سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر رضا هویدا، دکتر محمد عباس زاده، لیلا مقتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دهه اخیر یکی از عوامل مؤثر در موفقیت سازمان‌ها، دانش آفرینی بوده که اندیشمندان مختلفی مخصوصا در حوزه مدیریت به آن پرداخته‌اند. بر این اساس در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی تطبیقی میزان دانش آفرینی در دانشگاههای اصفهان و پزشکی اصفهان، تاثیر عواملی چون تعامل اجتماعی، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی بر میزان دانش آفرینی تحلیل شود.
روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعة آماری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان به تعداد 1136  نفر بوده که از این تعداد، 288 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی مطبق انتخاب گشته‌اند. 
روش‌های آماری مورد استفاده،  شامل آزمونهایT، F و تحلیل مسیر بوده و برای محاسبه ضرایب مسیر، از برآوردهای روش Amos graphicsاستفاده شده است. کلیه آمارها و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، از طریق نرم افزار Spss17، صورت پذیرفته است.
در مجموع، نتایج بدست آمده  نشان می‌دهد که اولاً: در دانشگاه اصفهان، میانگین  دانش آفرینی بیشتر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده و ثانیاً: بر اساس نتایج تحلیل مسیر صورت گرفته، به ترتیب اثرات کل متغیرهای تعامل اجتماعی، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی  بر متغیر میزان دانش آفرینی، معنی دار بوده و متغیرهای یاد شده توانسته‌اند، 35 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards Organizational Development; Studying the amount of knowledge Creation by the Usage of Amos Graphics

چکیده [English]

In the recent decades an effective factor on success of organization is knowledge creation which has been taken in to account by many scholars especially in management field. Regarding that, in this article we try to comparative study the level of knowledge creation between Isfahan and Isfahan Medicine universities and the effects of factors such as social communication, organizational culture and social capital on it. Due to this a survey was conducted on a sample of 288 professors of those two universities. Using F and T test, besides path analysis (applying Amos graphics for calculating their coefficients), findings indicate that average of knowledge creation in IsfehanUniversity is more than IsfehanMedicineUniversity. Secondly due to the results of path analysis, the effects of social communication, organizational culture and social capital on knowledge creation are significant and these variables can explain 35% of changes of dependant variable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge creation
  • Social communication
  • Organizational Culture
  • Social Capital
  • path analysis
ابطحی، سید حسین و صلواتی، عادل. (1384)، امکان سنجی استقرار دانش در صنعت فولاد کشور(مورد مطالعه : شرکت ذوب آهن اصفهان)، مجله دانشکده علوم اداری، 17(3).
- اسدی، حسن و رهاوی، رزا. (1380). رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور، حرکت، شماره 20.
- پورکاظمی، محمدحسین و شاکری نوائی، غلامرضا. (1383)، بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت دانشگاه تهران و نقش آن در بهره‌وری دانشکده‌ها، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت.
- تاجبخش،کیان. (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: شیرازه.
- دری، بهروز و طالب نژاد، احمد. (1387)، «بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 49.
- زنجیرچی، سیدمحمود و ربانی مژده. (1387)،رویکردی به دانش آفرینی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال هفدهم، شماره 175.
- سرداری،احمد. (1383)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، دوره جدید، شماره5.
- فوکویاما، فرانسیس. (1379). پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: نشر جامعه ایرانیان.
- قاسمی، وحید. (1388)، مدل سازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی، تهران: جامعه شناسان.
- قانعی‌راد، محمد امین. (1385)، «نقش تعاملات دانشجویان و استادان در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی»، مجله جامعه شناسی ایران، بهار.
- قانعی‌راد، محمد امین. (1385)، «وضعیت اجتماع علمی در رشته علوم اجتماعی»،  نامه علوم اجتماعی، پیاپی 27.
- قانعی راد محمدامین، طلوع ابوالقاسم و خسروخاور فرهاد. (1387)، «عوامل، انگیزش‌ها و چالش‌های تولید دانش در بین نخبگان علمی»،  سیاست علم و فناوری، تابستان: 1(2).
- کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 
- Adler,P.,Krown.(2002).Social Capital: Prospect for a new concept,Academy of management Review,Vol.27, No.1, pp.17-40.
- Baumgartne,Rupert J. r, and Zielowski, Christian(2006). Analyzing zero emission strategies regarding impact on organizational culture and contribution to sustainable development,Journal of Cleaner Production 15.
- Bonaccorsi, Andrea and Daraio Cinzia)2007). Universities and Strategic, Knowledge Creation, Prime Series on Research and Innovation Policy in   Europe, Published  By Edward Elgar, Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA.
- Buarque, C. (2004); “Global University”; Peer Review, Vol. 6,Iss. 2.
- Choi, Byounggu, Lee, Heeseok(2002), Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process, Expert Systems with Applications , 173–187.
- Coromina Soler, L.(2006)."Social Networks and Performance in Knowledge Creation: An Application and Methodological Proposa"l.ph.D. Dissertation, Department of Economics, University of Girona.
- De Clercq D. and Dakhli M. (2004)."Human capital, social capital, and innovation: A multi-country study". Entrepreneurship and Regional Development,16 (2), pp. 107-128.
- De lange.D.(2005)."How to Collect Complete Social Network Data?  Nonresponse Prevention, Nonresponse Reduction and Nonresponse Management based on proxy Information, Unpublished Doctoral Dissertation, Ghent University, Belgium.
- Hedlund, G. and Nonaka, I. (1993). "Models of knowledge management in the West and Japan, in P. Lorange, et al(ed.), Implementing Strategic Process: Change, Learning andCooperation, pp. 117-144, Oxford: Basil Blackwell.
- Holsapple, C.W. andSingh, M.( 2001), The knowledge chain model: activities for competitiveness, Expert Systems with Applications 20.
- Huener, L. (2001); Knowledge and Concept of Trust; Sage, London.
- Humpheres, S. E.(2005)."English and social capital in American university in the Republic of Panama", ph.D. Dissertation, Department of Middle and Secondary Education in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy , Spring Semester.
- Inkpen,A.C,(1998), Learning and acquisition through international. Strategic alliance, The Academy of Management Executive, Vol.12 No.4,,PP.69-80.
- Jones, Mary C., Cline, Melinda., Ryan, Sherry (2006), Exploring knowledge sharing in ERP implementation: an organizational culture framework,Decision Support Systems, Volume 41, Issue 2, January 2006, Pages 411-434.
- Karlsen, J.(2007)."The Regional Role of the University A Study of Knowledge Creation in the Agora between Agder University College and Regional Actors in Agder", ph.D. Dissertation, NorwegianUniversity of Science and Technology.
- Lemon M., Sahota, P.S.(2004), Organizational culture as a knowledge repository for increased innovative capacity, Technovation 24 (2004),p: 483–498.
- Maeder ,Christoph (2007). Cultural Aspects of Public Management Reform.
- Matthews, Judy H. (1998)."Knowledge Creation Management: Links To Innovation And Social Capital" In Wong, Poh-Kam(Ed.). Proceedings International Conference on Knowledge Management in Asia, Knowledge Creation Management, National University of Singapore, Singapore.
- McElroy,M.W., Jorna,  R. J., and  van Engelen,J. (2006). "Rethinking social capital theory: a knowledge management perspective", Journal of Knowledge Management,Vol.10,No. 5, pp: 124-136.
- Miguelez, E., Moreno, R., and Artís, M (2008)."Does social capital reinforce technological inputs in the creation of knowledge? Evidence from the Spanish regions", Research Institute of Applied Economics, pp.13-41.
- Parent, Michael, Brent Gallup. R, David Salisbury. Wm, Handelman. Jay M(2000), Knowledge creation in focus groups: can group technologies help? Information & Management , 47-58.
- Randeree,E.,(2006). Knowledge management: Securing the Future. Journal of Management Development, Vol.25,No.9,PP.870-883.
- Schein EH. (1997).Organizational culture and leadership. 2nd ed. . San Francisco: Jossey Bass.
- Schulze, A., and Hoegl, M.(2008)."Organizational knowledge creation and the generation of new product ideas: A behavioral approach", Research Policy 37 , pp.1742–1750.
- Snowden.,d (2000). The social ecology of knowledge Management, Boston,pp.237-295.