نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران، دکتر سید احمد حسینی، سمانه دودمان فیروزسالاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به ‌این که جوانان به عنوان نیرو‌های فعال جامعه محسوب می‌شوند و نقش خطیری را در سازندگی کشور ایفاء می‌کنند، امروزه یکی از مباحثی که در حوزة مطالعات مربوط به جوانان مطرح است، سلامت روان آنان است. از این رو، بررسی عوامل اثرگذار در میزان سلامت روان به منظور تقویت عوامل ارتقاء‌دهندة سلامت حائز اهمیت است. از آنجا که حمایت اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در سلامت روان مطرح شده، در این پژوهش، هدف، بررسی نقش این حمایت‌ها در میزان سلامت روان جوانان است.
روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است. در بررسی میدانی 320 نفر از کارمندان جوان شهرداری تهران با استفاده از پرسشنامة حمایت اجتماعی کاترونا و راسل و نیز پرسشنامة سلامت عمومی‌ گلدبرگ به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
فرضیات مربوط به رابطة مثبت حمایت اجتماعی با میزان سلامت روان جوانان تأیید شد. یافته‌ها همچنین رابطة منفی و معکوس حمایت اجتماعی با ابعاد افسردگی، اختلال کارکرد اجتماعی و اضطراب و بی‌خوابی جوانان را تأیید و رابطة حمایت اجتماعی با بُعد نشانه‌های جسمانی سلامت روان جوانان را رد کرد. فرضیة پژوهش در مورد تفاوت معنی‌دار میزان سلامت روان جوانان متعلق به پایگاه‌های اجتماعی ـ اقتصادی مختلف تأیید شد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین میزان سلامت روان و نیز میزان حمایت اجتماعی جوانان از نظر وضعیت تأهل تفاوت معنی دار وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Support in the Mental Health of Young Employees of Tehran Municipality

چکیده [English]

Regarding the fact that the youth are considered as active forces of society and play a key role in the development of a country; one of the issues which is discussed in today studies regarding youth, is their mental health. Hence in order to corroborate the factors improving health, studying the effective factors of their mental health is crucial. Since social support is considered as one of the most important effective factors in mental health, the objective of the present research is to studying the role of these supports in mental health of youth.
The methodology is a combination of documentary and field study. In the field study, 320 young employees of Tehran municipality were selected by cluster sampling. Considering Katrona and Russel Social Support questionnaire and Goldberg Public Health Questionnaire, research questionnaire was constructed.
Hypotheses related to the positive relation between social support and level of mental health is proved. The results also approved the negative and reverse relation among social support and depression, social function disorder, anxiety and insomnia and rejected the relation between social support and physical symptoms of mental health among youth. The hypothesis related to the extent of the mental health of youth from different socio-economic status is also verified. Meanwhile the results show that there is no meaningful relation between the extent of mental health and social support of youth in sight of their marital status.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • Mental Health
  • the youth
آرمسترانگ، دیوید. (1387)، جامعه­شناسی پزشکی. ترجمة محمد توکل، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
- بخشی پور رودسری، عباس و همکاران. (1384)، بررسی رابطة میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامة اصول بهداشت روانی، سال هفتم، پاییز و زمستان، شمارة 27 و 28.
- بنی‌جمالی، شکوه السادات و احدی، حسن. (1373)، بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی. چاپ سوم، نشر نی.
- بیابانگرد، اسماعیل و جوادی، فاطمه. (1383)، سلامت روان‌شناختی نوجوانان و جوانان شهر تهران. فصلنامة علمی ‌و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 14.
- تاسیگ، مارک؛ میکلو، جانت و سوبدی، سری. (1386)، جامعه‌شناسی بیماری‌های روانی. ترجمة دکتر احمد عبداللهی، چاپ اول، انتشارات سمت.
- تقوی، سید‌محمدرضا. (1380)، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامة سلامت عمومی. مجلة روان‌شناسی، سال پنجم، شماره 20.
- حسینی، سید ابوالقاسم. (1380)، تفکر سیستمی به عنوان شالودة علمی ‌و اساسی برای فعالیت بهداشت روانی. فصلنامة علمی ‌و پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال سوم، شمارة 13- 11.
- خدارحیمی، سیامک. (1373)، مفهوم سلامت روان‌شناختی. چاپ اول، انتشارات جاودان.
- خیراله پور، اکبر. (1383)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایة اجتماعی. مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
- دوران، بهزاد. پیشنهاد برای حل مسئلة اعتیاد به مواد مخدر با اتکاء بر شبکة ارتباطات کامپیوتر واسط. فصلنامة‌ ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
- دیماتئو، ام رابین. (1378)، روان‌شناسی سلامت. ترجمة محمد کاویانی و همکاران، جلد اول، انتشارات سمت.
- ریزمن، لئونارد و انگویتا، ماریانو اف. (1383)، جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی کلاسیک. ترجمة محمد قلی‌پور، چاپ اول، انتشارات آوای کلک و نشر مرندیز.
- زکی، محمدعلی. (1387)، پایایی و روایی مقیاس حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان. مجلة روانپزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان.
- سارافینو، ادوارد.پ. (1384)، روان­شناسی سلامت. ترجمة سیدعلی احمدی و همکاران، چاپ اول، انتشارات رشد.
- شولتس، دوان. (1383)، روان‌شناسی کمال، الگوهای شخصیت سالم. ترجمة گیتی خوشدل، چاپ یازدهم، نشر پیکان.
- شیلینگ، لوئیس. (1374)، نظریه‌های مشاوره (دیدگاه‌های مشاوره ترجمة سیده خدیجه آرین، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات.
- عاطف وحید، محمد کاظم و همکاران. (1379)، تأثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعدیل‌کننده سر‌سختی و حمایت اجتماعی. مجلة ‌اندیشه و رفتار، سال ششم، شمارة 2 و3، پاییز و زمستان.
- عنایتی، میرصلاح‌الدین و همکاران. (1385)، مقایسة سلامت عمومی‌، عزت نفس و حمایت اجتماعی در بیماران خودسوز و غیرخودسوز بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی ‌شهرستان گناوه. مجلة ارمغان دانش، دورة 11، شمارة 1، بهار.
- قائدی، غلامحسین و یعقوبی، حمید. (1387)، بررسی رابطة بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر. مجلة ارمغان دانش، دورة 13، شمارة 2، تابستان.
- قدسی، علی‌محمد. (1382)، بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین حمایت اجتماعی و افسردگی. رسالة دورة دکترای جامعه­شناسی. دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
- محسنی تبریزی، علیرضا و راضی، اشرف. (1386)، رابطة حمایت اجتماعی و سلامت روانی در میان دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامة مطالعات جوانان، شمارة 10 و 11، پاییز و زمستان 1386.

 

- Yona Lunsky. (2008). The impact of stress and social support on the mental health of individuals with intellectual disabilities. salud pública de méxico / vol. 50, suplemento 2 de 2008.
- Claire Norris. (2009). Effects of Network Capital and Social Support on Mental Health By Race and Class. December.
- Sylvia Reitmanova. (2006). Diana L. Gustafson; Social Determinants of Mental Health and Well-Being of St. John’s Immigrants ,Memorial university; December 2006
- Antonucci, T. and Aklyama, H. C. (1987). Social networks in adults life and a preliminary examination of the convey model. journal of Gerontology,42, 519-527
- Litwak, B. (1985). Helping the elderly: The complementary roles of informal networks and formal systems. New York: Guilford.
- Perlman, Danial & fehr, Beverly. (1989). Theories of friendship: The analysis of interpersonal attraction. In Derlega,Valeriam,J., Winsstead, Barbara. A. (Eds), friendship and social interaction. New York: Springer-Verlag.9-40.
- Cantor, M. (1979). Neighbors and friends :An overlooked resource in the informan support system.research on aging,1,434-463.