نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران، دکتر فریبا شایگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اعتماد بین مردم و دولت یکی از عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین  نیازهای مردم است. امروزه دولت‌ها نمی‌توانند بدون داشتن حمایت‌ مردمی و پشتوانه اعتماد مردم به تنهایی کشور را اداره نمایند؛ زیرا زمان اداره کشور با زور، اجبار و استبداد به پایان رسیده است. براساس نظریات و تئوری‌های علمی یکی‌از عوامل مهم تأثیر‌گذار بر افزایش اعتماد سیاسی، احساس رضایت از زندگی و رفاه اجتماعی- اقتصادی در بین مردم است.
این مقاله که برگرفته از تحقیقی است که به روش پیمایشی در سال 1386 در بین 441 نمونه از شهر تهران صورت گرفته، نشان ‌می دهد که اعتماد سیاسی 52% پاسخگویان بالا و 32% درحد متوسط است و اعتماد به نظام‌ سیاسی بالاتر از اعتماد به نهادهای ‌سیاسی و کنشگران ‌سیاسی است. پنج فرضیه طرح شده که در زمینه‌های نگرش مردم نسبت به دولت، عملکرد سازمان‌ها برای تامین رفاه اجتماعی آنان، رضایت از زندگی و امید به آینده بودند، تأیید شدند. تحقیق نشان داد که اگر دولت خواهان افزایش اعتماد سیاسی است باید در زمینه ایجاد رفاه ‌اجتماعی مردم تلاش بیشتر نموده و رضایت آنان را جلب نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes towards Social and Economic Welfare and its Relation with Political Trust among Tehran Residents

چکیده [English]

Political trust of people in the state is a prerequisite for better governing, development and meeting people's needs. While controlling country is no more possible with coercive power, Nowadays state cannot rule without people's trust and protection. Regarding scientific theories, an effective factor on rising political trust is satisfaction of life and social welfare.
This article is based on a survey which was gathered from a sample of 441 residents of Tehran in 2007. The data indicates that political trust of 52 percent of respondents is high and 32 percent of them is medium. Also their trust in political regime is more than their trust in political institutions and actors. Five hypotheses which take in to account the people’s attitudes towards state and its performance for providing their Social welfare, life satisfaction and life expectancy are confirmed. Findings show that if state wants to enhance people trust, it has to try for providing them social welfare and meet their satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • political trust
  • social welfare
  • Performance state
  • Political Institutions
  • Political actors
احمدی، قاسم. (1381)، اعتماد مردم به حکومتها در سه دوره تاریخی مغول، صفویه و قاجاریه، پایان‌نامه فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی: دانشگاه علامه‌طباطبایی.
- افروغ، عماد. (1377)، فضا و نابرابری اجتماعی، تهران: نشر دانشگاه تربیت مدرس.
- الوانی، مهدی و شیروانی، علیرضا. (1385) سرمایه‌اجتماعی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)، اصفهان: نشر مانی.
- اینگلهارت، رونالد. (1373)، تحول فرهنگی در جوامع‌صنعتی پیشرفته، ترجمه: مریم وتر. تهران: نشر کوثر.
- چلبی، مسعود. (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.
- پیوزی، مایکل. (1379)، یورگن‌هابرماس، ترجمه: احمد تدین. تهران: نشر هرمس.
- دادگر، یدالله و لجو، محمد و تقوی، مهدی. (1380)، دولت رفاه و چالش‌های آینده (میزگرد)، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال اول، شماره 2. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
- دلاور، علی. (1383)، روشهای تحقیق در روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، تهران: دانشگاه پیام‌نور.
- دوس، دی.ای. (1376)، روش پیمایشی در تحقیق اجتماعی، ترجمه: رفعت‌جاه و کاظمی، تهران: مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی.
- دوگان، ماتیه. (1374)، سنجش‌ مفهوم مشروعیت و اعتماد سیاسی، ترجمه: پرویز پیران، اطلاعات‌ سیاسی- اقتصادی، شماره 98-97، سال دهم، 10-4.
- زتومکا، پیوتر. (1384)، اعتماد یک نظریه جامعه‌شناختی، ترجمه: فاطمه گابی. تبریز: مترجم.
- سازمان بهزیستی کشور. (1379)، به‌سوی نظام جامع رفاه اجتماع، تهران: سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
- شیانی، ملیحه. (1381)، شهروندی و رفاه ‌اجتماعی، فصلنامه رفاه‌اجتماعی، سال اول، شماره4. تهران: دانشگاه علوم ‌بهزیستی و توانبخشی.
- کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
- گیدنز، آنتونی. (1376)، جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ سوم.
- گیدنز، آنتونی. (1380)، 1989 پایان قرن بیستم بود، گفتگو با آنتونی گیدنز، ترجمه: نیکو سرخوش، کتاب ماه علوم‌اجتماعی، شماره 48-47، 62-50.
- لیپست، سیمورماتین. (1383)، دایره‌‌المعارف دموکراسی، ترجمه: کامران‌خانی و مرادی، تهران: وزارت امورخارجه.
- مزروعی، علی. (1386)، رضایت از زندگی. www. Mazrooei. Ir.
- وزارت ارشاد. (1380)، سنجش نگرشها و ارزشهای ایرانیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- هرسیج، حسین. (1383)، کسری اعتماد سیاسی: ریشه‌ها و راه‌کارهای مقابله با آن در نظام مردم‌سالاری دینی، دانشگاه اسلامی، سال هشتم، شماره 21 و 22.
- یوسفی، علی. (1379)، بررسی تطبیقی مشروعیت ‌سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در سه شهر تهران، مشهد و یزد، پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت‌مدرس.
 
- Bok, d. (1987). Measuring the performance of Government. In “why people don`t trust to overment”, (eds). Joseph S. Nye.philip P.Zelikow, and David C.King. Cambridge: Harvard university press.
- Bretzer, Noreen. Ylva. (2002). How Can Institutions Better Explain Political Trust than Capitals Do? PHD Thesis.University of Gothenburg, Sweden. Online: WWW. Google. Com.
- Freedman, J.L., Carlesmith, J.M. & Seara, D.D. (1970). Social Psychology. Englewood Cliffs. N.J: Prentice Hall.
- Gabriel O.W. (1995). Political Efficacy & Trust. Oxford: OxfordUniversity Press. 
- Hamilton, L. H. (1999). Improvin public in Government. online: at http: org/whitehead/Hamilton- speech.htm1.7
- Papadakis, Elim. (1999). Constituents of Confidence & Mistrust in Australian Institutions. Australian Journal of Political Science, 34, (1). 75-93.
- Seligman, A. (1997). The problem of trust, Princeton. New Jersey: Princeton university press.
- Sims, H. (2001). Public confidence in government and government service delivery. Canadian center for mangment development.