تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهانی شدن پدیده  پیچیده‌ای است که دارای تأثیرات گسترده‌ای  است و پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اقتصادی،  اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فن آوری است. به همین دلیل، اصطلاح "جهانی شدن" معانی متفاوتی به خود گرفته است. در یک سر طیف جهانی شدن را نیرویی مقاومت ناپذیر و بی‌خطر برای تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم سراسر جهان می‌دانند و در سر دیگر طیف آن را باعث مشکلات و مسایل روزگار مردم معاصر می‌دانند و مورد سرزنش قرار می‌دهند. پس ضرورت بررسی فرآیند جهانی شدن کاملاً محسوس است . این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی پدیده جهانی شدن و چالش‌ها و دستاوردهای آن، تأثیر آن را بر توسعه اجتماعی را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Globalization on Social Development with Emphasis on Social Circumstances of Iran

چکیده [English]

Globalization is a complex phenomenon which has numerous effects on society. As a multidimensional phenomenon, globalization has in social, political, economic, armed and technological effects on society. So predictably Globalization has different meanings. On the one hand it is respected as a factor for achievement of social welfare and on the other hand it is considered as a basic cause of bringing economic problems and social disaster to the contemporary world.
Therefore, this article tries to review today’s process of globalization and also, to show its achievements and challenges, moreover its effects on social development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Social development
  • inequality
  • Democracy
  • Poverty
پلانتر، مارک و اسمولار، الکساندر. (1383)، جهانی شدن،قدرت و دموکراسی، تهران : انتشارات کویر
- پیران، پرویز. (1384)، مقاله جهانی سازی و توسعه اجتماعی در کتاب مجموعه مقالات توسعه اجتماعی، تهران : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،  جلد سوم، چاپ اول.
- تقوی، سید ناصر. (1382)، دغدغه‌های شهر جهان، تهران : انتشارات سیاست تهران.
- تودارو، مایکل. (1364)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، مترجم: غلامعلی فرجادی، تهران : سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی، جلد اول، چاپ اول.
- توکلی، جعفر. (1384)، جهانی شدن و چالش فقر در کشورهای در حال توسعه، تهران : انتشارات سپهر اندیش،چاپ اول.
- جعفری صمیمی، احمد و سینا،کرم. (1384)، جهانی شدن، شاخص‌ها و جایگاه اقتصاد ایران، تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
- حاج یوسفی، علی. (1380)، توسعه و رفاه اجتماعی،فصلنامه مددکاری اجتماعی، آموزشی و پژوهشی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی، شماره 6.
- دیوب، ابی- سی. (1377)، توسعه و نوسازی : جستجو در قالب‌های فکری بی بدیل، ترجمه : سید احمد موثقی، تهران : نشر قومس.
- رابرتسون، جان. (1383)، جهانی شدن و فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، فصلنامه ارغنون، تابستان 1383.
- رفیعی، حسن و مدنی، سعید. (1380)، مقاله بررسی تطبیقی دیدگاه‌های توسعه و رفاه اجتماعی در ایراندر کتاب مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
- زاهدی، محمد جواد. (1382)، توسعه و نابرابری، تهران : انتشارات مازیار، چاپ اول.
- سجاد پور، سید محمد کاظم. (1382)، جهانی شدن و امنیت جمهوری اسلامی ایران در کتاب جهانی شدن،برداشت‌ها و پیامدها، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
- شهرام نیا، امیر مسعود. (1385)، جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران : نشر نگاه معاصر.
- علیقلیان، عبدالاحد. (1384)، جهانی شدن منصفانه ؛ ایجاد فرصت برای همه، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- گلدین، آین و رینرت، کنت. (1386) جهانی شدن برای توسعه، تهران: مرکز مطالعات ملی جهانی شدن، چاپ اول.
- لطیفی، غلامرضا. (1387)، فرآیند نوسازی اجتماعی و فرهنگی در جامعه، ارائه به سمینار تبیین جایگاه مدیریت شهری در آسیب‌های اجتماعی.
- لطیفی، غلامرضا. (1389)، مبانی برنامه‌ریزی و سیاست اجتماعی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی.
- معاونت امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (1384)، اولین گزارش اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران: دستاوردها و چالش‌ها، چاپ اول.
- مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران. (1383)، ملل متحد ؛ اعلامیه هزاره،  چاپ دوم.
- مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران. (1382)، هدف‌های توسعه هزاره، چاپ اول.
- مقصودی، مجتبی. (1382)، مقالهنقش گروه‌های قومی در توسعه اجتماعیدر کتاب مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
-  میشرا، رامش. (1384)، جهانی شدن و دولت رفاه، ترجمه : مهدی تقوی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، چاپ اول.
- ون، وایست. (1378)، مؤلفه‌های توسعه اجتماعی، ترجمه : موسی عنبری، نشریه رهآورد، شماره 6.
 
- UNDP (united nation development programme ), Human Development Report 2007/2008, newyork , first published  
- United nation (2000) , social development, Geneva 
-  www. Unic.ir.orgسایت سازمان ملل متحد در تهران