بررسی رابطه‌ بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعلوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه یزد

3 استادیارعلوم ارتباطات دانشگاه نیروی انتظامی

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد

چکیده


احساس شادی به عنوان یک پدیده روانشناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان­ها برای دست­یابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. در این مطالعه شادی در رابطه با احساس امنیت مدنظر است، که با فراهم شدن بسترهای احساس امنیت در جامعه، زمینه جهت سرعت بخشیدن به سلامت اجتماعی و پایداری بهداشت روانی و جامعه­ شاد فراهم خواهد بود.
روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه­ی آماری تحقیق حاضر 381 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بودند که به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شدند. داده­ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شده و با استفاده از روش­های آماری آزمون t ، همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد امنیت مالی، امنیت شغلی و امنیت عاطفی رابطه­ معنی­داری با شادی دانشجویان داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Happiness and Sense of Security

نویسندگان [English]

  • mohammadbagher alizadehaghdam 1
  • mohammad abbaszadeh 2
  • ashab habebzadeh 3
  • sara ebadi yalghozaghaji 4
چکیده [English]

As a psychological and social matter, happiness is affected by direct and indirect experience of people from various social conditions which is vital for accessing safe life and enduing social relation. While paving the way for sense of security, accelerating social safety and stability of mental health and happy society, in this study, happiness is accentuated in relation with sense of security.
Using survey method, the correlation was studied among 381 students of Azad university of Tabriz which were selected through stratified sampling. T test, correlation and regression tests were used for data analysis. Results show that financial, job and emotional securities have meaningful relation with student’s happiness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • sense of security
  • Financial Security
  • job security
  • emotional security
  • safety
 
آرگایل، مایکل. (1383)، روانشناسی شادی، ترجمه:­ فاطمه بهرامی و دیگران، تهران: جهاد دانشگاهی.
-  بوزان باری. (1378)، مردم، دولتها و هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات مطالعات راهبردی.
-  ترنر، جاناتان، اچ. (1373)، مبحث نظریه­های جامعه شناسی، ترجمه:­ لهاسایی زاده، عبدالحسین، شیراز: نشر نوید.
-  حسینی، حسین. (1386)، احساس امنیت تاملی نظری بر پایه یافته‌های پژوهشی، فصلنامه امنیت، دفتر مطالعات و تحقیقات امنیتی وزارت کشور، سال پنجم، شماره4، 51- 7.
-  چلبی، مسعود؛ موسوی، سیدمحسن. (1387)، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره­ نهم، شماره 1و2، 34 -57.
-  چلبی، مسعود. (1375)، جامعه­شناسی نظم؛ تشریح وتحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشرنی.
-  دلاور، علی؛ رضایی، علی محمد. (1386)، بررسی مقایسه­ای احساس امنیت در تهران بزرگ، یزد و کل کشور، فصلنامه­ امنیت، سال پنجم، شماره 4، 186- 153.
-  ربانی، رسول؛ همتی، رضا. (1387)، تبیین جامعه­شناختی ترس از جرم: مطالعه موردی شهروندان زنجانی، مجله­ جامعه­شناسی ایران، دوره نهم، شماره­ 3 و 4، 88–58.
-  روشه، گی. (1376)، جامعه­شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه: نیک گهر، عبدالحسین، تهران: تبیان.
-  ساروخانی، باقر و نویدنیا. (1385)، منیژه، امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران، فصلنامه­ رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22، 106-86.
-  طاهرنشاط دوست، حمید و همکاران. (1388)، تعیین عوامل موثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه، جامعه شناسی کاربردی، شماره پیاپی 33، شماره 1، 105-118.
-  عربی، فرانک. (1384)، بررسی احساس امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان 8 شهر، مرکز اطلاعات و مدارک علمی‌ 7ایران.
-  کرایپ، یان. (1378)، نظریه­های جامعه­شناسی از پارسونز تا‌هابرماس، ترجمه:­ مهاجر، محبوبه، تهران: سروش.
-  لوپز، خوزه و اسکات، جان. (1385)، ساخت اجتماعی، ترجمه:­ قاضیان، حسین، تهران: نشر نی.
معیدفر، سعید. (1385)، جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، تهران: نور علم.
-  معیدفر، سعید. (1379)، جامعه شناسی مسایل اجتماعی معاصر در ایران، تهران: سرزمین ما.
-  میرشاه جعفری، ابراهیم، عابدی، محمدرضا و دریکوندی، محمدرضا. (1381)، شادمانی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، شماره 3، 50 -58.
-  هزارجریبی، جعفر و آستین فشان، پروانه. (1388)، بررسی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی(با تاکید بر استان تهران)، جامعه شناسی کاربردی، دوره بیستم، شماره پیاپی33، شماره­ی1، 146-119.
-  هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا. (1388)، بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول، شماره 3، 7-28.
-  Clemente,F & Kleiman, MB. (1997), Fear of crim in  the United States: A Multivariate Analisis, Pennsylvania State University.
-  Rothstein, B.(2010), Corruption, Happiness, Social Trust and the WelfareState: A Causal Mechanisms Approach.
-  Parsons, T & Neily, J.(1984), Economy and Society, London: Routledge.