دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 1-257 
3. بررسی نیازها، علایق و اولویت‌های دختران نوجوان شهر تهران

صفحه 63-109

10.22054/qjsd.2014.380

جعفر هزارجریبی؛ محمد سیدغراب؛ صابر جعفری کافی آباد؛ سیدمهدی دبستانی


7. بررسی رابطه‌ بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

صفحه 223-257

10.22054/qjsd.2014.399

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ اصحاب حبیب زاده؛ سارا عبادی یالقوزآغاجی