فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارکارآفرینی دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت راهبردی دانش.دانشگاه عالی دفاع ملی.نویسنده مسئول

چکیده

چکیده
امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که باعث شده‌اند تا نوآوری اجتماعی به‌صورت برجسته از سوی جامعه رهبران، مدیران کلان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، مراکز علمی و دانشگاهی و حتی سازمان‌هایی با مأموریت‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ازاین‌رو مدل‌های مختلفی برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته‌های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به‌صورت نظا‌مند بررسی کرده و براساس فرایند شکل‌گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آنها بپردازد. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل‌دسترس در سایت‌های الکترونیکی «گوگل»، «اسکوپوس» و «تپ سی» در بازه زمانی 2000 تا 2015، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 30 مقاله مناسب شناسایی شدند. به‌منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل‌دهنده، ابعاد و مؤلفه‌های تأثیرگذار، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به‌منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج ‌شده، از روش پانل دلفی با حضور تعدادی از صاحب‌نظران و خبرگان استفاده شد. در پایان، یافته‌های پژوهش در قالب 4 گزاره، شامل «مسئله اجتماعی»، «چرخه تولید ایده»، «چرخه پیاده‌سازی» و «محصول» ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of social innovation models

نویسندگان [English]

  • ali mobenidekordi 1
  • mehran keshtkarhafanaki 2
چکیده [English]

A Meta-synthesis of Social Innovation Models
Ali Mobini Dehkordi[1]   ,   Mehran Keshtkar Haranaki[2]
Received: 28/12/2015         Accepted: 16/4/2016
 
Abstract
Nowadays there are numerous factors that have caused social innovation to be seriously considered by community leaders, macro managers, decision-makers, academic centers and even organizations with social missions. Therefore, various models of social innovation have been presented. The present paper tries to use the meta-synthesis method to systematically examine the findings of relevant studies and analyze them based on development process and achievements. For this purpose, by studying accessible valid documents on "Google", "Scopus" and "TEPSIE" in the period from 2000 to 2015, of all the articles initially collected, 30 articles were selected. In order to analyze the selected papers, essential concepts, and influential components and aspects, the content analysis method was employed. Then, to validate the concepts extracted, Delphi Panel method was utilized with the aid of a number of scholars and experts. In the end, the findings of the study were presented in the form of four propositions, including "social problem", "production cycle idea," "implementation cycle" and "product".
Key Concepts: Social Innovation, Social Innovation Models, Content Analysis, Meta-Synthesis
 [1]. Associated Professor of Entrepreneurship Faculty of TehranUniversity


[2]. Ph.D. in Field of Strategic Knowledge Management  at SNDU. (Corresponding
    Author),       mkhkmphd90@gmail.com