بررسی رابطه بین دیدگاه های مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران در مورد حل مشکلات و مسائل این سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

همسو سازی نگرش ها و وحدت رویه در فعالیت های مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی از طریق بررسی و مقایسه دیدگاه های مختلف آنان در مورد مسائل سازمان و راه حل های مربوط به آن می تواند سازمان تامین اجتماعی را در رسیدن به اهداف بنیادی خود از قبیل جمع اوری حق بیمه و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری، ارائه خدمات درمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم، پرداخت مزایای نقدی و سرمایه گذاری و بهره وری از وجوه ذخایر سازمان کمک کند. در این روش میدانی به همراه مطالعه کتابخانه ای و تکنیک پرسشنامه کلیه مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران و عنوان جامعه آماری و در مجموع 45 نفر و کارکنان به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ای تنظیم شد و پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل آنها و اثبات اغلب فرضیه های تحقیق مشخص شد که بین دیدگاه های مدیران و کارکنان تامین اجتماعی در مورد چگونگی افزایش بهره وری، نحوه مدیریت و پیشرفت کار، مهم ترین مسائل مبتلا به سازمان و راه حل های ارائه شده برای حل مشکلات تفاوت معنی داری وجود دارد. ضروری است که به منظور افزایش کارایی و بهره وری بیشتر و همسویی در نظر و عمل تعامل و ارتباط دو جانبه بیشتری بین دو گروه مورد نظر ایجاد شود و روابط عمومی سازمان می تواند در این زمینه راه گشا و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Views of Directors and Employees of Social Security Organization in Tehran with Regard to Solving the Organization Problems

نویسنده [English]

  • rahman saeedi
چکیده [English]

The study of directors and employees’ activities in the Social Security Organization would support solving problems including the rate of insurance, incomes of investment and medical services. In this research, we used communicative action theory and factorial uses theory. The statistical population was all directors and employees of Social Security Organization in Tehran. The selected sample was 45 people including 13 directors and 32 employees. The results of this study show that there are significant differences between the views of directors and employees of Social Security Organization with regard to increasing benefits, management techniques, work progress and other problems in the organization. This shows that there is not any interaction between directors and employees. Finally, our suggestion in this research is more interaction between directors and employees in Social Security Organization. Therefore, Public Relation Sector plays an important role in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • benefits
  • modern management
  • Interaction
  • directors
  • employees