دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 14-196