دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 14-196