بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی بی خانمان های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دنشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی افراد بی خانمان با هدف شناسایی و تاثیر این عوامل بر بی خانمانی پرداخته شده است. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر بی خانمانی افراد تاثیر دارد و آیا این عوامل در جامعه غیر بی خانمان نیز همان تاثیر را دارد؟ جامعه آماری را افراد بی خانمان شهر تهران که در مراکز وابسته به شهر داری نگهداری و حمایت می شوند و افراد غیر بی خانمان که از منطقه 12 شهرداری تهران هستند و تجانس زیادی با افراد بی خانمان دارند تشکیل می دهند. نمونه گیری به شیوه خوشه ای چند مرحله ای است و در داخل خوشه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دست به انتخاب نمونه زدیم. با توجه به رگرسیون به دست آمده، به ترتیب متغیر حمایت عاطفی با ضریب بتای 470% متغیر حمایت اجتماعی با بتای 371% و متغیر اعتماد با بتای 123% بیشترین تاثیر را می پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Socio-Economic Factors on Homeless People of Tehran

نویسندگان [English]

  • nader salar zaddeh amiri 1
  • bakhtiar mohammadi 2
چکیده [English]

In the present article, we studied the effects of socio-economic factors on homeless people of Tehran with the goal of identifying such factors and their effects on homeless people. The main research question is what the effective factors on homeless people are and whether these factors have the same effect on non-homeless society. The theoretical framework of this research includes the theories by Gotilip, Bavman, Griski, Kogel and Kuhen. Among the previously mentioned theories, some variables were extracted i.e. social support, emotional support, social trust, employment status and income. The statistical society of this research is homeless people of Tehran that are kept and supported in centers that are dependent on municipality. The society of non-homeless people (witness society) consists of non-homeless people who live in district 12 of Tehran municipality that have high homogeneity with homeless people. The selected sample of this research consists of 230 persons that include 115 homeless people and 115 non-homeless people. The size of the sample was gained via Kokran formula. In order to gather data we used survey research method and questionnaire. Sampling was performed via multi-stage cluster method and inside clusters, we performed the selection via random sampling. The data was analyzed through descriptive and analytical statistics, t-test and regression. The results show that there is a significant difference between homeless people society and non-homeless people society from the viewpoint of emotional support, social support, social trust, employment status and income. According to the regression analysis, it was indicated that the variable of emotional support with beta coefficient of 0.470, the variable of social support with the beta of 0.371, and the variable of trust with the beta of 0.123 had highest effects respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • homeless people
  • Tehran municipality
  • keeping center
  • street addict
  • infectious disease