قنات و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله یارگیری ها در شبکه روابط اجتماعی قنات مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت، فرض اصلی این مقاله بر شبکه روابط اجتماعی پیچیده ای استوار است که ارتباط بین مالکان و استفاده کنندگان از قنات در روستاهای دارای قنات پدید آورنده است. این شبکه روابط، منشا پیدایش سرمایه اجتماعی در روستاهاست که امروزه نتایج حاصل از آن بر برنامه ریزان امور روستایی آشکار است. نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری بین میزان سرمایه اجتماعی در دو روستای مورد مطالعه وجود دارد و میزان سرمایه اجتماعی در روستای دارای قنات بین مالکان و غیر مالکان از تفاوت معنی داری برخوردار است و میزان سرمایه اجتماعی مالکان قنات بیشتر از غیر مالکان است؛ بنابراین در دو سطح بین دو روستا، روستاییان در داخل روستای دارای قنات و همچنین روستاییان مالک قنات در روستای داوران، می توان اهمیت و نقش حضور در شبکه روابط اجتماعی قنات را در افزایش سرمایه اجتماعی افراد به خوبی مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qanat and Social Capital

نویسنده [English]

  • mohammad mehdi fadakar davarani
چکیده [English]

In this paper, we focused on collaboration in the social network of Qanat. The comlex relationships between Qanat users, including owners and other villagers, can be a source for creating social capital in rural areas with Qanat. This paper demonstrates that Qanat has an importat role in Iranian civilization. As a sample, it is completely described how vallaigers in Davaran (A village in Kerman) manage the affairs related to Qanat. The research was carried out in a village with Qanat, namely Davaran, and a village without Qanat, namely Ferdosie. These two villages were chosen since it seemed the diffrence between water resources influenced all social areas. 300 participants in Davran and 150 participants in Ferdosie completed a questionnaire including social capital scale as an independent variable and some dependent variables. Research findings show that with regard to social capital, there is a significant diffrence between the two villages that were analyzed. Mean social capital of Davaran is more than mean social capital of Ferdosie. Also findings show that regarding social capital, there is a significant diffrence between Qanat owners and others in Davaran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qanat
  • Social Capital
  • Social networks