تجارب زیستۀ همسران جانبازان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشدمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

اگرچه در اهمیت جنگ بر تاریخ و حیات اجتماعی یک جامعه کمتر جای تردید وجود دارد، اما افراد، گرو‌ه‌ها و قشرهای اجتماعی به میزان ‌متفاوتی از این پدیده تأثیر می‌پذیرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسائل زندگی، از زاویۀ تجارب زیستۀ همسران جانبازانی است که به‌رغم گذشت نزدیک به سه دهه از جنگ، همچنان درگیر مسائل و پیامدهای ناشی از آن در خانوادۀ خود هستند. پژوهش حاضر به روش کیفی پدیدارشناسی و مشارکت سی نفر از همسران جانبازان و با استفاده از مصاحبۀ عمیق صورت گرفته است. مسائل زندگی این زنان در چهار مقولۀ اصلی دسته‌بندی شده‌اند که عبارت‌اند از: مسائل فردی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد همسران جانبازان در زندگی خویش با مسائل ویژه و درخور تأملی روبه‌رو هستند. هریک از این مسائل دربردارندۀ ابعاد متفاوتی است که ضمن ایجاد رابطۀ علت و معلولی در یک شبکۀ علیتی، با یکدیگر ارتباط داشته و بر هم اثر می‌گذارند. نتایج به‌دست ‌آمده حاکی از آن است که در زندگی اغلب همسران جانباران یک روال عادی (مانند دیگر افراد جامعه) وجود ندارد. شروع زندگی اغلب این زنان با رضایت و آرامش روانی همراه است، ولی چنین به‌نظر می‌رسد که این زندگی‌ها به‌مرور به سمت ناآرامی پیش می‌رود و گاهی بحرانی می‌شود.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studing the Issues of Veteran's Wives Life Hossein Yahyazadeh , Narghas Masoumzadeh

نویسندگان [English]

  • hossein yahyazadeh 1
  • narges masomzadeh 2
چکیده [English]

This article is about some of the problems of spouses of veterans who less attention has been paid to them in the study of the effects and implications of the eight-year war between Iran and Iraq. Although perhaps in the history of war and social life of the community is less doubtful, but individuals, groups and social classes are affected with different levels of this phenomenon.
The present study’s aim is to investigate the issues of veteran’s spouses’ life experiences that despite of the passage of nearly three decades of war, they are still involved in consequences within their family. This study has been conducted with the participation of 15 wives of veterans (mobility, chemical and mental impairment veterans over 25%), with employing a qualitative method called grounded theory and using semi-structured interviews. These women’s issues are classified under four categories include: Psychological issues, family issues, economic and socio-cultural issues.
Studies show that spouses of veterans are faced with specific and notable issues in their lives. Each of these issues includes different aspects, meanwhile creating a cause and effect in their relationship, communicate with each other and influence each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spouses of Veterans
  • Issues
  • Individual Issues
  • Familial Issues
  • Economic Issues and Socio-Cultural Issues
-  استراس آ، کوربین ج. (1387)، اصول روش تحقیق کیفی، نظریۀ مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-  اکبری، زهرا؛ طیبه وفایی؛ صدرالله خسروی. (1389)، «بررسی رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی و میزان تاب‌آوری همسران جانبازان»، مجلۀ علمی ـ پژوهشی طب جانباز، سال سوم، شمارۀ 10.
-  جعفری، فرهاد؛ لیلا معین؛ محمدرضا سروش؛ بتول موسوی. (1390)، «کیفیت زندگی همسران جانبازان شیمیایی شدید چشمی»، مجلۀ علمی ـ پژوهشی طب جانباز، سال سوم، شمارۀ 11.
-  جنگ عراق با ایران (1)و(2). (1390)، دانشنامۀ جهان اسلام، تهران: بازبینی‌شده در اسفند ماه 1390.
-  دلاور، علی. (1384)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
-  ذکائی، محمدسعید. (1381)، «نظریه و روش در تحقیقات کیفی»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 7.
-  ریتزر، جورج (1382)، نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.
-  ژولین، فروند. (1386)، جامعه‌شناسى ماکس وبر، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: رایزن.
-  سیلورمن، دیوید. (1381)، روش تحقیق کیفی در جامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: تبیان.
-  فیلیک، اووه. (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
-  کاپلان ه و؛ ب سادوک. (1388)، خلاصۀ روانپزشکی: علوم رفتاری ـ روانپزشکی، ترجمۀ دکتر فرزین رضایی، تهران: انتشارات ارجمند.
-  هی لی، جی. (1976)، روان‌درمانی خانواده، ترجمۀ دکتر باقر ثنایی، تهران: امیرکبیر.
-  Davidson, A. C.; & Mellor, J. (2001). The adjustment of Australian Vietnam veterans: is there evidence for the Tran generational transmission of the effect of war-related trauma.
-  Jordan B.; Marma, C. R.; Fairbank, J. A.; Schlenger, W. E.; Kulta, R. A.; Hough, R. I.; (1998). “Problem in farnilies of male Vietnam veteran’s posttraumatic stress disorder”, Journal of Consulting Clinical Psychology, Australian and New Zeeland Journal of Psychiatry. 200 Vol. 35, No. 3, pp 51-345.
-  Johnson, L.; Inc., R. (1980). Scars of war: Alienation and estrangement among wounded Vietnam veterans, Flighty. &. S Levant man (Eds).
-  Matsakis, A. (1988). Vietnam Wives. Kensington, MD: Woodbine House.
-  McCubbin, H.; Daht B.; Lester, G.; Benson, D.; Robertson, M.; (1996). “Coping repertories of families adapting to prolonged war-induced separations”, Journal of Marriages & the family, No. 38.
-  Pastor, Z. (2011). “Female sexual desire disorders prevalence, classification and treatment possibilities”, Ceska Gynekol, Vol. 1, No. 76, pp 59-64.
-  Sadock, B.; Sadock, V. (2005). Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
 Wright, Robin. (2008). Dreams and Shadows: The Future of the Middle East, New York: Penguin Press.