سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد‌ مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعلوم اجتماعی دانشگاه کاشان.نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه کاشان

چکیده

شادی از نیازهای اساسی نوع بشر در همۀ فرهنگ‌ها به‌شمار می‌رود،‌ زیرا سلامت جسمانی و روانی اعضای جامعه را متأثر می‌سازد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت احساس شادی و ارتباط این متغیر با سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و داده‌ها با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. حجم نمونه 384 نفر از شهروندان شهرستان آران و بیدگل در سال 1394 است. ارزیابی یافته‌ها در بُعد توصیفی نشان داد که در مجموع میزان احساس شادی حجم نمونۀ مورد بررسی در سطح متوسط رو به بالا (7/58) بوده و در ابعاد این متغیر، میزان شادی در بعد عاطفی در سطح بالاتری نسبت به ابعاد شناختی و اجتماعی قرار دارد. همچنین میانگین میزان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی به ترتیب 3/66 و 6/4 است. در بعد یافته‌های استنباطی، آماره‌ها نشان دادند که رابطۀ مستقیم و معناداری میان سرمایۀ اجتماعی (478/0) و فرهنگی (402/0) با احساس شادی وجود دارد؛ با افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، بر احساس شادی شهروندان افزوده می‌شود. همچنین سرمایۀ فرهنگی به‌طور غیرمستقیم و با تأثیر‌گذاری بر سرمایۀ اجتماعی، به افزایش احساس شادی منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital and Happiness; the Relationship Between Social and Cultural Capital and Happiness Mehran Sohrabzadeh , Saeid Hoseinizadeh Hossein Emamalizadeh , Ayoub Sakhaei

نویسندگان [English]

  • mehran sohrabzadeh 1
  • sedsaed hosenizadeh 2
  • hossein emamalizadeh 2
  • auob sakhaei 2
چکیده [English]

Since the beginning of human civilization one of the basic needs of human beings in all cultures has been feeling happy, which affects the physical and mental health of community members. Hence, the aim of this study is to examine the state of feeling of happiness and its relationship with social and cultural capital. The method used in this research is survey and data was gathered using questionnaires. The sample was composed of 384 of citizens of Aran & Bidgol in 2005 and the obtained data was analyzed by the statistical software LISREL and SPSS. The assessment of results showed that the happiness of the sample was at the moderate to high level (7.58) and the amount of happiness in the emotional dimension was at a higher level than cognitive and social dimensions. Also, the average values of social and cultural capital were 66.3 and 40.6 respectively. In analytical findings, statistics showed that there is a direct and significant relationship between social (0.478) and cultural capital (0.402) and feeling of happiness; in other words, with an increase in social and cultural capital, there will be a rise in citizens’ feeling of happiness. Also, the cultural capital indirectly, and by affecting the social capital, leads to an increase in the feeling of happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of Happiness
  • Social Capital
  • cultural capital
  • Socio-economic Position
  • Aran & Bidgol
-   ازکیا، مصطفی؛ ‌‌غفاری، غلامرضا. ‌(1380)، «بررسی رابطۀ بین اعتماد و مشارکت‌ اجتماعی در نواحی روستایی شهر‌کاشان»، نامۀ علوم اجتماعی، دورۀ ‌9، شماره ‌17، صص3ـ31.
-   اقلیما، مصطفی، اعظم ابراهیم نجف‌آبادی. (1390)، بررسی تأثیر میزان سرمایۀ ‌فرهنگی در میزان احساس‌ شادی زنان جوان (15ـ‌24 ساله) در شهر اصفهان»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی، سال ‌دوم، شمارۀ ‌اول، صص1ـ24.
-   اکبرزاده، فاطمه؛ دهقانی، حمید؛ خوشفر، غلامرضا ؛ جانعلی‌زاده چوب‌دستی، حیدر. (1392)، «بررسی سه نوع سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان»، جامعه‌شناسی‌کاربردی، سال 24، شمارۀ اول، صص67ـ88.
-   امیرکافی، مهدی؛ زارع، بهنام. (1391)، بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر شادکامی (مورد مطالعه: شهرکرمان)»، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال 2، ‌شمارۀ 5، صص41ـ77.
-   آرگایل، مایکل. (1383)، روان‌شناسی‌شادی، ترجمۀ مسعود گوهری انارکی و دیگران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-   آل‌یاسین، میترا.‌ (1380)، «شادی و نشاط در محیط مدرسه»، تربیت، شمارۀ 1، صص1ـ14.
-   باینگانی، بهمن؛ کاظمی، علی. (1389)، «بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایۀ ‌فرهنگی»، برگ فرهنگ، شمارۀ 21، صص8ـ21.
-   پناهی، محمد‌حسین؛ دهقانی، حمید. (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال ‌23، شمارۀ 1، صص1ـ18.
-   تراسبی، دیوید (1382)‌. اقتصاد و فرهنگ، ترجمۀ کاظم‌فرهادی، تهران: نشر ‌نی.
-   جعفری، ابراهیم و همکاران‌. (1383)، بررسی میزان شادمانی و عوامل همبستۀ آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان، گزارش نهایی طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه ‌اصفهان.
-   چلبی، مسعود؛ موسوی، سید‌محسن. (1387)، «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ 9، شمارۀ 1و2، صص34ـ57.
-   خوش‌کنش، ابوالقاسم. (1386)، بررسی روابط ساده و چندگانه پیشایندهای شخصیتی و مذهبی با احساس‌ شادکامی و ارتباط این متغیر با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران، پایان‌نامۀ دکتری دانشگاه شهید‌ چمران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
-   ربانی، رسول؛ ربانی، علی ؛ عابدی، محمدرضا؛ گنجی، محمد. (1386)، «فرهنگ و شادی: رویکرد نظری و تجربی در زندگی روزمرۀ سرپرستان خانوار در شهر ‌اصفهان»، مجلۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شمارۀ 8، صص41ـ78.
-   ربانی، علی؛ ربانی، رسول؛ گنجی، محمد. (1390)، «رویکردی جامعه‌شناختی به احساس‌شادمانی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان»، مسائل اجتماعی ایران، سال ‌دوم، شمارۀ 1، صص39ـ73.
-   ظهور، علیرضا؛ فکری، علیرضا. (1382)، «وضعیت شادمانی دانشجویان دانشکدۀ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران»، ارمغان دانش، دورۀ 8، شمارۀ30، صص63ـ72.
-   علیخواه، ‌فریدون. (1383)، سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی، جلد 2و1، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
-   فاضلی، محمد. (1386)، جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-   کار، آلان. (1387)، روان‌شناسی‌مثبت: علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان، ترجمۀ حسن پاشا‌ شریفی و جعفر نجفی زند، تهران‌: انتشارات سخن.
-   کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریۀ اجتماعی، مترجم منوچهر ‌صبوری، تهران: نشر ‌نی.
-   گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیته، ترجمۀ محسن ‌ثلاثی، ‌تهران:‌ نشر ‌مرکز.
-   میرشاه‌جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمدرضا ؛ دریکوندی، هدایت‌الله. (1381)، «شادمانی و عوامل مؤثر بر آن»، تازه‌های علوم‌شناختی‌، سال 4، شمارۀ 3، ‌صص50ـ58.
-   نبوی، عبدالحسین؛ رضادوست، کریم ؛ صالحی، نجمه. (1394)، «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد ‌مطالعه: دانش‌آموزان 16ـ 18 سالۀ شهر اهواز)، جامعه‌شناسی‌کاربردی، سال 26، شمارۀ 3، صص1ـ22.
-   وحیدا، فریدون؛ ودادهیر، ابوعلی؛ فرنام، محمد. (1393)، «نشاط ‌عمومی در زندگی اجتماعی ـ فرهنگی شهر: مطالعه‌ای با رویکرد تئوری کیفیت زندگی در شهر اردبیل»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال چهارم، شمارۀ 11، صص1ـ34.
-   وینهون، روت. (1389)، «آزادی و شادکامی:‌ مطالعۀ تطبیقی بین چهل و چهار ملت در اوایل دهۀ ‌1990»، در فرهنگ و بهزیستی روانی، اِد دینر و یونکو ک سو، ترجمۀ فیروزه غضنفری و ژانت هاشمی آذر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-   هاشمیان‌فر، جمشید. (1386)، بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری اجتماعی با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی، پایان‌نامۀ دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه‌ اصفهان.
-    Argyle, M.; Martin, M.; & Lu, L. (1995). “Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors”, In C. D. Spilberger & I. Sarason (Eds.). Stress and Emotion. Washington: Taylor.
-    Bartolini, S.; Bilancini, E.; & Pugno, M. (2008). Did the Decline in Social Capital Depress Americans' Happiness? University of Siena - Deparment of Economics and University of Cassino Department of Economic Sciences. http://papers.ssrn.com.
-    Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital, in J. Richardson (ed.). Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, N. Y. Greenwood Press.
-    Bourdieu, P.; Passeron, J. C. (1979). The Inheritors: French Students and their Relations to Culture, Chicago. University of Chicago Press.
-    Chang, W. (2009). “Social capital and subjective happiness in Taiwan”, international journal of social economics, vol. 36, No. 8.
-    Diener, E. D.; Eunkook, S. (1997). “Measuring quality of life: economic, social and subjective indicators”, Social Indicators Research, vol. 40, pp 189-216.
-    Galati, D.; Manzano, M.; & Sotgiu, I. (2006). “The subjective components of happiness and their attainment: A cross-cultural comparison between Italy and Cuba”, Social Science Information, Vol. 4, No. 45, pp 601-630.
-    Haller, M.; Hadler, M. (2006). “How social relations and structures can Produce happiness and unhappiness: An international comparative analysis”, Social Indicators Research, vol. 75, pp 169-216.
-    Halpern, D. (2005). Social Capital, Polity Press.
-    Kroll, C. (2011). Towards a Sociology of Happiness: Examining Social Capital and subjective well-Being Across Subgroups of Society. A thesis submitted to the Department of Sociology of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy.
-    Lamont, M.; Lareau, A. (1988). “Cultural capital: Allusion, gaps, and glissandos in recent theoretical development”, Sociological Theory,  No. 6, pp 68-153.
-    Lin, N. (2001). Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.
-    Minkov, M. (2009). “Predictors of differences in subjective well-Being across 97 nations”, Cross-Culthral Research, No. 2, pp 152-179.
-    Putnam, R. (1995). “Tuning in and tuning out: the strange disappearance of social capital in America”, PS: Political Science and Politics, Vol. 28, pp 83-664.
-    Seligman, M. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Free Press.
-    Veenhoven, R. (2001). Happiness in Society. Erasmus University Rotterdam Faculty of social sciences, pp 1-44. Available online at URL: http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/