رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با سلامت اجتماعی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی ومشاورارشد سازمانها

2 کارشناس ارشدمدیریت آموزشی دانشگاه علوم تحقیقات دماوند

چکیده


سلامت اجتماعی تابعی از عوامل گوناگون اجتماعی و فرهنگی است. هدف این پژوهش بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین معلمان و تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر آن است که فرضیات آن از تئوری‌های گوناگون عدالت سازمانی وسلامت اجتماعی استخراج و مورد آزمون قرار گرفته‌اند. روش بررسی توصیفی همبستگی وتلفیقی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است. در بررسی میدانی 361 نفر از معلمان شاغل در مدارس راهنمایی مناطق 2، 8 و 17 شهر تهران در سال 1392 با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز، 2002) و پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده نیهوف و مورمن (1993) به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چند متغیره) صو

عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived organizational justice and teachers' social health

نویسندگان [English]

  • akbar faragiarmaki 1
  • paresa rozehkafal 2
  • manejeh mohammadzadeh 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice
  • social well-being
  • Distributive Justice
  • Procedural Justice
  • Interactional Justice
 
-  ازگلی، محمد. (1383)، سیر تاریخی نظریه‌ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی. فصلنامه مصباح، شماره 46.
-  افجه، سیدعلی‌اکبر؛ سام‌آرام، مریم. (1389)، تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 3.
-  امیرخانی، طیبه؛ پورعزت، علی‌اصغر. (1387)، تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی، نشریه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، شماره 1.
-  باباپور، جلیل؛ طوسی، فهیمه؛ حکمتی، عیسی. (1388)، بررسی نقش عوامل تعیین کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 16.
-  پورستار، ملیحه؛ حکمتی، عیسی. (1389)، پیش بینی سلامت اجتماعی براساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، شماره 2 (7).
-  خنیفر، حسین؛ امیری، علی‌نقی؛ جندقی، غلامرضا؛ احمدی آزرم، ‌هادی؛ حسینی‌فرد، سید مجتبی. (1389)، درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چارچوب نظریه مبادل