تبیین نگرش مردم ایران نسبت به بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعلوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه کاشان

چکیده


این پژوهش باهدف بررسی نگرش مردم به تعاون و شرکت‌های تعاونی در ایران انجام شده است. روش تحقیق آن پیمایش و شیوه نمونه‌گیری، در انتخاب استان‌ها وشهرستان‌ها، تصادفی ساده و در انتخاب پاسخگویان سهمیه‌ای و متناسب با گروه‌های شغلی بوده است. حجم نمونه مقتضی براساس فرمول کوکران 1550 نفر محاسبه شده است. کنکاش در ویژگی‌های جامعه آماری بر اساس پرسشنامه طراحی شده دارای روایی، منجربه نتایج متعددی شده که برخی از آنها عبارتند از: در کل میزان آگاهی بیشتر پاسخگویان از برنامه­ها و عملکرد تعاونی و میزان مشارکت بیشتر آنها در حد متوسط روبه پایین بوده است. بیشتر پاسخگویان دارای نگرش مثبت به تعاون و تعاونی‌ها می‌باشند. میانگین فردگرایی افراد پایین‌تر از حد متوسط طیف، میانگین تقدیرگرایی بیشتراز حد متوسط طیف، میانگین آینده‌نگری کمتر از حد متوسط طیف و میانگین نوگرایی پاسخگویان کمتر از حد متوسط طیف می‌باشد. در کل، میانگین نمره پاسخگویان به سوالات سرمایه اجتماعی، پایین تر از حد متوسط طیف است. نگرش زنان و مردان به تعاون و تعاونی‌ها تفاوت معناداری ندارد. با افزایش سن پاسخگویان شاهد افزایش میزان نگرش مثبت به تعاون می‌باشیم. متاهلین نسبت به مجردان نگرش مثبت‌تری به تعاون و تعاونی دارند. افراد ساکن در شهرها نسبت به ساکنان روستایی، دارای نگرش مثبت‌تری به تعاون هستند. با افزایش فردگرایی در افراد، نگرش مثبت آنان نسبت به تعاون کاهش می­یابد. بین سایر ویژگی‌های شخصیتی همانند تقدیرگرایی، آینده‌نگری و نوگرایی با نگرش به تعاون رابطه معنادار دیده نمی‌شود. میزان سرمایه اجتماعی افراد دارای رابطه مستقیم و معنادار با نگرش مثبت به تعاونی است و این رابطه در مشارکت اجتماعی بیشتر از اعتماد، دیده می‌شود. در مجموع براساس رگرسیون چندمتغیره، دو متغیر فردگرایی و سرمایه اجتماعی، 27 درصد از تغییرات نگرشی پاسخگویان به تعاونی را تبیین می‌کنند. اثر فردگرایی بر نحوه نگرش به تعاونی منفی و برابر 25- درصد و اثر سرمایه اجتماعی 15 درصد است. بنابراین میزان فردگرایی اثر منفی و غیرمستقیم  و سپس سرمایه اجتماعی اثرمستقیم و معنا­دار به نگرش مثبت درباره تعاون و تعاونی در مدل رگرسیونی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Internet Users’ Social Capital in Cyberspace and Non-Cyberspace: A Case Study of Shahid Chamran University Students

نویسندگان [English]

  • mohsen neizi 1
  • mohammad ganji 2
  • mohammad karkonannasrabad 3
چکیده [English]

Internet, as a media, with an astounding growth in recent years has had significant impacts on human social life. The present paper aimed to investigate the role of internet on users’ social capital in cyberspaces and non cyberspaces. The bonding and bridging dimensions of social capital in cyberspaces and non cyberspaces were focused. It was a survey study and the research instrument was questionnaire. 313 subjects were selected by stratified random sampling method from among the students of ShahidChamranUniversity. The results showed that therewas a significant and positive relation between duration of using Internet and societal using of Internet with social capital (bonding/bridging) in cyberspaces. Therewas also a significant and negative relation between duration of using Internet and social capital (bonding/bridging) in non cyberspaces. Therewas no significant relation between societal using of Internet and social capital (bonding/bridging) in non cyberspaces. Moreover, therewas a negative and significant relation between social capital in cyberspaces and that of non cyberspaces. It indicates that increase in social capital in cyberspace leads to decrease in social capital in non cyberspace.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Social Capital
  • cyberspace
 
- آراسته خو، محمد. (1384)، انواع و کارکردهای تعاونی‌ها، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.
 - ابراهیم زاده، علی . (1383)، شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل، تهران: انتشارات پایگان.
- ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری. (1383)، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران: نشر نی.
- الوانی، مهدی و میرعلی نقوی. (1380)، سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه­ها، فصلنامه مدیریت، شماره 34 و 33.
 - امینی، علی اکبر . (1381)، تعاونی‌ها راهی به جامعه سالم، تهران: انتشارات وزارت تعاون.
 - باژن، کیوان . (1381)، تعاونی در مطبوعات، ماهنامه اجتماعی فرهنگی تعاون، شماره 130.
- بیرو، آلن. (1375)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
- درویشی شاهکلانی، حمید. (1385)، روانشناسی اجتماعی، تهران، نشر فردوس.
- رفیع پور، فرامرز. (1372)، سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی، تهران: وزارت جهاد سازندگی
- شارع پور، محمود. (1380)، فرسایش سرمایه اجتماعی وپیامدهای آن، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، تهران: شماره3.
- طالب، مهدی. (1384)، اصول و اندیشه‌های تعاونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- طالب، مهدی. (1379)، تأمین اجتماعی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی .
 - عمید، حسن. (1356)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- فوکویاما، فرانسیس. (1379)، پایان نظم، ترجمه: غلامعباس توسلی، تهران: نشر اطلس.
 -  قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران. (1359)، تهران: مؤسسه انجام کتاب.
- کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
- کوثری، مسعود (1368)، تغییر نگرش و رادیو و تلویزیون، (مجموعه مقالات)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- گولد، جولیوس وویلیام کولب. (1384)، فرهنگ علوم اجتماعی، گروه مترجمان و به کوشش محمد جواد زاهدی مازندرانی، تهران: انتشارات مازیار.
- گیدنز، آنتونی. (1384)، جامعه شنناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
- مستعانی، محمد حسین. (1375)، مجموعه قوانین و مقررات تعاونی، تهران:  جلد سوم.
- محمدی، اصغر . (1380)، کار و تلاش از دیدگاه حضرت علی (ع)، ماهنامه تعاون، شماره 124.
- نبی زاده، محمد. (1385)، امور مالی تعاونی‌ها، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.
-  نیازی، محسن. (1381)، تبیین موانع مشارکت اجتماعی در شهر کاشان، رساله دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
 - نیازی، محسن. (1383)، تبیین موانع مشارکت اجتماعی در شهر کاشان، فصلنامه امداد پژوهان، شماره 5.
 - ودیعی، جمال. (1352)، تعاون، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
 
- Parkeston. A. O. (1999), Virtual commuity life: a disappeance to third placial capital, internet.
- Allport, Gordan W. (1973), Attitude in the History of Socialpsychology.
- Hruschka, Erna. (1974), Die Beziehung zwischen Einstellung and Verhalten.
- Drever, J. Und W. D. Froehlich (1974), Woerterbuch zur Psychologie
- Fisk, Susan & Taylor Shelley E (1991), Social Cognition. Mc Graw-Hill International Editions, Psychology Series.
- Hruschka, Erna (1974), Die Beziehung zwischen Einstellung and Verhalten.
- Rosenstiel , Lutz v (1974), Motivation in Betrieb
- Witte, H. Erich (1989), Socialpsychologie : in Lehrbuch