بررسی اثربخشی مراکز آموزش از راه دور شهر بندرعباس در سال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارتحقیقات آموزشی دانشگاه هرمزگان

2 استادیاردانشگاه هرمزگان

3 کارشناس ارشد دانشگاه هرمزگان

چکیده


این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه مدیران و مسئولان این مراکز در شهر بندرعباس در سال 1390 انجام گرفت. اثربخشی فعالیت‌های آموزشی بر اساس مصوبات مؤسسه دستیابی به اهداف آموزش از راه دور مانند: دستیابی به هدف‌های تقویت توان و بنیۀ علمی‌ دانش‌آموزان، ایجاد زمینه برای غنی‌سازی اطلاعات علمی‌ دانش‌آموزان، تسهیل ارتباط علمی‌ پژوهشی، جلوگیری از ترک تحصیل فراگیران، الگویی برای جامعیت ‌بخشی به نظام آموزش و پرورش، تثبیت آموزش علمی‌ و بومی ‌و ترویج فرهنگ صحیح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده است. پرسشنامۀ این پژوهش شامل 82 سؤال است که برمبنای 8 سؤال اصلی تحقیق دسته‌بندی شده است. جامعۀ آماری شامل تمام مدیران مراکز آموزش از راه دور شهر بندرعباس بوده و نمونۀ آماری مدیران نیز به‌علت محدود بودن،برابر با جامعۀ آماری 30 نفر بوده است. از این‌رو، برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شده است. تحقیق نشان می‌دهد که میزان دستیابی به اهداف در اجرای بخشی از برنامه‌های مصوب مؤسسه با توجه به عدم آشنایی کامل عوامل اجرایی، با نقص‌هایی همراه بوده است که نظارت، کنترل و فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌تواند به رفع نقص‌ها کمک کند. همچنین نامناسب ‌بودن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، به‌عنوان عاملی اساسی در کاهش اثربخشی این مراکز  به‌شمار می‌آید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effectiveness of Distance Learning Centers in Bandar Abbas in 2011

نویسندگان [English]

  • aliakbar shekhi feni 1
  • hossein zenali pour 2
  • neda Aghilesaheli 3
چکیده [English]

The aim of the present study was to analyze the effectiveness of distance learning centers with regard to the directors and administrators of these centers in Bandar Abbas in 2011. The effectiveness of the educational activities, according to the resolutions of the institute, is defined as achieving the goals of distance learning, such as strengthening the scientific ability and stamina of students, laying the ground for enriching the scientific knowledge of students, facilitating research and scientific communication, preventing learners from dropping out, presenting a model for the comprehensiveness of educational system, establishing scientific and native education, and promoting the proper use of information and communications technology. The questionnaire contained 82 items that were categorized based on the 8 primary questions of the research. The research population consisted of all the directors of the distance learning centers in Bandar Abbas. The sample comprised of 30 directors due to the limitations. Therefore, descriptive statistics (percentage, mean, and standard deviation) was used to analyze the collected data. The results showed that the achievement of some goals of the approved programs of the institute had some shortcomings due to the lack of full awareness of executive agents. Monitoring, controlling, and building culture can help solve the issues in this area. Moreover, the country’s poor information and communications technology infrastructure is a key factor in reducing the effectiveness of these centers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance Leaning
  • Effectiveness Evaluation
  • Effectiveness
  • Educational Opportunity
  • Autonomous Learning
 
-  ابراهیم زاده، عیسی. (1386)، انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی، فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارۀ 43.
-  الحسینی، سید حسن. (1384)، مقدمه‌ای بر آموزش از راه دور، تهران: مؤسسه فرهنگی مبادی تربیت.
-  بازرگان، عباس. (1386)، ارزشیابی آموزشی: مفاهیم الگوها و فرآیندهای عملیاتی، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
-  بدری‌فر، منصور. (1381)، مبانی نظری آموزش از راه دور مجموع مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور، تهران: دانشگاه پیام نور.
-  حجازی، یوسف. (1373)، درآمدی بر ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، تهران: معاونت ترویج و مشارکت مردمی‌وزارت جهاد سازندگی.
-  رانور، سمیه. (1385)، امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش از راه دور در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.
رحیمی، محمد؛ رضی‌الله امینی. (1385)، مجموع قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های آموزش از راه دور.
-  شیرازی، علی. (1373)، مدیریت آموزشی، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
-  طالب‌زاده، محسن؛ سیدعلی حسینی. (1386)، آموزش از راه دور: رهیافتی نوین، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی.
-  فتحی، کورش؛ اجارگاه، دیبا. (1390)، ارزشیابی اثزبخشی دوره‌های آموزش مجازی در نظام آموزشی عالی ایران مشهد، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.
-  قاسمی، محرمعلی. (1381)، بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت مدیران با عوامل موثر بر ترغیب آنان جهت شرکت در دوره‌ها از دیدگاه مدیران سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
-  موریسون، ت. ر. (1373)، یادگیری، تغییر مشارکت توان بالقوه دانشگاه‌های باز، ترجمه: آزاده فتحعلی‌خوانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. 
-  میرکمالی، محمد. (1375)، مشارکت در تصمیم‌گیری در امر آموزشی و همبستگی آن با اثربخشی و کارآیی سازمان‌های آموزشی، فصلنامۀ تعلیم وتربیت، شماره 47.
-    Beth H.chany. (2003).Technologe, Open learning and distance education, London,  routledge.
-    Holmberg,Borje. (2002). The feasibility  of  a  theory  of  teaching  for  Distance Education and  a proposed  theory, Fern  universitat, Hagen(Germany), (abstract  in  ERIC).
-    Holmberg, Borje. (1990). The Concept, basic charatter  and  development  Potentials  of  Distance  Education, Journal  of  Distance  Education.
-    keegan ,D. (1993). thcoretical principles of distance education, NewYork, Routledge.
-    Klingner. Beth  Gordon. (2003). the  relationship  between  learning  stgles  of  adult  learners  Enrolled  in  online  courses  at  pace  university  and  success  and  satisfaction  with  online  learning, doctorate  thesis, .Walden  university.
-    Won, Kim & Shin Timothy. (2003). Distance Education: the  status And  challenges, Vol,2.