نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلا‌می ‌واحد تهران شرق.

چکیده

چکیده
سلامت اجتماعی می‌تواند به‌عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی‌شان، چگونگی واکنش دیگران به آن‌ها و چگونگی تعامل آن‌ها با نهاد‌های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر‌ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی این موضوع مهم، اقدام به واکاوی تعیین کننده‌‌های اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی نماید. این پژوهش در بین 400 نفر از شهروندان ساکن در منطقه  12 تهران انجام شد و برای تبیین نظری موضوع از دیدگاه نظری«کوری کییز و شاپیرو» استفاده شد. در بخش روش نیز با استفاده از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید. نتایج نشان داد که چهار متغیر حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی همگی با متغیر وابسته سلامت اجتماعی (در جایگاه متغیر وابسته) رابطه دارند و متغیر‌های مستقل برشمرده شده قادر به پیش‌بینی متغیر سلامت اجتماعی نیز بوده‌اند. بر این مبنا بیشترین میزان پیش‌بینی کنندگی مربوط به متغیر حمایت اجتماعی (با ضریب بتای 50/0) و پس از آن به‌ترتیب مربوط به متغیر‌های کیفیت زندگی (با ضریب بتای 24/0)، امنیت اجتماعی (با ضریب بتای 22/0) و پایگاه اجتماعی-اقتصادی (با ضریب بتای 10/0) بوده است. مهم‌ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که مهم‌ترین نتیجه‌ای که ‌می‌توان از پژوهش حاضر گرفت این است که سلامت اجتماعی بیشتر از آن که ناشی از بهبود شرایط فردی باشد، ناشی از بهبود شرایط اجتماعی است و هر چقدر میزان بهبود و اصلاح شرایط ساختاری جامعه افزایش یابد ‌می‌توان انتظار داشت که سطح سلامت اجتماعی جامعه هم ارتقا یابد. در واقع، ارتقای سلامت اجتماعی وابستگی زیادی به ارتقای سطح کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی دارد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determinants of Social Health of Citizens in District 12 of

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Tajeddin

Assistant professor of sociology

چکیده [English]

conclusion of the research is that the social health is more achieved fromsocial conditions than individual conditions and the higher the rate of improvement of the structural conditions is, the higher level of social health can be expected in the society. In fact, promoting social health is highly dependent on improving the quality of life, social support, socio-economic status and social security.
Keywords: Social Health, Social Support, Life Quality, Social Security and Socio-economic Status


Determinants of Social Health of Citizens in District 12 of  
Mohammad Bagher Tajeddin[1] 
Received: 26/2/2017               Accepted: 30/10/2017 
  
Abstract
Social health can be defined as the assessment of individuals from their social relationships, how others react to them, and how they interact with social and community institutions. On the other hand, metropolitan areas face a lot of social problems and social issues that require more attention to this issue. Considering the increasing importance of the issue of social health, this study seeks to investigate this important issue by analyzing social determinants affecting social health. This research was conducted among 400 citizens living in the 12th district of Tehran city and the theoretical approach of "Curie Keys and Shapiro” was used for theoretical explanation. A survey method and a questionnaire via cluster sampling method were applied to collect the data. The results showed that the four variables of social support, quality of life, social security and socioeconomic status are all related to social health as the dependent variable and the independent variables were also able to predict the social health. Based on this, the highest predictive value of the social support variable (with beta coefficient of 0.50) and then, respectively, related to quality of life variable (with beta coefficient of 0.24), social security (with a beta coefficient of 0.22) And the socio-economic base (with a beta coefficient of 10/0). The most important 


Tehran

[1]. Assistant professor of Islamic Azad university (East branch of Tehran)

منابع
-   آرمسترانگ، دیوید. (1372)، جامعه‌شناسی پزشکی، ترجمه محمد توکل، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
-   حسینی، سیده فاطمه. (1387)، بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
-   خیرالدین، اکبر. (1388)، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-   ریموند و همکاران. (2004)، «پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس باور‌های دینی در بین دانشجویان دختر»، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال دوم، شماره 7.
-   زکی، محمدعلی؛ خشوعی، مریم السادات. (1392)، «سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان اصفهان»، مجله مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال سوم، شماره هشتم.
-   سام آرام، عزت االه. (1388)، «بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه‌محور»، فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره اول، دوره بهار.
-   سام آرام، عزت االه. (1391)، نظریه‌‌های مددکاری اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-   سجادی، حمیرا. (1383)، «سنجش سلامت اجتماعی»، فصلنامه علمی ‌پژوهشی مددکاری اجتماعی، شماره 8.
-   سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سیدجلال. (1384)، «شاخص سلامت اجتماعی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 7 و8.
-   سفیری، خدیجه؛ صادقی راوندی، فاطمه. (1393)، «تبین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان شهر تهران»، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌وپنجم، شماره 53.
-   سمیعی، مرسده و همکاران. (1389)، «سلامت اجتماعی در ایران: از تعریف اجماع‌مدار تا شاخص شواهدمدار»، مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره دوم.
-   صباغ، صمد و همکاران. (1390)، «سنجش سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین خانوار‌های شهر تبریز»، مجله مطالعات جامعه‌شناسی، سال سوم، شماره دهم.
-   فارسی نژاد، معصومه. (1384)، بررسی رابطه سبک‌‌های هویتی با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌‌های شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
-   کوئن، بروس. (1383)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-   لطیفی، غلامرضا؛ موحدی، امین. (1388)، «بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و شاخص‌‌های آن بر میزان کیفیت زندگی، مطالعه موردی کارکنان بانک ملی شهر تهران.
-   مامورت، مایکل؛ ویلیکسون، ریچارد. (1387)، مؤلفه‌‌های اجتماعی سلامت، ترجمه علی منتظری، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-   محسنی، منوچهر. (1383)، مقدمات جامعه‌شناسی، تهران: نشر آگاه.
-   نبوی، سید عبدالحسین و همکاران. (1388)، «بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی»، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره دوم.
-    Cimet, G.& Gencalp, N S.& Keskin, G. (2003), “Quality of life and job satisfaction of nurses”, J Nurs Care Qual, 18 (2), 151-158.
-    Keyes, C. L. M. (1998), “Social Well-being”, Social Psychilogy Quarterly, 61: 121-140.
-    Keyes, C. L. M.& Shmotkin, D.& Ryff, C. D. (2002), “Optimizing well- being: The empirical encoundter of two traditions”, Journal of Personality andSocial Psychology, 82, 1007- 1022.
-    Keyes, C. L. M.& Waterman, M. B. (2003), Dimensions of well-being and mental health in adulthood. In M. H. Bornstein, L. Davidson, C. L. M. Keyes,
-    Keyes, Corey. L. M& Jeana L. Magyar-moe. (2003), “The Measurement and Utility of Adult Subgectivity Well-being”. Pp. 411-425 in Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures, edited by S. J. Lopez and C. R. snyder. Washington, DC: American Psychological Association.
-    Keyes, C. M.& Shapiro, A. (2004), “Social Well-being IN The U. S.: A Descriptive Epidemology”, Orville Brim: Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds), Healthing Are You? A National Study OF Well-be-ing Of Midlife, University Of Chicago Press.
-    Keyes, Corey Lee. M& Shapiro, Adam. (2008), social well-being in the unitedstates: A Descriptive Epidemiology.
-    keyes‚C. M. (2005), “Mental health and or mental illness”?, Investigation Axioms of the complete state model of health, Journal of consulting and clinical psychology. 37. 539-548.
-    Keyes Corey L. M. (2006), “Mental health in adolescence: Is America’s youth flourishing?”, American journal of orthopsychiatry, vol. 76, n3, pp. 395-402
-    Larson‚J. S. (1996),”The World Health organization Definition of Health: Social versus Spiritual Health”, social Indicators Research.
-    Larson, James. (1996), “The measurement of social Well-being”, Social Indicator Research, 28: 285-296.
-    Olerson, ANN,nancy. (1996), "An Explortion of the relation ships among leisure Lifestyle Dispositions complexity and health".
-    Park, N. (2004), “The Role of subjective well being in positive youth Devolopment”, The Annals of the American Academy ofpolitical and social science, 591: 25-39.
-    Ronald, Anderson M. (1995), “Revisiting the behavioral model and access to medical care, does it matter, university of Colifornia at Los Angles”, Journal of Health and Social Behavioral.
-    Ryff, C. D.& Singer, B. (2000), “Interpersonal flourishing: A positive health agenda for the new millennium”, Personality and Social Psychology Review, 4, 30-44.