تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت مرد‌می‌ در ساماندهی بافت‌‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 3 شهر زاهدان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دکتری جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول

3 کارشناس ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر، باهدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مرد‌می‌ در ساماندهی بافت­ فرسوده شهری منطقه 3 شهر زاهدان تدوین ‌شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی است. جمع­آوری اطلاعات با دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، محدوده بافت فرسوده منطقه 3 شهر زاهدان که مشتمل بر 61304 نفر و نمونه طبق فرمول کوکران 325 نفر تعیین گردید. تجزیه ‌و تحلیل با کمک نرم­افزار Spss و آزمون­‌های آماری تحلیل عاملی، پیرسون و آزمون کروسکال والیس انجام گرفته است. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که اولین عامل به‌تنهایی 76/27 درصد از واریانس را تبیین می‌کند و عامل دوم 99/15 درصد، عامل سوم 20/10، عامل چهارم 61/7، عامل پنجم 56/6، عامل ششم 12/4، عامل هفتم 74/4، عامل هشتم 17/4 درصد از واریانس را محاسبه می‌کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که بین میزان مشارکت مرد‌می‌ درروند ساماندهی بافت فرسوده با مؤلفه‌‌های میزان امکانات و خدمات شهری و اعتمادسازی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از آن بود که محلات کارخانه نمک و غریب­آباد به‌ترتیب، با میانگین رتبه‌‌های 59/136، 39/73 در بهترین و بدترین شرایط قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Study of Area 3 of Zahedan City Hussein Ebrahimzadeh Asmin[1] , Abazar Ashtari Mehrjerdi[2] , Fazel Hajizadeh[3]

نویسندگان [English]

  • hossin abra 1
  • abazar ashtari Mehrjardi 2
  • ff hh 3
2 Technical and Vocational University
چکیده [English]


A Case Study of Area 3 of Zahedan City
Hussein Ebrahimzadeh Asmin[1]  ,  Abazar Ashtari Mehrjerdi[2] ,
  Fazel Hajizadeh[3]
Received: 19/2/2017               Accepted: 9/2/2018
 
Abstract
The purpose of this study is to determine the factors affecting public participation in organizing urban waste falls in the 3rd zone of Zahedan. The research method is descriptive-analytic and its type is applied. Data collection was done by documentary and survey method (questionnaire) The statistical population was the worn out area of Zahedan district 3, consisting 61304 people and the sample was 325 according to Cochran formula. Analysis was performed using SPSS software, Factor analysis, Pearson and Kruskal Wallis tests.
The results of factor analysis show that the first factor alone identifies 27.76% of the variance, and the second factor is 15.199%, the third factor is 10.10, the fourth factor is 7.61, the fifth factor is 56.6, the factor 6 is 12 / 4, factor VII, 74.4, factor eighth, calculates 17.4 percent of the variance. Also, the results of Pearson's test showed that there is a significant relationship between the amount of public participation in the management of the worn out texture with the components of the amount of facilities and services and trust and confidence. Finally, the results of Kruskal-Wallis test indicated that the neighborhoods of salt factory and Gharib Abad were ranked at 136.59, 73.39 in the best and worst conditions, respectively.
Keywords: Worn Texture, Organizing, Participation, Trust, 3rd District of Zahedan.

[1]. Assistant Professor of Social Sciences Department, Sistan and Baluchestan
    University.    h.ebrahim@lihu.usb.ac.ir


[2]. Ph.D. Sociology of SocialDevelopmentUniversity of Tehran. (Corresponding
    Author).   ashtari80@gmail.com


[3]. Master of Science in Sistan and Baluchestan University.   ebram291@yahoo.com

منابع
-   ابراهیم­زاده، عیسی؛ عبادی جوکندان، اسماعیل. (1387)، «تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان»، جغرافیا و توسعه، شماره 11.
-   ابراهیم­زاده، عیسی؛ روستا، مجتبی. (1395)، «ارزیابی و تحلیل ایمنی پارک­‌های شهری. (موردشناسی: شهر جهرم)»، جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، شماره 18.
-   ابراهیم­زاده، عیسی؛ ملکی، گل­آفرین. (1390)، «تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده­ی شهری. (مطالعه موردی: بافت فرسوده­ شهر خرم­آباد)»، پژوهش­‌های جغرافیای انسانی، شماره 81.
-   ابراهیم­زاده، عیسی؛ سرایانی، اعظم؛ عرفانی، محمد. (1391)، «تحلیلی بر توزیع فضایی-مکانی کاربری فضای سبز و مکان­یابی بهینه آن در منطقه یک شهر زاهدان»، فصلنامه آمایش محیط، دوره 5، شماره 17.
-   ادریسی، افسانه؛ شجاعی، مرجان. (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی ساکنین در تحقق طرح­‌های توسعه شهری»، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 4، شماره 13.
-   اسدیان، فریده؛ سیاحی، زهرا. (1390)، «نقش الگوی مشارکت مرد‌می‌ در بهسازی و نوسازی بافت­‌های فرسوده شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: محله عامری اهواز)»، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 12.
-   اسماعیل­زاده، حسن؛ صالح­پور، شمسی؛ اسماعیل‌زاده، یعقوب. (1393)، «عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ساماندهی بافت­‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محدوده دولت‌خواه جنوبی)»، فصلنامه علمی ‌پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید، سال دوازدهم، شماره 43.
-   اکبرپور سراسکانرود، محمد؛ پوراحمد، احمد؛ عمران­زاده، بهزاد. (1390)، «ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده (نمونه موردی: محله سیروس تهران)»، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 16، شماره 36.
-   امانپور، سعید؛ حسینی شه­پریان، نبی­الله؛ ملکی، سعید. (1395)، «تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان­شهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی»، پژوهش­‌های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 4، شماره 3.
-   اهری، زهرا؛ حبیبی، محسن؛ قره­چمنی، غلام­محمد. (1386)، مکتب اصفهان در شهرسازی. (زبان­شناسی عناصر و فضا‌های شهری، واژگان و قواعد دستوری)، تهران: دانشگاه هنر.
-   بابایی اقدم، فریدون؛ کاملیفر، زهرا؛ کاملیفر، محمدجواد. (1395)، «استخراج شاخص­‌های شناسایی بافت فرسوده شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 4 تبریز)»، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چشم­انداز زاگرس، دوره هشتم، شماره 28.
-   بابایی اقدم، فریدون و همکاران. (1394)، «ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مرد‌می‌ در ساماندهی بافت­‌های فرسوده شهری با تأکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: محله ججین اردبیل)»، فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی شهری، سال سوم، شماره نهم.
-   پوراحمد، احمد؛ شیخی، عبدالله؛ شریف­زاده اقدم، ابراهیم. (1394)، «ارزیابی میزان فاصله محله‌‌های بافت فرسوده پیرانشهر از سطح پایداری»، شهر پایدار، دوره 2، شماره 4.
-   پورجعفر، محمد­رضا. (1388)، مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهر‌ها، تهران: انتشارات پیام.
-   تقوایی، مسعود؛ شفیعی، پروین. (1388)، «کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای در ارزیابی مکانی و فضایی مناطق روستایی استان اصفهان»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره 68.
-   راش، مایکل. (1377)، جامعه و سیاست، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
-   رهنما، محمدتقی. (1388)، برنامه­ریزی شهر‌های مرکزی (نقش­‌ها، اصول، نظریه‌‌ها، تکنیک­‌های مشارکت)، دانشگاه فردوسی مشهد.
-   رهنما، محمدرحیم و همکاران. (1391)، «سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد)»، مجله مطالعات گردشگری، سال اول، شماره 2.
-   زالی، نادر؛ دارابی، حسن؛ میرزایی، عسگر. (1392)، «بهسازی و نوسازی بافت­‌های فرسوده محله پیرسرای کلان‌شهر رشت با رویکرد مشارکت مردمی»، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال چهارم، شماره دوازدهم.
-   زالی، نادر و همکاران. (1395)، «برنامه­ریزی راهبردی جهت ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله شهیدگاه بقعه شیخ صفی‌الدین شهر اردبیل)»، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال چهارم، شماره چهاردهم.
-   سجادی، ژیلا؛ پور موسوی، موسی؛ اسکندپور، مجید. (1390)، «بهسازی و نوسازی بافت­‌های فرسوده شهری با تأکید بر مشارکت مرد‌می‌ مطالعه موردی: محله دولاب تهران»، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 14..
-   سرائی، محمدحسین؛ مهره‌کش، شیرین. (1394)، «ارزیابی میزان فرسودگی بافت محلات منطقه 3 شهر اصفهان و جایگاه مشارکت ساکنین در فرآیند ساماندهی»، فصلنامه برنامه­ریزی فضایی (جغرافیا)، سال پنجم، شماره سوم.
-   سلمانی ­مقدم، محمد؛ علوی، سید فاطمه؛ گنابادی، حامد. (1395)، «بررسی و تحلیل مشارکت­پذیری مرد‌می‌ در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: تایباد)»، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی چشم­انداز زاگرس، دوره هشتم، شماره 28.
-   شریفیان­ثانی، مریم. (1380)، «فرهنگ شهری: مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 8.
-   عظیمی‌آملی، جلال؛ الکایی، حلیمه؛ تبریزی، نازنین. (1393)، «نوسازی بافت­‌های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مرد‌می‌ نمونه موردی: محله 6 شهر چالوس»، فصلنامه علمی-پژوهشی نگرش­‌های نو در جغرافیای انسانی، سال هفتم، شماره اول.
-   عندلیب، علیرضا. (1387)، نگاهی نو به راهبرد‌ها و سیاست‌‌های نوسازی بافت­‌های فرسوده شهر تهران، تهران: سازمان نوسازی شهر تهران.
-   عندلیب، علیرضا. (1389)، اصول نوسازی شهری: رویکردی نو به بافت­‌های فرسوده، انتشارات آذرخش.
-   قاسمی، ایرج؛ قاسمی ‌سیانی، محمد؛ حیدری، حسین. (1394)، «تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 59.
-   قاسمی، ایرج؛ قاسمی ‌سیانی، محمد؛ حیدری، حسین. (1394)، «عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 15، شماره 49.
-   کاکاوند، الهام؛ براتی، ناصر؛ امین‌زاده گوهرریزی، بهرام. (1392)، «سنجش تطبیقی تصویر شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری. (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر قزوین)»، فصلنامه علمی- پژوهشی باغ نظر، شماره 25، سال دهم.
-   لیپست، مارتین؛ دوز، رابرت. (1373)، جامعه­شناسی سیاسی، ترجمه محمدحسین فرجاد، تهران: انتشارات توس.
-   محمدی، جمال؛ شفقی، سیروس؛ نوری، محمد. (1393)، «تحلیل ساختار فضایی-کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر دوگنبدان)»، مجله برنامه­ریزی فضا، سال چهارم، شماره دوم.
-   محمودی، محمدمهدی؛ اسلامی، لیدا. (1390)، «بررسی راهکار‌های بهبود و سازماندهی یکپارچه بافت فرسوده ساحلی (نمونه موردی: بندرعباس)»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 28.
-   مروتی، ناصر و لطیفی، غلامرضا. (1391)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل ساکنان ساکنان بافت­‌های فرسوده به نوسازی (مطالعه موردی: محله امام­زاده عبدالله تهران)»، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 3، شماره 10.
-   مطوف، شریف؛ خدایی، زهرا. (1388)، «الگو‌های رونق بخشی، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر»، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال اول، پیش‌شماره سوم.
-   موحد، خسرو. (1393)، «تعیین عوامل انگیزشی ساکنین بافت فرسوده شهر شیراز برای مشارکت در بهسازی و نوسازی آن»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 36.
-   موحد، خسرو. (1393)، «تعیین عوامل انگیزشی ساکنین بافت فرسوده شهر شیراز برای مشارکت در بهسازی و نوسازی»، نشریه مدیریت شهری، شماره 36.
-   موحد، علی و همکاران. (1392)، «نقش سازمان­‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت­‌های فرسوده (نمونه موردی: بافت فرسوده­ بخش مرکزی شهر اهواز)»، فصلنامه علمی ‌پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید، سال یازدهم، شماره 36.
-   موسوی، میرنجف؛ حیدری، حسن؛ باقری کشکولی، علی. (1391)، «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت­‌های فرسوده مطالعه موردی: شهر سردشت»، مطالعات و پژوهش­‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، شماره پانزدهم.
-   وارثی، حمیدرضا؛ محمدی، جمال؛ اکبرزاده شیخ محله، راضیه. (1394)، «بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت­‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 6 شهر اصفهان»، مطالعات و پژوهش­‌های شهری و منطقه‌ای، سال هفتم، شماره بیست و پنجم.
 
-    Bararatin, Kirami& agustin, Etty. (2015), “Revitalization strategy of Kembang Jepun Surabaya in supporting sustainable urban development”, Social and Behavioral Sciences, Volume 179, pp70-79.
-    Hao, pu& Sliuzas, Richard& Geertman, Stan. (2011), “The development and redevelopment of urban villages in shenzhen”, Habitat International, volume 35. pp214-224.
-    La Rosa, Daniele and other. (2017), “Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context: A case study in Catania, Italy”, Landscape and Urban Planning, Volume 157, pp. 180-192.
-    Li, Ling and other. (2016), “Evaluating the Performance of Public Involvement for Sustainable Urban Regeneration”, Procedia Engineering, Volume 145, pp1493-1500.
-    Marrison, Nicky& Xian, Simon. (2016), “High mountains and faraway emperor: Overcoming barriers to citizen participation in Chinas urban planning practices”, Habitat International, Volume 57, pp205-214.
-    Omar, Siti Syamimi and other. (2016), “Bringing the New to old: Urban regeneration through public arts”, Social and Behavioral Sciences, Volume 234, pp515-524
Wang, H& Song, Y& Hamilton, A. Curwell. (2007), Urban Information