بررسی رابطه‌ میزان سرمایه اجتماعی خانواده و ویژگی‌های کارآفرینانه در شخصیت افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارجامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده هنردانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با ویژگی­های کارآفرینانه در شخصیت افراد شرکت کننده در دوره­های کوتاه­ مدت آموزش کارآفرینی در سال 1388 در مناطق گوناگون شهر تهران، به انجام رسیده است. نمونه مورد مطالعـه متشکل از 201 نفر می­باشد که براساس فرمـول نمونه‌گـیری کـوکران و به صورت تصادفی ساده از بین 2010 نفر انتخاب شده‌اند. روش پژوهش، پیمایش و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه­ای متشکل از سئوالات استاندارد شده درباره متغیر وابسته تحقیق و سئوالات استاندارد شده و محقق ساخته درباره متغیر سرمایه اجتماعی خانواده و سایر متغیرهای مستقل و زمینه­ای می‌باشد.
ابعاد کارآفرینانه مورد نظر پژوهش در شخصیت افراد عبارتند از: ریسک‌پذیری متعادل، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عمل‌گرایی، تحمل ابهام، رؤیا­پردازی و چالش­طلبی. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی خانواده با متغیر وابسته تحقیق یعنی شخصیت کارآفرین رابطه معنادار و مثبت دارد. این متغیر با هفت بُعد از ابعاد هشت­گانه کارآفرینانه در شخصیت فرزندان رابطه معنادار و مثبت داشته است، اما با بُعد میزان عمل­گرایی در شخصیت فرزندان رابطه معنادار نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between the Family Social Capital Rate and the Entrepreneurship Characteristics in People’s Personality

نویسندگان [English]

  • Bejan Zare 1
  • marzeh Zare 2
چکیده [English]

The present research aims to investigate the relationship between the family social capital rate and the entrepreneurial characteristics of the people participating in short-term entrepreneurship training courses in different districts of Tehran in 2010. Based on Cochran's sample size formula and using simple random sampling method, 201 subjects were selected from among 2010 people. This was a survey study, and the data was collected using a questionnaireconsisting of standard items about the research dependent variableas well as some standardized researcher-made items on the variable offamilysocial capital along with otherindependentvariables.
The entrepreneurial dimensions in people’s personality which were focused in this research included moderate risk taking, control center, the need to success, intellectual health, practicality, ambiguity tolerance, day-dreaming, and challenge seeking. The results indicated that family social capital had a significant positive relationship with the research dependent variable, i.e. entrepreneur personality. There was also a significant positive relationship between this variable and seven out of eight entrepreneurial dimensions in the personality of children. However, it showed no significant relationship with practicality rate in the personality of children. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur Personality
  • Family Social Capital
  • economic-social Status
  • Entrepreneurship
  • Moderate Risk Taking
 
-       احمد پور، محمود؛ مقیمی، سیدمحمد. (1385)، مبانی کارآفرینی، تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
-       آقاجانی، حسنعلی. (1384)، کارآفرینی: مفاهیم، نظریات و ضرورت وجودی، رویش، فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی، شماره‌های 10و11.
-       آقاجانی، حسنعلی؛ حسین­زاده اطاق­سرا، سیدعلی­اکبر. (1389)، مدل علی تعیین اثرات ویژگی­های شخصی بر کارآفرینی، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 11-10.
-       انصاری، منوچهرو همکاران. (1389)، ویژگی­های فردی اثرگذار بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در ﻣﺆسسه­های خیریه استان تهران، فصلنامه توسعه کار آفرینی، (8) 2.
-       سفیری، خدیجه و اکرم، چشمه. (1390)، مسئولیت­پذیری نوجوانان و رابطه آن با شیوه­های جامعه­پذیری در خانواده، دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش­، 1.
-       آزاده، منصوره اعظم؛ آزاده، دهقان­دهنوی. (1387)، اشتغال دانشجویان: رابطه بین شبکه روابط اجتماعی و وضعیت شغلی، مجله مسایل اجتماعی ایران، (63) 16.
-       ازکیا، مصطفی. (1377)، بررسی اقشار آسیب­پذیر جامعه روستایی منطقه گرمسار، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-       تاجبخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، (ترجمه حسن پویان و افشین خاکباز)، تهران: نشر شیرازه.
-       چلبی، مسعود. (1375)، جامعه­شناسی، نظم، تهران: نشر نی.
-       چلبی، مسعود. (1376)، بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، تهران: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-       ساعی، علی؛ کاکاوند، اکرم. (1388)، بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش خانواده، فصلنامه دانشنامه علوم اجتماعی، (2) 1.
-       سعیدی کیا، مهدی. (1385)، اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات کیا.
-       غفاری، غلامرضا؛ اونق، نازمحمد. (1385)، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، مجله مطالعات اجتماعی ایران.1.
-       غفاری، غلامرضا. (1380)، تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی – اقتصادی سازمان یافته روستاییان به­عنوان مکانیزمی برای توسعه روستایی در ایران: مطالعه موردی روستاهای شهر کاشان، رساله دکتری جامعه شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-       فوکویاما، فرانسیس. (1379)، پایان نظم: بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه:­ غلامعباس توسلی، تهران: نشر جامعه ایرانیان.
-       کاظمی­پور، عبدالمحمد. (1383)، سرمایه اجتماعی در ایران، تهران: دفتر طرح‌های ملی ایران.
-       کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-       کوزر، لوئیس؛ برنارد، روزنبرگ. (1378)، نظریه­های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
-       گلرد، پروانه. (1388)، خانواده و راه کارهای توسعه کارآفرینی زنان ایرانی، فصلنامه پژوهش زنان، (21) 7.
-       گیدنز، آنتونی. (1373)، جامعه­شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-       موسوی خامنه، مرضیه. (1383)، سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی: بررسی سرمایه اجتماعی در مدارس و تاثیر بر سلوک اجتماعی دانش آموزان در شهر تهران، رساله دکتری جامعه­شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-       محمدی، محمود؛ عسکری، غلامرضا. (1390)، تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط. فصلنامه توسعه کار آفرینی، (13) 4.
-       کرد­ناییچ، اسدالله و همکاران. (1386)، ابزار سنجش ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان ایرانی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده کار آفرینی.
-   Adorno, T. W. Etal. (1950). The Authoritarian Personality. NewYork: Row Publication.
-   Amit, R.etal. (1993). Challenges to Theory Development in Entrepreneurship Research. Journal of  Management Studies, 30 (5).
-   Anderson, A. (1943). The Family &Individual Social Participation. American Sociological Review,Vol,8.
-   Baron, D. P. (2005). Corporate Social Responsibility and Social Entreprenuership. Retrieved from SSRN Social science Research Network: http://ssrn.Com/abstract=861145.
-   Carland, J.W. & etal. (1984). Differentiating Entreprenuers from Small Business Owners: A Conceptualization. Academy of Management Review, (9).
-   Coleman, J.S. (1988). Social Capital In The Creation of Human Capital. American Journal of  Sociology, No.94.
-   Dimaggio, P. (1982). Cultural Capital and School Success: The Impact of Status Culture Participation on the Grade of U.S.High School Students, American Sociological Review,47.
-   Dimaggio, P.Mohr, J. (1985). Cultural Capital, Educational Attainment, and Marital Selection.American Journal of Sociology,91.
-   Duane, G.A. (2000). Management and Organization. Ohio: South-Western.
-   Dumais,S.A.&Ward, A, (2010). Cultural Childhoold Cultural Capital And first Generation College Succes, Poetics, 3 (8).
-   Elenurm, T. &etal. (2007). Structure of Entrepreneurial Orientation in Students as The Basis for Differentiated Approach in Human Resources for Future Business Initiatives Estonian Business school, EBS Review, (13).
-   Fry, F. (1993). EntrepreneurshiP: A Planning Approoch. Englwood Cliffs NJ : Prentice-Hall.
-   Gideon, D.; Markman ,G.D. &Baron, R.A. (2003). Person-Entrepreneurship fit: Why Some People are ore Successful Entreneurs Than Others.Journal of Human Resource Management Review, Vol.13,pp.281-301.Published by Elsevier Science, Inc.  
-   Granovetter, m. (1973). The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology,78 (6).
-   Green, A. W. (1946). The Middle –Class Male Child and Neurosis. American Sociological Review , XI.
-   Gürol, Y. & Nuray, A. (2006). Entrepreurial Characteristics among University Students and Training in Turkey.Education and Training, Vol. 48, Issue.1.
-   Hegen, T.E.E. (1962). On The Theory of Social Change , How Economic Growth Begin?Dorsay Press, Home Wood.
-   Hisrich, R. D. and Peters, M. P. & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurship. New York: McGraw- Hill.
-   Hissrich, R. D. Peters, M.P.&Shered, D. (2005). Entrepreneurship. New York: McGraw- Hill.
-   Hofestede, G. (2005). Cultural Dimensions. Retrieved from: WWW.Geert-Hofestede.Com.
-   Hooghe, M., Stolle, D. (Eds) (2004). Generating Social Capital: Civil Society and Institutions in Comparative Perspective. New York: Palgrave.
-   Hornaday, J. and Aboud, J. (1971). Characteristics of Successful Entrepreneurs. Personnel Psychology,24.
-   Johnoson,D.C., Justin, B. L. & Hildebrand, R. (2006). Ntrepreneurship, Education: Towards a Discipline- Based framework. Journal of Management development, Vol.25, No1.
-   Kohlberg, L. (1981). The Philosophy of Moral Development. San Francisco: Joss-Bassey.
-   Krause,D. R.; Handfeld,R.B. & Tyler, B.B. (2007). The Relationships between Suppilier development, Commitment,Social Capital accumuiliation and Performance Improvement. Journal of Qperations Management. Vol, 25.
-   Kuratko, D. & Hodgetts, R. (1989). Entrepreneurship: A Contemporary Approach: 3rd ed. ,Ny: The Dryden Press. Entrepreneurship and Venture Management. N.J: Prentice- Hall. Inc.
-   Lin, N. (1999). Building a Network Theory of Social Capital, Dep.of Sociology,78 (6) : 1360-1380.
-   Lin, Nan.&Etal. (2001). Social Capital : A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press.
-   Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the Characteristics of Entrepreneurial Personality, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol.6.
-   McNeal, R.B. (1999).Participation in High School Extra –Curricular Activities:Investigating School Effects.Social Science Quarterly. 80 (2).
-   Merton, R. K. (1959). Conformity, Deviation and Opportunity Structure. American Sociological Review, XXIV.
-   Mors, R., & Dudley, L. (2002). Civic Entrepreneurs and Collobrative Leadership. PA Time,3.
-   Münch, R. (1988). Understanding Modernity. London: Routledge.
-   Nahapit, I.& Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intllectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review.Vol.23,No.2.
-   Newtone, K.& Delhey, J. (2003). Who Truats?The Origins of Social  Trust in Seven Nations.EurpeanSoceties, 5 (2).
-   Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. Second ed. New York: McGraw- Hill.
-   Reynolds, J.R.& Burg.S. (2008). Educational Expectations and the Attainments. Social Research, 37.
-   Ronald, b. (2000). The Network Structure of Social Capital, Research in Organizational Behavior,22.
-   Tropman,J. and Morningstar,G. (1989). Entreprenuerial Systems of the 1990s. New York: Greenwood press Inc.
-   Vande Ven, A. and D. Ferry. (1979). Measuring and Assessing Organizations. NewYork: John Wiley.
-   Wellman, B.& Kenneth, F. (2001). Network Capital in a Multi-Level World: Getting Support from Personal Communities, In,  Lin, Nan.Burt, Ron. & Cook, Karen. (Eds,). in Social Capital: Theory and Reserarch,Chicago: Aldin De Gruyter.
-   Wellman, B. (1992). Which Type of Ties and Network Provide What Kinds of Social Support?, Advances in Group mProcessess, 9.
-   Winter, I. (2000).Towards A Theorized Understanding of Family Life and Social Capital. Working paper 21, Australian Institueof  Family studies.
-   Wolckak ,M.&Deepa, N. (1999). Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy. The World Bank Observer, Vol,15. No.2.
-   Youssry, A. (2007). Social Entrepreneurs and Entreprise Development. Alexandria, Egypt: Sustainable Development Association –Yes Inc.
 

mily�:(uN�?� ��� mso-bidi-font-family:"B Lotus"'> و مرتضی ملانظر، سازمان ملی جوانان، تهران: نسل سوم.
 
-    وبلن، تورستن. (1383)، نظریه طبقه تن­آسا، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
-   یغمایی، محمد تقی. (1380)، دینداری نوجوانان و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
-    Adler, A. (1956). The individual psychology of Alfred adler, New york: Basic BOOKS   Inc. American heritage Dic. (2000). 
-    Bourdieu, P. (1993). La Misére du Monde, Paris, Seuil.
-    Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction, A Social Critique of the Judgement of taste, Routledge.
-     (E.S.S.): Sills, David L. & Merton R. K. (1991). International Encyclopedia of the social sciences, New York, Macmillan, Vol 3 & 7.  
-    Laamont, M. et al. (1996). Cultural and Moral Boundries in the United States: Structura Position geographic location, and lifestyle explanations, Poetics, Vol. 2.4.
-    Leslie, G. R. & Larson, R. F. & Gorman, B. L. (1994). Introductory Sociology, Oxford Un. Press.
-    Mckee, J, B. (1969). I ntroduction to Sociology, Holt Rinehart & Winston Inc  
-    Msn. Encarta Dic, www.Msn.com (2004).
-    O’Brien & Schrag & Martin, (1969). Reading in General Sociology , Houghton, Mifflin Co.      
-    Oxford Advanced Learner’s Dic, (1987).
-    Sobel, M. (1981). Lifestyle and Social Structure: Concepts, Definitions, and Analyses«
-    Van Houten D. R. Thpmpspn, J. D. (1970). The Behaviorial Sciences, Addison-Wesley Pub.
-    Webster Online, Dic., (1996).
-    Webster Online, Dic., (2004).
-    Wolman, B. (1981). Contemporary Theories & System in Psychology, Plenum Press.