"بازگشت به خانه": مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استاد

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقاله‌ حاضر در پی مطالعه کیفی ابعاد و ویژگی‌های جامعه‌شناختی کنش کارآفرینانه زنان خالق برندهای صنایع‌دستی است. در این مقاله در پی پاسخ  به این سؤال کلی هستیم که زنان در حوزه برندهای صنایع‌دستی چگونه کنش کارآفرینانه انجام می‌دهند و این کنش چه ابعاد و ویژگی‌هایی دارد؟ بنا بر فهم متعارف، کارآفرینی و خوداشتغالی زنان، پاسخی به محدودیت‌های بازار کار رسمی و یا خروج از انزوای حوزه خصوصی تلقی می‌شود و بهترین انتخاب برای ایجاد توازن میان نقش‌های سنتی و نقش‌های مدرن است. بر اساس این فهم متعارف، زنان به دلیل این که  نتوانسته‌اند در بازارهای کار رسمی و بخش اشتغال رسمی ورود پیدا کنند به بخش‌های غیررسمی و بازارهای اشتغال خانگی روی آورده‌اند. همچنین در این دیدگاه زنان به عنوان افرادی در نظر گرفته می‌شوند که از حیث اقتصادی وابسته‌اند و تنها برای تأمین مخارج زندگی یا کسب درآمد بیشتر کار می‌کنند. اگرچه نویسندگان این مقاله منکر فهم متعارف نیستند اما نتایج مطالعه کیفی حاضر که حاصل مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 40 زن کارآفرین برندساز در حوزه‌ صنایع‌دستی است، نشان می‌دهند که روایت زنان حاوی مفاهیم مهم دیگری است. مصاحبه‌شوندگان  بازار کار رسمی را دستوری، انعطاف‌ناپذیر، یکنواخت و مطیع‌ساز می‌دانند. مصاحبه‌های عمیق نشان می‌دهد که زنان کارآفرین برندساز کسانی نیستند که نتوانسته‌اند در بازار کار رسمی جذب شوند، بلکه آنها به دلیل محدودیت‌های بخش رسمی در پی فراتر رفتن از ساختارهای موجود و قدم گذاشتن در مسیری خلاقانه و نو هستند. روایت‌ها نشان می دهد که این زنان خوداشتغالی را از روی استیصال و یا فرار انتخاب نکرده‌اند بلکه آگاهانه و خودخواسته استقلال مالی، خلاقیت، رجحان وظیفه محوری بر دستور محوری و انعطاف‌پذیری را انتخاب کرده‌اند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Coming back to house", female self-employment and entrepreneurial acts in handicraft brands: A Qualitative Analysis

نویسندگان [English]

  • s s 1
  • a s 2
  • zeinab shafiei 3
3 university of tehran
چکیده [English]

 
"Coming back to house", female self-employment and entrepreneurial acts  in handicraft brands: A Qualitative Analysis 
 
Soheyla Sadeghi Fasaei[1], Ali asghar saeidi[2],    Zeinab Shafiei[3]
 
Receive: 20/1/2018
Accept:9/3/2018
 
Abstract
 
The present paper seeks to study the qualitative aspects of the sociological dimensions and characteristics of the entrepreneurial action of women who are the creator of the handicrafts brands. In this article, we seek to answer the general question of how female do entrepreneurial acts in the field of handicraft brands, and what are their dimensions and characteristics?
According to the conventional understanding, women entrepreneurship is considered to be an answer to the limits of the formal labor market or to the exclusion of private secrecy and is considered the best choice to strike a balance between traditional roles and modern roles.
Based on this conventional understanding, women have turned to informal sectors and home-based job markets because they have not been able to enter the formal job market and the formal employment sector. In this perspective, women are considered to be people who are economically dependent and only work for living expenses or earning more money.  Although the authors of this article generally do not confront with the aforementioned understanding, however, comprehensive interviews with 40 women entrepreneurs in the field of handicrafts shows that their narratives include other important concepts. Women consider the formal labor market to be glamorous, inflexible, uniform, and submissive. Theses interviews show that  women are not the ones who have not been able to work at official market, but they are seeking to go beyond the existing formal structures and stepping into a new and innovative way.
 
 
Key words: Qualitative analysis, female entrepreneurial acts, employment of graduate students, female branding
 
 [1] Associate professor of sociology, University of Tehran, Tehran, Iran


[2] Associate professor of sociology, University of Tehran, Tehran, Iran


[3] phD student in sociology, University Of Tehran, Tehran, Iran

منابع
- امینی، محمدتقی؛ پیرعلی، علیرضا؛ سیادت، سعیده. (۱۳۸۹)، تدوین راهبرد توانمندسازی زنان کارآفرین دانشگاهی به روش چارچوب جامع سوات (بررسی موردی: زنان کارآفرین شهرستان شیراز)"، دو فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه/ شماره 73 .
- ای‍م‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی. (1381)، بررسی و تحلیل افزایش سهم زنان در آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، تهران، صفحه 23.
- ربیعی، علی؛ نظریان، زهرا. (۱۳۹۲)، بررسی موانع کارآفرینی زنان تحصیلکرده دانشگاهی ایران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم. شماره ۴.
-  شریفی، امید؛ اسدی، علی؛ رضایی، روح الله؛ محسن، عادلی. (۱۳۸۹)، کارآفرینی زنان دانشگاهی، پژوهشنامة زنان ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال اول، شمارة اول.
- صالحی عمران، ابراهیم؛ رستمی، فرخنده. (۱۳۸۷)، بررسی تاثیرآموزش‌های دانشگاهی در پرورش ویژگی‌های کار آفرینی دانشجویان"، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی 22-34 ، شماره 2، دوره 1.
- شجاع نوری، فروغ الصباح؛ سدیدپور، سمانه‌سادات. (۱۳۹۴)، بررسی وضعیت اشتغال خارج از خانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، دو فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال چهارم، شماره دوم.
- گلرد، پروانه. (1387)، بهره‌وری زنان کارآفرین ایرانی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۶.
- گلرد، پروانه. (1388)، ویژگی‌ها، انگیزه‌ها و اهداف ترغیب کننده زنان ایرانی در توسعه کسب و کار، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۴.
-  نتایج آمارگیری نیروی کار تا 1395، ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران.
 
-  Allen, Sh., and Wolkowitz C. (1987) Homeworking: Myths and Realities.Basingstoke and London: Macmillan Education. 
-  Beck, U., and Beck-Gernsheim E., (2002). Individualization: Institutionalized ‌Individualism and its Social and Political Consequences . London: Sage. 
-  Bertrand, M., Goldin, C., and Katz, L. F (2009). Dynamics of the gender gap for young professionals in the corporate and financial sectors" National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 14681.1-29.
-  Bird, S. R. and . Sapp S. G. (2004). Understanding the gender gap in small business success: Urban and rural comparisons. Gender and Society, 5-28: 18.
-  Blau, Francine D. and Lawrence M. Kahn (2000). Changes in the labor supply behavior of married women. Journal of Labor Economics, 25: 393-438. 
-  Boden, R. J., (1996). Gender and self-employment selection: An empirical assessment Journal of Socio-Economics, 82-671: 25.
-  Brush, C. G., Carter N. M., Gatewood E. J., Greene P. G., and Hart. M. M. (2006). in Growthoriented women entrepreneurs and their businesses: A global research perspective Northampton, MA: Edward Elgar. 202-184.
-  Budig, M.J. and England P. (2001). The wage penalty for motherhood American Sociological Review. 25-204: 66.
-  Carr, D (1996). Two paths to self-employment? Women’s and men’s self-employment in  the United States, Work and Occupations: 53-26 23, 41.
-  Cohen, Ph. (1981). ‘Subcultural Conflict and Working-Class Community’ in Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972–79 , ed. Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe and Paul Willis. London: Hutchinson (in association with the Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham), 78–87.
-  DeMartino, R.,  and Robert B. (2003). Research note: Differences between women and men MBA entrepreneurs: Exploring family flexibility and wealth creation as career motivators Journal of Business Venturing. 32-815: 18
-  Gregg, M. (2011). Work’s Intimacy . Cambridge: Polity Press. 
-  Hochschild, A. R.,  Anne M. (1997). The Second Shift . New York: Avon Books. 
-  Hochschild, A. R. (2001). The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work . New York: Metropolitan Books/Henry Holt and Co.
-  Hom, P. W., Loriann R, and Aimee D. E. (2008). Challenging conventional wisdom about who quits: Revelations from corporate America Journal of Applied Psychology, 1-93: 43.
-  Horyn, C. (2012). 8 days a week. The New York Times Magazine, Feb.18-26: 25.
-  Hundley, G. (2000). Male/female earnings differences in self-employment: The effects of marriage, children, and the household division of labor Industrial Labor Relations Review. 95-114: 54.
-  Jurik, N. (1998). ‘Getting Away and Getting By: The Experiences of SelfEmployed Homeworkers’, Work and Occupations , 25 (7): 7–35. 
-  Kalev, A. (2009). Cracking the glass cages? Restructuring and ascriptive inequality at work American Journal of Sociology. 1591-1634: 114.
-  Kariv, D. (2011). Entrepreneurial orientations of women business founders from a push/pull perspective: Canadians versus non-Canadians –A multinational assessment Journal of Small Business and Entrepreneurship. 425-397: 24.
-  Langowitz, N. , Maria M. (2007). The entrepreneurial propensity of women Entrepreneurship Theory and Practice: 65-341.
-  Lechner, C. , Dowling, M. (2003). ‘Firm networks: external relationships as sources for the growth and competitiveness of entrepreneurial firms’. Entrepreneurship and Regional Development, 15, 1–26.
-  Loscocco, K. A. , Joyce R. (1991). Barriers to women’s small-business success in the United States.  Gender and Society 42.32-511: 5.
-  Luckman, S. (2015). Craft and the Creative Economy, Palgrave Macmillan UK.
-  Merluzzi, J . ,  Burt, R. S. (2012). Creating Careers: Women’s Paths into Entrepreneurship,  Chicago Management Council, the Center for Entrepreneurial Leadership at the Ewing Marion Kauffman Foundation, the European Institute of Business Administration (INSEAD), and the University of Chicago Booth School of Business.
-  O’Donnell, A., Gilmore, A., Cummins, D. and Carson, D. (2001). ‘The network construct in entre- preneurship research: a review and critique’. Management Decision, 39, 9, 749–60. 
-  Pocock, Barbara. (2003). The Work/Life Collision: What Work is Doing to Australians and What to Do About It . Sydney: Federation Press. 
-  Reskin, B. (1993). Sex segregation in the workplace American Sociological Review. 70-241: 19.
-  Thebaud, S. (2010). Gender and entrepreneurship as a career choice: Do self assessments of ability matter?  Social Psychological Quarterly .306-288: 73.
-  Wajcman, J., Belinda P. (1988). ‘New Technology Outwork’ in Technology and the Labour Process: Australasian Case Studies, ed. Evan Willis. Sydney: Allen & Unwin, 51–67. 
-  Williams, Ph. , Ken B. , Jane E. , Natalija V., and Barbara P. (2009). Sustainable Lives in Sustainable Communities? Living and Working in Ten Australian Suburbs. Adelaide: Centre for Work+Life, University of South Australia.