نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی. (نویسنده مسئول).

2 گروه رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بیکاری جوانان یکی از مسائل مهم و اساسی مبتلابهِ نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور است و یکی از مفاهیم اصلی در بررسی این مسئله مفهوم NEET است که به جوانانی اشاره دارد که درجایی شاغل نبوده و در حال تحصیل یا مهارت‌آموزی نیستند. پژوهش حاضر با هدف ارائه تعریف مفهوم NEET و زیرگروه‌های آن و بررسی مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران به انجام رسیده است. شیوه انجام تحقیق کیفی بوده و از روش پژوهش اسنادی استفاده ‌شده است که در آن داده‌ها و اطلاعات مربوط به بازار کار ایران از منابعی چون مرکز آمار ایران؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان بین‌المللی کار مرور و بررسی شده‌اند.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد نرخ NEET در ایران حدود 23 درصد بوده و این نرخ در زنان حدود 5/2 برابر مردان است و در بین زنان 29-25 ساله بیش‌تر از سایر گروه‌های سنی دیده می‌شود (2/43 درصد). برحسب تحصیلات، افراد 29-25 ساله دارای تحصیلات کارشناسی بیشتر در معرض NEET شدگی قرار دارند. زندگی در مناطق دور از مرکز و یا مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای بزرگ به‌کلان‌شهرها از دیگر مؤلفه‌های پیش‌بینی کننده NEET شدن جوانان هستند.
علاوه بر این، عامل سیاسی شامل سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها و پیامدهای آن‌ها، سیاست‌های جمعیتی و آموزشی نامناسب و عدم اجرای درست طرح‌های اشتغال ازجمله وام خوداشتغالی، بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و کارورزی از مؤلفه‌های ساختاری اصلی هستند که منجر به افزایش نسبت NEET در جمعیت جوان ایران در سال‌های اخیر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of “NEET” and its Components in Iran

نویسندگان [English]

  • g h 1
  • Bahman Sobhani 2

2 Social Welfare Department, Social Science Faculty, Allameh Tabatabae'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Study of “NEET” and its Components in Iran
Jafar Hezarjaribi [1]  ,  Bahman Sobhani[2]
Receive: 10/2/2018                 Accept: 27/8/1018
 
Abstract:
One of the key concepts in the issue of Unemployment is the concept of NEET, which refers to young people who are not employed and who are not educating or training. The purpose is to present the definition of the concept of NEET and introduce its subgroups, and examine the components of its creation in Iran. The research method is qualitative and documentary method has been used in which the data and information about the labor market of Iran from reliable sources such as the Center for Statistics of Iran, International Labor Organization and etc.
Results show that the NEET rate in Iran was estimated at 23%, and this rate in women is 2.5 times higher than that of men. Also, among women between the ages of 25-29, it is more common (43.2%) than other age groups. In terms of education, people aged 25 to 29 years undergoing postgraduate education are more likely to develop NEETs. Living in remote areas or migrating from village to city and from big cities to metropolises are another components of the youth's emerging NEET.
The political factor includes the developmental policies of governments and their implications, inadequate demographic and educational policies and failure to properly implement of employment plans such as Self-employment loans, SMEs and Internship are the main structural components that have led to an increase in the proportion of NEETs in the young population of Iran in recent years.
Keywords: NEET, Social Exclusion, Unemployment, Youth Transitions, Social Policy[1]. Associate Professor of Sociology, Social Welfare Department, Social Science Faculty,
    AllamehTabatabaiUniversity, Tehran, Iran. (Corresponding Author).    jafar_hezar@yahoo.com


[2]. Social Welfare Department, Social Science Faculty, Allameh Tabataba’i University,
    Tehran, Iran. bsobhanib@gmail.com

منابع
-  امیری، میثم؛ یزدانی، پدرام؛ میرزایی، مجید؛ خوشبخت، فهیمه. (1390). بررسی چالش‌ها و راهبردهای دستیابی به اشتغال کامل (با تمرکز بر استان تهران)، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
-  برنهام، پی؛ گیل‌اند، کی؛ گرانت، دبلیو؛ هنری، زد.، آل. (1388). روش‌های پژوهش در سیاست، ترجمه: محمد کمال سروریان، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. (1377). مستندات برنامه سوم: روند گذشته، جاری و آینده‌نگری ۱۰ ساله جمعیت ایران، تهران.
-  سالاری، ابوذر؛ دهقان بنادکوکی، حجت. (1390). ارزیابی محیط کسب‌وکار به روش واحد اکونومیست به همراه چشم‌انداز محیط کسب‌وکار ایران از نگاه این مؤسسه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 12292.
شورای عالی اشتغال. (1396). مصوبات شورای عالی اشتغال طی سال‌های 1378 تا 1396، سایت وزارت تعاون، کاروامور اجتماعی، شورای عالی اشتغال.
-  ضرغامی، حسین. (۱۳۸۸)، نگاهی به تحولات شهرنشینی و مهاجرت در ایران، مجموعه مقالات پنجمین همایش جمعیت با عنوان «مهاجرت در ایران»، تهران: مرکز آمار ایران.
-  فیروزآبادی، احمد؛ صادقی، علیرضا. (1394). طرد اجتماعی، رویکردی جامعه‌شناختی به محرومیت، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
-  کولز، باب. (1391). جوانان، در کتاب جامع سیاست‌گذاری اجتماعی (جلد دوم)، گردآوری پیت آلکاک و همکاران، ترجمه علی‌اکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
مدیریت بهداشت و درمان وزارت برنامه‌وبودجه. (1364). گزارش اقتصادی فصل بهداشت و درمان، وزارت برنامه‌وبودجه، معاونت امور اجتماعی، مدیریت بهداشت و درمان.
مرکز آمار ایران. (1380). «نتایج حاصل از سرشماری نفوس و مسکن» سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۷۵ و «آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوارها» ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰.
مرکز آمار ایران. (1385). نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1385، تهران.
مرکز آمار ایران. (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهران.
مرکز آمار ایران. (1395). چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1395، تهران.
مرکز پژوهش‌ها. (1376). جوان ایران از زاویه جمعیت، بیم و امید به آینده، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره 4102944.
مرکز پژوهش‌ها. (1379). استفاده از درآمدهای اضافی نفتی برای ایجاد اشتغال برای جوانان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره 5725.
مرکز پژوهش‌ها. (1381). عملکرد اشتغال در برنامه سوم توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش شماره 6534.
مرکز پژوهش‌ها. (1396). ارزیابی اجمالی طرح اشتغال فراگیر، مجلس شورای اسلامی ایران، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش شماره 15589.
-  مرندی، علیرضا؛ عزیزی، فریدون؛ لاریجانی، باقر؛ جمشیدی، حمیدرضا و همکاران. (1393). سلامت در جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)، تهران: نشر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. (1396). سایت مؤسسه، بخش آمار آموزش عالی در سال‌های 1381 و 1391،                   https://karafarini.mcls.gov.ir
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (1396). شاخص‌های بازار کار و اشتغال کشور از 1392 تا 1394، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
-   Bista, Celine P. (2015). Examples of active labor market policies, ILO: Malacca, Unemployment Protection Course.
-   Brooks, R (2009). Transition from education to work: New perspective from Europe and beyond, York: Palgrave and McMillan.
-   Carrera, Letizia. (2012). The NEET. The lost bet, Italian Sociological Review, 2(2), 106-115.
-   Croxford, L. and Raffe, D. (2000). ‘Young people not in education, employment or training: an analysis of the Scottish school leavers survey’, Report to the Scottish Executive, Edinburgh: CES, University of Edinburgh.
-   Economist Intelligence Unit. (2017). Business environment rankings methodology,   https://country.eiu.com/login.aspx
-   Gatti, Roberta et al. (2014). Striving for Better Jobs: The Challenge of Informality in the Middle East and North Africa, Washington D.C: World Bank.
-   International Labor Organization. (2015). Global Employment Trends for Youyh 2015: Scaling up invesment in decent jobs for youth, Geneva: International Labor Offoce.
-   Jehoel-Gijsbers, G. (2004). Sociale Uitsluiting in Nederland (Social Exclusion in the Netherlands). The Hague: SCP (Social and Cultural Planning Office).
-   Kilic, Yalin. (2014). Young People in Turkey who are Not in Employment, Employment or Training. (NEET), in Education and Science, vol 39,No 175, pp. 121-135.
-   Miyamoto, M. (2005). Prolonged transitional period and policy. Japan Labour Review, 2(3), Tokyo. Retrieved January 3 2014, http://www.jil.go.jp.
-   OECD. (2007). Jobs for youth: Korea. Paris, OECD. http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ download/8107161e.pdf.
-   Russell, Lisa; Simmsons, Robin; Thompson, Ron. (2011). Conceptualizing the lives of NEET young people: structuration theory and "disengagement", in Education, Knowledge & Economy, vol. 5, No. 3, pp. 89-106.
-   Social Exclusion Unit. (2004). Breaking the cycle: Taking stock of progress and priorities for the future. London: Office of the Deputy Prime Minister.
-   Sweenie, Sandra. (2009). NEETs: perceptions and aspirations of young people Not in Education, Employment or Training, A dissertation Submitted in fulfilments of requirements for the Degree of Doctor of Education. (EdD), University of Glasgow, and Faculty of Education.
-   United Nations. (2007). Review of National Action Plans on Youth Employment, Department of Economic and Social Affairs.
-   World Bank Group. (2017). Iran Youth Unemployment Rate,
https://tradingeconomics.com /iran/youth-unemployment-rate.
-   World Bank Group. (2015). Doing Business Economy Profile 2015: Iran, Islamic Rep. Washington, D.C. © World Bank.