حمایت دولت از کسب‌وکارهای خانگی موانع و راه‌حل‌ها.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی. (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
کسب‌وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می‌شود. در چند دهه اخیر کسب‌وکارهای خانگی بار دیگر مورد توجه مردم و سیاستگذاران، مسئولان دولتی و نهادهای غیردولتی قرار گرفته است. در سال‌های گذشته در ایران نیز اقدامات و حمایت‌هایی از سوی دولت برای رشد و گسترش این کسب‌وکارها انجام شده است با این حال هنوز چالش‌هایی در این کسب‌وکارها و حمایت‌های مورد نیازشان وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود در اقدامات دولت و ارائه راه‌حل، صورت گرفته است. اطلاعات لازم با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با صاحبان کسب‌وکارهای خانگی، تسهیلگران، مشاوران و مسئولان دولتی و نهادهای حمایتی به دست آمده است و پاسخگویان با روش گلوله برفی شناسایی شده‌اند. نتایج نشان داد که دو دسته از مشکلات وجود دارند، یک دسته مشکلاتی که در حمایت‌ها و برنامه‌های دولت وجود دارد و دسته دیگر چالش‌ها و مشکلاتی که مسئولان نهادهای دولتی و حمایتی در اقدامات خود درباره کسب‌وکارهای خانگی با آن مواجه هستند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government Support of Domestic Businesses Barriers and Solutions Davood Parchami , Fatemeh Jalali

نویسندگان [English]

  • davood parchami 1
  • f g 2
1 Assistant Professor of Social Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
A home business is a continuous activity including the production or distribution of goods or services, which is carried out in the home, and generally for the purpose of earning. During the last few dewcadeshome business has once again been attractive to people, policymakers, government officials, and NGOs. In recent years, in Iran, government support actions have been done to develop and growth these businesses. Still, there are difficulties and challenges for these businesses and how to support them. The purpose of this study is to identify the existing obstacles and problems as well as offering solutions. The information was obtained through a semi-structured interviews with home business owners, Facilitators, consultants and officials of supportive institutions, these individuals have been identified through the snowball sampling method. The results of the research indicate that existing problems about government support actions can be categorized in two categories, first is the problems that government officials encounter with them about of home business, and second government support actions problems.
Keywords: Business, Home Business, Stakeholders, Governmental Supports, Home Business Challenges

منابع
-  رضایی، روح‌الله؛ نجفی، بهمن. (1394). «موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه»؛ توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 3.
-  کریپندورف، کلوس. (1383). مبانی روش‌شناسی تحلیل محتوا، ترجمه: هوشنگ نایبی، نشرنی.
-  میرلطفی، محمودرضا؛ علوی‌زاده، امیرمحمد؛ بدخش، یوسف. (1393). «آسیب‌شناسی اثرات توسعه مشاغل خانگی در مناطق روستایی. (مطالعه موردی: روستاهای بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه)»، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال سوم، شماره 5.
-  نورث، داگلاس. (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، مترجم: محمدرضا معینی، انتشارات برنامه و بودجه.
-  غفاری، مجتبی. (1393) راهکارهای کاهش فقر: رهیافتی در اقتصاد نهادگرایی، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 4.
-  عجم اوغلو؛ دارون، رابینسون؛ جیمز ای. (1394). چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر، ترجمه: علی رضا بهشتی، انتشارات روزنه، چاپ چهارم.
-   ABS. (Small Business in Australia). (2005). Canberra, Australian Bureau of Statistics.
-   Ali, Shameem. (2011). Motivations of home-based Business operators, their needs and awareness about existing support programs, International Journal of business research, 11(2), 175-188
-   Beale, Henry. (2004). Home-Based Business and Government Regulation, for SBA office of Advicacy
-   Bourne, Lynda. (2008). "Project relationship management and the Stakeholder Circle™", A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Project Management, RMITUniversity
-   Braun, V, Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
-   Burdge, Rabel, Coulter, Thayne. (2004). What the Decision-Maker Needs to know about SIA, In Burge
-   Horgan, M. (2001). Policy, regulations and approaches to home-based. The Review of Economoics and Statistics, 162(46), 117-120
-   Jain, A, Courvisanos, J. (2013). Home based business in suburban peripheral regions and government policy: A case study of Casey, Melbourne, Australia. Australasian Journal of Regional Studies, 19(2)
-   Kellett, Peter, Tipple, Graham. (2002). Home-Based Enterprise and Housing Policy: Evidence from India and Indonesia, Paper presented at the ENHR 2002 Conference in Vienna
-   King, Nigel, Horrocks, Christine. (2010). Interviews in Qualitative Research, Sage
-   Mason, Colin, Carter, Sara, Tagg, Stephan. (2008). invisible Businesses: the characteristics of Home-based businesses in the UK, presentation to the center of Knowledge, Innovation, technology and Enterprise, Newcastle university
-   Mason, Colin. (2010). Home-based business: Challenging their Cinderella status, eContent Management Pty Ltd. Small Enterprise Research, 17: 104-111
-   Mason, Colin, Reuschke, Darja. (2015). Home Truths: The true Value of home-based business, A report for Federation of Small Businesses in Scotland
-   Mehrotra, Santosh, Biggeri, Mario. (2002). Social protection in the informal economy: Home based women Workers and outsourced manufacturing in Asia, UNICEFInnocentiResearchCenter
-   North, D. C. (2002). The new institutional economics and third world development. In J. Harriss& J. Hunter. (Eds.). pp. 17 -23.
-   Redmond, Janice, Walker, Elizabeth. (2010). Home-based business policy and return on investment for the community, Small Enterprise Research, Volume 17, Issue 2
-   Tipple, Graham. (2005). Pollution and Waste Production in Home- Based Enterprises in Developing Countries: Perceptions and Realities Journal of Environmental Planning and Management, Vol. (48)2
-   Walker, Elizabeth. (2003). Home-Based Business: Setting Straight the Urban Myth, Small Enterprise Researcha Journal, Vol 11(2)
-   Merton, Robert. (1957). Social Structure and anomie, Social Theory and Social Structure, The free press of Glencoe
-   SBA, 2017: frequently asked questions about small business:
-   Strassmann, P.W. (1986). 'Types of Neighbourhood and Home Based Enterprises: Evidence from Lima, Peru.’Urban Studies, Vo. 23 (No.6), pp.485-500.