بررسی میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی. (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه چمران اهواز

چکیده

چکیده
امید به آینده یکی از شاخص‌های کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است. پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی انجام ‌شده است. پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا درآمده است. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن در شهر تهران است. حجم نمونه 610 نفر و افراد نمونه به شیوه نمونه‌گیری مطبق و خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. نتایج توصیفی نشان می‌دهد که 3/54 درصد از شهروندان تهرانی از امید به آینده بالایی برخوردارند و مابقی از امید نسبی و یا حداقلی برخوردار هستند. نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد که همه متغیرهای مستقل با امید به آینده رابطه معناداری دارند. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل، متغیرهای نشاط اجتماعی با ضریب بتای 415/0، احساس محرومیت و احساس عدالت اجتماعی هرکدام با مقدار بتای 17/0 بیش‌ترین سهم را در تبیین متغیر وابسته تحقیق (امید به آینده) داشته‌اند. همچنین معادله پیش‌بینی میزان امید به آینده می‌تواند 8/34 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند، به‌عبارت‌دیگر متغیرهای مستقل یادشده می‌تواند بالای یک‌سوم از میزان امید به آینده را در بین مردم شهر تهران تحت تأثیر قرار دهند.
واژه‌های کلیدی:«امید به آینده»، «نشاط (شادکامی)»، «ارضاء نیازها»، «احساس مقبولیت»، «احساس عدالت» و «احساس محرومیت».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Hope for the Future and its Effective Factors Among the Citizens of Tehran Reza Safari Shali , Pouya Tavafi

نویسندگان [English]

  • reza safarishali 1
  • pooya tavafi 2
2 assitent
چکیده [English]

Assessing the Hope for the Future and its Effective Factors Among the Citizens of Tehran
Reza Safari Shali[1]  ,  Pouya Tavafi[2]
Receive: 14/4/2018                 Accept: 9/8/2018
 
Abstract
Hope for the future is one of the indicators of quality of life and social welfare. The study was conducted with the aim of determining the amount of hope and the factors affecting it among the citizens. The research was conducted by survey method. The statistical population includes citizens over 18  in Tehran. Sample size was 610 people and sampled individuals are selected by simple random sampling and multi-level cluster sampling. Descriptive results show that 54.3 percent of citizens have high hopes and the rest have relative or minimal hopes. the independent variables, it should be noted that the variables of social vitality (happiness), sense of security, satisfaction of needs is estimated at medium upward level, the variables of feeling of deprivation and the economic and social status at the medium level and the variables of sense of acceptability and religiosity at upper and the variable of sense of social justice is estimated at low-medium level. Correlation test results show that all independent variables have a meaningful relationship with hope for future. Regression results show that among independent variables, social vitality with a beta coefficient of 0/415, feeling of deprivation and feeling of social justice each of one with a beta of 0/17 percent have the most significant part in explaining the dependent
variable of the research (hope for future). Also, the equation of predicting the rate of hope for future, can account for 34.8 percent of variance of dependent variable, in other words, the mentioned independent variables can affect more than one third of the amount of hope for the future among the people of Tehran.
Key words: Hope for the Future, Vitality (Happiness), Satisfaction of Needs, Feeling of Acceptability, Feeling of Justice and Feeling of Deprivation

 [1]. Assistant Professor of SociologyKharazmiUniversity. (Corresponding Author).   
    reza‌_safaryshali@yahoo.com


[2]. Ph.D. Student of Sociology of Shahid Chamran University of Ahvaz.     tavafi8997@gmail.com

منابع
-  ارجمندی نیا، علی‌اکبر؛ خان جانی، مهدی؛ محمودی، مریم. (1391)، امید و امیدواری: نظریه‌ها، مفاهیم و روش‌های ارتقای در جوانان و دانشجویان، تهران، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-  افشانی، سید علیرضا؛ جعفری، زینب. (1395)، رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد، فصلنامه علوم اجتماعی، سال 25، شماره 73.
-  الوانی، سید مهدی. (1378)، نظریه برابری، مجموعه مقالات رفتار سازمانی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
-  امیر خان نژاد، امیرعلی؛ صباغ، صمد. (1395)، بررسی رابطه بین بیگانگی اجتماعی، فقر اقتصادی و اعتقادات دینی با امید به آینده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرند، مطالعات جامعه‌شناسی، سال 7، شماره 26.
-  داداش زاده، ناهید. (1394)، بررسی جامعه‌شناختی امید به آینده و احساس شادکامی در بین خانواده‌های شاهد و ایثارگر و عوامل مرتبط با آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
-  رفیع پور، فرامرز. (1378)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران: انتشارات سروش.
-  -ریو، جان مارشال. (1386) ف انگیزش و هیجان، ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.
-  صفدری، سلمان،. (1374)، «رضایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری اجتماعی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی.
-  صفری شالی، رضا. (1396)، بررسی میزان نشاط. (شادکامی) اجتماعی در بین مردم شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  صفری شالی، رضا. (1392)، بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت‌های بعد از انقلاب ‌اسلامی ایران، پایان‌نامه دکتری رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
-  صفری شالی، رضا. (1388) بررسی نشاط و امید در بین جوانان قم، کارفرما کارگروه فناوری اطلاعات استان، ناظر طرح دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
-  عبدالهی، مهرناز. (1389)، تبیین جامعه‌شناختی امید به آینده، مجله رشد آموزش‌وپرورش، دوره 14، شماره 2.
-  عزمی، سعیده. (1386)، بررسی رابطه جهت‌یابی آینده، امیدواری، هیجان خواهی تکانشی و رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دختر و پسر شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
-  علیزاده اقدم، محمدباقر. (1391)، بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 38.
-  فاضل زاده، پریناز. (1385)، عوامل مؤثر بر امید به آینده جوانان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-  گار، تدرابرت. (1377)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-  -لوتانز، فرد. (1372)، ؟؟؟؟؟؟؟؟رفتار سازمانی، ترجمه: غلامعلی سرمد، تهران: بانک مرکزی
-  مازلو، آبراهام اچ. (1367)، انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: آستان قدس رضوی، چاپ اول.
-  محققیان، زهرا؛ پرچم، اعظم. (1391)، ماهیت امید، مقایسه تطبیقی بین اسلام و مسیحیت، مجله معرفت ادیان، شماره 1.
-  میرزاییان، بهرام؛ حسن‌زاده، رمضان؛ مصلی جویباری، میترا. (1393)، سهم امید به آینده معلمان در پیش‌بینی شادکامی دانش آموزان دختر، مجله زن و جامعه، شماره 1.
-  نادی، محمدعلی؛ سجادیان، ایلناز. (1390)، تحلیل روابط معنای معنوی با بهزیستی معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روان‌شناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان، مجله طلوع بهداشت، دانشکده بهداشت یزد، سال 10، شماره 3 و 4.
-  هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1389)، بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 3، سال دوم.
-   Adams, S.A., & Partee, D.J. (1998). Hope: The critical factor in recovery. Journal of psychosocial Nursing, 36. (4).
-   Argyle M. (2001). The Psychology of Happiness. london Routledge.
-   Alois, P. (2014). Income Inequality and Happiness: Is There a Relationship? LIS working paper series, No.614.
-   Bonab, B.G. (2010). “Relation between Mental Health and Spirituality in Tehran University Student”.Procedia Social and Behavioral Sciences, 5: 887-891.
-   Frank, J. (1968). The role of hope in psychotherapy International Journal of psychiatry, 5
-   Frankel, V.E. (1984). Man, s Search for Meaning: An Introduction to Logo therapy. London: Hodder & Stoughton.
-   Frederickson, B. L. (2009) Positivity: Ground Breaking Research Reveals How to Embrace the Hidden Strength of Positive Emotions, Overcome Negativity and Thrive. New York: Grown Publishing.
-   Fowler, J. H., Christakis, N. A. (2008). Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network: Longitudinal Analysis Over 20 Year in the Framingham Heart Study. British Medical Journal, 337-338.
-   Hills, P.& Argyle. M. (2001). Happiness, introversion -extraversion and happy introverts. Personality and Individual Differences.
-   McCare, R. and Costa, P. (1999). A five factor theory of personality. In L. Pervin and O. John (eds), Hand book of personality(2nd edn, pp. 139-53). New York: Guilford.
-   Miller, J.F. (1986). Development of an instrument to measure hope. University of Illinois at Chicago, Dissertation Abstracts International, B- 47/11, AAC8705572.
-   Shaw, M, Costanzo, P,R. (1985). Theories of socialpsychologyUSA, Mc Grave.
-   Snyder C.R. Ritschel L.A., Ravid., L.K. and Berg C.J. (2006). Balancing Psychological Assessments: Including strengths and Hope in client Reports. Journal of clinical Psychology, 62(1), 33-46.
-   Snyder, C.R.; C. Harris, J.R. Anderson, S.A. Holleran, L.M. Irving, S.T. Sigmon & et al. (1991). “The will and the Ways: Development and Validation of an Individual-Differences Measure of Hope”. Journal of Personality and Social Psychology, 60: 570-585.