بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار گروه جغرافیا انسانی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی. (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه جغرافیا انسانی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

گردشگری قبل از هر چیز، یک مسئله اقتصادی است. ساماندهی فضای جغرافیایی در امر مبادله آزاد گردشگری شکل می‌گیرد و تجارت مسافرت بر پایه سرمایه‌داری و سودآوری انجام می‌شود. ازاین‌رو گردشگری در فرایند عرضه و تقاضا، جلوه‌هایی از توسعه را نشان می‌دهد. مؤلفه اصلی پارادایم گردشگری پایدار، ساخت رابطه و اتحاد برای قدرتمندتر ساختن ظرفیت‌های جامعه محلی و انتقال اقتصاد محلی به شیوه‌ای پایدار، که برای محیط‌زیست نیز مطلوب فایده باشد، است. گردشگری به‌عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می‌آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان در استان اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور با آثار باستانی برجسته، بناهای تاریخی و معماری کهن و شایان تحسین خود، از دیرباز مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است. جایگاه شهر کاشان در جذب َ در کشور و حجم زیاد ورود گردشگر به آن بالطبع بر شیوۀ مدیریت یکپارچه این شهر بی‌تأثیر نخواهد بود. به دلیل قدمت تاریخی و حجم ورودی گردشگران شرایط خاصی بر این منطقه حکمفرما است. در این پژوهش از روش ترکیبی AHP_SWOT استفاده شد که بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین امتیاز به نقاط تهدید (332/2) تعلق گرفت؛ بقیه امتیازها به ترتیب به نقاط قوت (218/3)، نقاط ضعف (218/3) و در نهایت به نقاط فرصت (824/4) تعلق‌گرفته است که با توجه به نمودار پاراگراف، راهبرد مناسب برای شهر کاشان راهبرد تدافعی است که می‌تواند علاوه بر تأکید بر توسعه گردشگری، لزوم اهمیت به مشارکت مردم و ذینفعان، حفظ منابع طبیعی، میراث ارزشمند و تقویت زیرساخت‌ها را هرچه بیشتر روشن نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Tourism on the Economic and Social Development of Kashan City

نویسندگان [English]

  • a s 1
  • g t 2
  • m r 3
  • a g 4
چکیده [English]

Abstract
Tourism is, above all, an economic issue. The organization of geographic space is shaping the free trade of tourism, and the business of travel is based on capitalism and profitability. Therefore, tourism in the process of supply and demand, shows the effects of development. The main component of the sustainable tourism paradigm is building relationships and unions in order to strengthen the capacity of the local community and transfer the local economy in a sustainable way, which is also beneficial for the environment. Tourism is considered as one of the first three sources of income in the world as the most innovative industrial in the world, but in Iran, for many reasons, it still has not found its true status. The city of Kashan in the province of Isfahan has long been regarded by both Iranian and foreign tourists as one of the most important tourist hubs of the country with its outstanding antique works, its historical and architectural monuments and its admiration. The position of the city of Kashan in attracting tourists in the country and the large amount of tourist arrival will not affect the integrated management of this city. Due to the historic dates and volume of tourists entering, there are certain conditions in this region. In this paper, the combination method AHP_SWOT was used which according to the results obtained the highest score was given to the threat points (332/2); the rest scores were respectively the strengths (3 218/3), the weaknesses (3 218/3), and finally To the points of opportunity (4/824), according to the plot of the paragraph, a suitable strategy for Kashan is a defensive strategy that can, in addition to emphasizing the development of tourism, the importance of the participation of the people and stakeholders, preservation of natural resources, valuable heritage and Strengthening the infrastructure as much as possible.
Keywords: SWOT_AHP method, Kashan City, Strategic Planning, Economic Development-Social Development.

منابع
-          احمدیان، رضا، شامی، محمدرضا (1394)؛ بررسی راهبردهای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بندر انزلی بر اساس تحلیل SWOT، نشریه صنعت حمل‌ونقل دریایی.
-          بختیاری، صادق و مرتضی یزدانی (1389)؛ بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر اشتغال؛ فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 13.
-          جمالی، غلامرضا (1394)، تحلیل درونی و محیطی بندر بوشهر با استفاده از رویکرد تلفیقی AHP_SWOT، نشریه اقیانوس دریایی، سال ششم، شماره 22.
-          مؤمنی، منصور (1391)، مباحث نوین تحقیق در عملیات، چاپ چهارم، انتشارات مؤلف.
-          پیران، پرویز (1385)". جهانی‌شدن: سیر تاریخی و ابعاد آن"، فصلنامه مجلس و پـژوهش، سـال یازدهم، شماره 43.
-          توکلی بیدگلی، مجتبی (1395)؛ ارزیابی پیامدهای گسترش گردشگری خانه‎های دوم در قمصر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، کاشان: دانشگاه کاشان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
-          حسینی، سید علی، اسکندری نوده، محمد و فاطمه مبرهن قاسم‌آبادی (1393)؛ بررسی و تحلیل شاخص‌های استراتژی توسعه شهری (CDS) در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر چابکسر)؛ فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، شماره 11.
-          خیری، محمد، اسماعیل‌پور مقدم، هادی، دهباشی، وحید (1395)؛ بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه‌گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا، سال هفتم، شماره 1.
-          زاهدی، شمس السادات،1385، "مبانی گردشگری و اکو توریسم پایدار"، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
-          زندی، ابتهال (1393)؛ آثار مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر اشتغال؛ ماهنامه کارآفرین ناب، شماره 37.
-          شاطریان، محسن، کیانی سلمی، صدیقه، شیخ‌زاده، فاطمه (1397)؛ بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری و اثر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: جشنواره گل و گلاب قمصر و نیاسر)، فصلنامه علمی_پژوهشی گردشگری و توسعه، سال هفتم، شماره اول.
-          شریف‌زاده، ابوالقاسم و همایون مراد نژادی (1381)". توسعه پایدار و توریسم روستایی"، جهاد، سال 22. شماره 250 و 261.
-          علی‌اکبری، اسماعیل، رهنمایی، محمدتقی و اسماعیل صفر علی‌زاده (1394)؛ مدیریت یکپارچه گردشگری، راهبردی برای توسعه منطقه‌ای در استان آذربایجان غربی؛ فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای سال پنجم شماره 19.
-          علیقلی‌زاده فیروجایی، ناصر و همکاران (1394)؛ عوامل مؤثر بر انگیزه گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری با تأکید بر جاذبه‌های روستاهای مناطق کویری و بیابانی، مطالعه موردی: نواحی خور و بیابانک، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا، شماره 46.
-          غفاری، رامین؛ (1386)؛ گردشگری و توسعه پایدار شهری، سپهر، دوره شانزدهم شماره 66.
-          قادری، اسماعیل (1393)؛ مقدمه‌ای بر جغرافیای جهانگردی ایران؛ تهران: مهکامه
-          قادری، اسماعیل و مطهر، سیده مهسا (1392)؛ بررسی عامل کششی انگیزاننده در انتخاب مقصد مقایسه مقاصد داخلی و خارجی، مطالعه موردی: شهر تهران، فصل‌نامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 2.
-          قره نژاد، حسن (1374)، اقتصاد و سیاست‌گذاری توریسم، انتشاراتمانی، اصفهان.
-          کمربیگی، خلیل (1388) "دولت رفاه، گذشته، امروز، آینده، اطلاعـات سیاسـی - اقتصـادی"، شماره 265 و 266
-          محبوب فر، محمدرضا، شفقی، سیروس و علی زنگی‌آبادی (1390)؛ توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان؛ فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی، سال اول، شماره 2.
-          موسایی، میثم، هاشمی، سمیه، ابراهیمی، میترا (1391)؛ بررسی جامعه‌شناختی توسعه پایدار گردشگری در ایران؛ موانع، چالش‌ها، راهکارها، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر، شماره 16.
-          نیومن، پیتر و اندی تورنلی (1386). برنامه‌ریزی شهری در اروپا، رقابت بین‌المللی، نظام‌های ملی و طرح‌های برنامه‌ریزی"، ترجمه عارف اقوامی مقدم، آذرخش، تهران.
-          چیما، شابیر (1382). مدیریت شهر: خط‌مشی‌ها و نوآوری‌ها در کشورهای درحال‌توسعه''، ترجمه دکتر پرویز زاهدی، چاپ دوم، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران.
Ahmadian, Reza, Shami, Mohammad Reza (1394); Study of Integrated Coastal Management Strategies of Bandar Anzali Based on SWOT Analysis, Journal of Marine Transportation Industry.
- Ali Akbari, Ismail, Ravanhemi, Mohammad Taghi and Isma'il Safar Ali-Zadeh (1394); Integrated Tourism Management, A Strategy for Regional Development in West Azarbaijan Province; Regional Planning Quarterly, Vol.
- Aligolizadeh Farojaei, Naser et al. (1394); Factors affecting the motivation of tourists in choosing a tourism destination with an emphasis on the attractions of villages in desert and desert regions. Case study: Khor and Biabanak regions, Geography Quarterly, No. 46, pp. 321-32. 301
- Bailey, D.& Koney, K. M (1995)., Community based consortia: one model for creation and development, Journal of community practice.
- Bakhtiari, Sadegh and Morteza Yazdani (2010); The study of the direct and indirect effects of tourism on employment; Journal of Economic Sciences, No. 13, pp. 60-49.
- Beritelli, P., 2011, Tourist destination governance through local elites: Looking beyond the stakeholder level, Kumulative Habilitationsschrift, University of St. Gallen, Institute for Systemic Management and Public Governance. St. Gallen. PP. 3-43.
- Chima, Shabir (1382). City Management: Policies and Innovations in Developing Countries', Translated by Dr. Parviz Zahedi, Second Edition, Urban Planning and Processing Co., Tehran.
- Claesson A. et al. (2009). “Guidance paper on Overview of the Integrated Management System”. In Managing Urban Europe-25 project. European Commission.
- Devesa, Maria & others (2010). The role of motivation in visitor satisfaction: Empirical evidence in rural tourism. Tourism management, (31), 547-552.
- Freedom, Khalil (2009) "The welfare state, past, today, future, political and economic information", No. 265 and 266 pages, 217-206.
- Ghaffari, Ramin; (2007); Tourism and Sustainable Urban Development, Sepehr, Volume Sixteen, No. 66.
- Ghadiri, Ismail (1393); Introduction to the Tourism of Iran Geography; Tehran: The Prophet
- Ghaderi, Ismail and Motahar, Seyyedeh Mahsa (2013); Investigating the tensile factor in selecting a destination. Comparing domestic and foreign intentions, Case study: Tehran City, Journal of Urban Economics and Management, No. 2, pp. 29-15.
- Gharanejad, Hasan (1374), Economics and Tourism Policy, Mani Publications, Isfahan.
- Hosseini, Seyyed Ali, Eskandari Nodeh, Mohammad and Fatemeh Mobaran Qasemabadi (1393); Analysis and analysis of urban development strategy (CDS) indices in urban tourism development (Case study: Chaboksar city); Geography and environmental sustainability quarterly; No. 11.
- Jamal, T. B. & Getz, D., 1995, Collaboration theory and community tourism planning, Annals of Tourism Research, Vol. 22, No. 1, PP. 186-204.
- Jamali, Gholamreza (1394), Internal and Environmental Analysis of Bushehr Port using the Integrated Approach AHP_SWOT, Oceanography, Vol. 6, No. 22, pp. 48-39.
- Khayeri, Mohammad, Esmaeilpour Moghaddam, Hadi, Dehbashi, Vahid (1395); The Study of the Relationship Between Sustainable Tourism Development and Investment Security with Emphasis on Resistance Economics, Journal of Geography, Vol. 7, No. 1, pp. 28-15.
- McGill, Ronald(1998), ''Urban Management in Developing Countries'', Cities, Vol. 15, No. 6, pp 463-471.
-Momeni, Mansour (2012), New Issues in Operations Research, Fourth Edition, Publications, pages 42-40.
- Mosaee, Meysam, Hashemi, Somayeh, Ebrahimi, Mitra (2012); Cognitive Study of Sustainable Tourism Development in Iran; Barriers, Challenges, Strategies, Quarterly Journal of Social Sciences, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, No. 16, pp. 50- 25.
- Newman, Peter and Andy Turnalli (1386). Urban Planning in Europe, International Competition, National Systems and Planning Plans ", Translated by Aref Akhami Moghadam, Azarakhsh, Tehran
- Nordin, S. & Svensson, B., 1112, Innovative destination governance, Entrepreneurship and Innovation, Vol. 8, No. 2, PP. 19-11.
- Nourfar, Mohammad Reza, Shafaghi, Sirous and Ali Zangi-Abadi (2011); Tourism Empowerment and Tourism Program of Kashan; Spatial Planning Quarterly, First Year, No. 2.
- Padurean, L., 1121, Implementing destination governance, Working paper at the Best EN Think Tank X, Networking for Sustainable Tourism.PP. 239-112, Retrived from http://www.besteducationnetwork.org/ttx/pdf/padurean.pdf
- Piran, Parviz (2006). "Globalization: The Trend and Its Dimensions", Journal of Parliament and Research, Year 11, No. 43, pp. 34-11.
- Sharifzadeh, Abolghasem and Homayoun Moradnejadi (2002) "Sustainable Development and Rural Tourism", Jihad, 22nd. Number 250 and 261, pp. 63-52.
- Shaytiran, Mohsen, Kiani Sulmati, Sedigheh, Sheikhzadeh, Fatemeh (1397); Effective factors on the motivation of event tourists in choosing a tourism destination and its effect on tourists' loyalty (Case study: Golab and Golab Qamsar and Niasar festivals), Journal of Tourist Research Development, seventh year, issue number one, pp. 155-135.
- Selin, S. & Beason, K., 1991, Interorganizational relations in tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 18, No. 4, PP. 635-652.
- STEVIC, I. & BREDA, Z., 1122, Tourism destination governance: The case of UNESCO World Heritage Site of Oporto city, Revista Turismo & Desenvolvimento University of Aveiro, Vol. 1, No. 12-11, PP.283-233.s
- Tavakoli Bidgoli, Mojtaba (1395); Evaluation of the Consequences of the Development of Tourism in Second Houses in Qamsar, Master's Thesis, Kashan University of Agriculture, Kashan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
-Kahraman,C:Demirel,N.,2008.A SWOT-AHP applhcation using fuzzy concept:E-Government in Turkey.Fuzzy Multi-Critteria Decision Making Book-Edited by cengiz kahraman,Springer Science-Busib=ness Media.
-Saaty,T.:Vargas,L,1996.Decision making with the Analytic network process.USA:springer,2P.
- Sharma,M:Moon,J:Bae,H,2008.Analytic heierarchy process and optimize distribution network.Applied Mathematic and Computation,202:256-265.
- Zahedi, Shams al-Sadat, 2006, "The foundations of sustainable tourism and ecotourism", Allameh Tabataba'i University Press, First edition.
- Zandi, Ibbhalal (1393); Direct and indirect effects of tourism on employment; Karafarin Nab Monthly, No. 37, pp. 10-6.