دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، پاییز 1397 
1. بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان

صفحه 1-34

10.22054/qjsd.2018.9504

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان؛ اسماعیل قادری