بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه یاسوج(نویسنده مسئول).

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

عوامل مؤثر بر امنیت در دوران معاصر دستخوش تغییر گردیده است. این تحقیق عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی در شهرهای یاسوج و همدان را بررسی کرده است. اعتماد اجتماعی و دینداری از تأثیرگذارترین عوامل موثر محسوب شده اند. بررسی فرضیات با استفاده از مدل رگرسیون چند مرحله ای و در بین نمونه 750 نفری از شهروندان 18 سال به بالا نتایج ذیل را در بر داشته است:
در بررسی ابعاد امنیت احساس امنیت سیاسی و احساس امنیت در شهر، در همدان بیشتر از یاسوج است. اما احساس امنیت اقتصادی و احساس امنیت جانی در شهر، در یاسوج بیشتر از همدان است. ارتباط بین دینداری و امنیت سیاسی، امنیت در شهر و امنیت اقتصادی در هر دو شهر تأیید شد، ارتباط اعتماد تعمیم یافته با احساس امنیت سیاسی و اقتصادی نیز در هر دو شهر تأیید شد و در همدان رابطه ی قویتری را نشان میدهد. اعتماد به مراجع رسمی در یاسوج با هر چهار بعد احساس امنیت اجتماعی رابطه ی معنی دار قوی برقرار کرده است.
رابطه ی اعتماد به مراجع غیر رسمی با همه ابعاد امنیت در یاسوج معنی دار است ولی در همدان تنها با ابعاد احساس امنیت سیاسی و احساس امنیت در شهر رابطه ی خیلی ضعیف برقرار کرده است. رابطه ی اعتماد به دوستان و احساس امنیت در شهر، اقتصادی و سیاسی در یاسوج معنی دار است، اما در همدان این نوع اعتماد تنها با ابعاد احساس امنیت در شهر و سیاسی معنی دار  است و این رابطه در همدان ضعیفتر است.

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of factors affecting the sense of security among people in Hamedan and Yasouj cities

نویسندگان [English]

  • seyede masume hoseini akhgar 1
  • esmaeil balali 2
  • maryam mokhtary 3
1 teacher, education
3 phd, yasuj university
چکیده [English]

Comparative Study of Factors Affecting the Sense of Security among People in Hamedan and Yasouj
Seyede Masumeh Hoseini Akhgar[1]  ,  Esmaeel Balali[2]
Maryam Mokhtari[3]
Receive: 19/11/2017               Accept: 8/12/2018
 
Abstract
The factors affecting security in modern times have changed. This research investigates the factors affecting social security in Yasouj and Hamadan.  Results show that social trust and religiosity are the most influential factors. The hypothesis is analyzed using a multivariate regression model and among the sample of 750 individuals aged 18 years and over, the following results are included: In the study of security dimensions, feeling political security and feeling of security in the city in Hamadan, is more than that of Yasouj. But feeling the economic security and sense of physical security in the city in Yasouj is more than that of Hamadan. The relationship between religiosity and political security, security in the city and economic security in both cities was confirmed, the relationship of generalized trust with political and economic security was confirmed in both cities too, and shows a stronger relationship in Hamadan. Trusting official authorities in Yasouj with all four dimensions of social security feeling has made a meaningful relationship. The relationship of trust with unofficial authorities with all aspects of security in Yasouj is meaningful but in Hamadan, the relationship between politics and security in the city is very weak. The relationship between trus 
in friends and feeling of security in the city is significant in Yasouj, but in Hamadan, this kind of trust is significant only in terms of the sense of security in the city and politics, and this relationship is weaker in Hamadan. The relationship between trust in friends and feeling of economic-political dimension and in the city security is significant in Yasouj, but in Hamadan this kind of trust is significant only in terms of the sense of security in the city and politics, and this relationship is weaker in Hamadan.
Keywords: Security, Security Feeling, Trust, Social Security, Economic Security
 [1]. M.A. in Sociology. (Corresponding Author).    hoseini_918@yahoo.com


[2]. Associate Professor, BualiUniversity, Hamadan, Iran.    balali_e@yahoo.com


[3]. Associate Professor, YsoujUniversity, Yasouj, Iran.    mokhtari1380@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Security
  • Security Feeling
  • Trust
  • Social Security
  • Economic Security
منابع
-  آقایی، زهرا. (1386)، بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی؛ مطالعه موردی شهر اصفهان، رساله کارشناسی ارشد.
-  افشانی، سید علیرضا؛ عباس عسکری ندوشن؛ سمیه فاضل‌نجف‌آبادی؛ محمد حیدری. (1388)، اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل. مجله علمی- پژوهشی جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی. (36)، شماره چهارم.
-  امینی، نجات؛ حسین یدالهی؛ صدیقه اینانلو. (1385)، رتبه‌بندی سلامت استان‌های کشور، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20.
-  باباخانی، فرهاد. (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در سطوح خرد و کلان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-  پور بافرانی، فاطمه. (1387)، خانواده و امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات برگزیده همایش امنیت اجتماعی با رویکرد پیشگیری اجتماعی، قم: انتشارات آیین احمد.
-  پیمان، حبیب اله. (1384)، ایران؛ ناامنی و بی‌ثباتی پایدار، تهران: انتشارات قلم، چاپ اول.
-  حسینی، یعقوب؛ آتوسا اسکندری. (1379)، رتبه‌بندی استان‌های کشور از حیث برخورداری از شاخصه‌ای اقتصادی-اجتماعی، مجله برنامه‌وبودجه، شماره 49 و 50.
-  حیدری، محمد. (1388)، بررسی توزیع نگرش‌های سیاسی نوگرا و سنت‌گرا در شهر یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
-  دلاور، علی؛ علی‌محمد احمدوند؛ علی‌محمد رضایی. (1387)، ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره 28.
-  رجبی پور، محمود. (1382)، درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 17.
-  رشیدی، جمال. (1386)، بررسی رابطه بین سبک زندگی و احساس امنیت زنان، رساله کارشناسی ارشد.
-  ساروخانی، باقر؛ منیژه نویدنیا. (1385)، امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.
-  رضاقلی، علی. (1377)، جامعه‌شناسی نخبه کشی، تهران: نشر نی.
-  سریع‌القلم، محمود. (1377)، مبانی عشیره‌ای فرهنگ سیاسی ایران، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 136-135.
-  شوسلر. (1382)، مقیاس‌های نگرش اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  عبدالهی، محمد؛ میرطاهر موسوی. (1386)، سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‌شناسی گذار، فصلنامه عامی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.
-  کامران، حسن؛ علی شعاع برآبادی. (1389)، بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی مطالعه موردی؛ شهر تایباد، جغرافیا، سال هشتم، شماره 25.
-  گروسی، سعیده؛ جلال میرزایی؛ احسان شاهرخی. (1386)، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت. (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)، دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم.
-  فطرس، محمدحسن؛ محمود بهشتی‌فر. (1385)، تعیین توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و نابرابری بین آن‌ها طی سال‌های 1373 و 1383، نامه اقتصادی، جلد 2، شماره دوم.
-  منصور نژاد، محمد. (1383)، بررسی تأثیر فساد اداری بر امنیت اجتماعی، توسعه مدیریت، شماره 64.
-  نبوی، سیدعبدالحسین؛ علی حسین‌زاده؛ سیده‌هاجر حسینی. (1388)، بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره دوم.
 
-   Grabosky, PN. (1995). 'Fear of crime and fear reduction strategies', Trends and Issues in Crime and Criminal Justice Series, no.44,
-   Gaunt.r& O.Benjamin. (2007). 'Job Insecurity, Stress and Gender'. Community, Work and Family, Vol. 10, No. 3, pp. 341_355.
-   Schneier, Bruce. (2003). Beyond fear: Thinking sensibly about security in an uncertain world, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: USA.
-   Schneier, Bruce. (2008). 'The Psychology of Security'.
     http://www.schneier.com/essay-155.html.
-   Wills-Herrera, Eduardo. (2011). Luz E. Orozco, Clemente Forero-Pineda, Oscar Pardo, Venetta Andonova:” The relationship between perceptions of insecurity, social capital and subjective well-being: Empirical evidences from areas of rural conflict in Colombia Original Research Article. The Journal of Socio-Economics, Vol 40, No. 1, pp. 88-96.