شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان‌شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
مدیریت شهری در ایران در وضعیت کنونی دچار مسائل و مشکلات جدی فراوانی است. تجزیه‌وتحلیل چالش‌های مدیریت شهری، بیانگر چندگانگی در مدیریت شهری، تعدد فعالیت‌های موازی بین سازمانی و درنتیجه نابسامانی و ناهماهنگی، هدر رفت انرژی و سرمایه ملی، بی‌توجهی به عنصر زمان در رویارویی با شهروندان و نارضایتی آن‌ها است. بنابراین با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری‌ها به‌عنوان نهادی محلی و اجرایی و واگذاری اختیارات و وظایف جدید را توجیه کرده است.
هدف از این تحقیق چگونگی دستیابی به مدیریت شهری مطلوب و کارآمد از طریق استقرار مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در سیستم مدیریت شهری در ایران است که در نهایت به شناسایی و تدوین راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری منجر خواهد شد. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شد و روش مورد استفاده برای تحلیل در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد و از نرم‌افزار SPSS و روش AHP با استفاده از نرم‌افزار EXPERT CHOICE برای استخراج داده‌های پرسشنامه استفاده‌ شده است. جامعه پژوهش گروه اول مدیران ارشد شهری و گروه دوم، متخصصان شهری (نهادهای دولتی)، دانشجویان و استادان و شهروندان در برمی‌گیرد که با استفاده از روش‌های رایج نمونه‌گیری حجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به 195 نفر رسید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد اگرچه شهرداری به‌عنوان نهادی محلی نقش پررنگی در زمینه‌های نظارت، کنترل، برنامه‌ریزی و اجرا در امور مربوط به شهر را دارا می‌باشد اما این نهاد با توجه به اینکه با مسائل شهری از نزدیک مأنوس است در زمینه سیاست‌گذاری و وضع قوانین اختیارات بسیار کمی داشته و بیشتر فعالیت‌هایش جنبه خدماتی دارد. بنابراین به‌منظور دستیابی به مدیریت کارآمد و پایدار شهری لازم است در این زمینه تجدیدنظر شده و شهرداری به‌عنوان نهادی مؤثر در امور شهری از اختیارات بیشتری برخوردار گردد. به نظر می‌رسد این مهم از طریق اصلاح، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات به دست آید تا ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. از طرفی مهم‌ترین موانع و چالش‌های مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری عدم وجود قوانین و مقررات جدید و مشخص و نبود ضمانت اجرایی این قوانین، فاصله بین قانون‌گذار و واقعیت‌های اجرایی در سطح محلی، عدم تمایل به مشارکت و هماهنگی بین سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، عدم وجود برنامه‌هایی با زمان‌بندی مشخص جهت اجرای پروژه‌ها، استقلال‌طلبی سازمان‌های مسئول و عدم وجود ارتباطات مدیریتی بین مدیران در کلان‌شهر اصفهان، از دید کارشناسان مدیریت شهری مطرح‌شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Development of Coordinated Urban Management in the Metropolis of Isfahan

نویسنده [English]

  • gholamreza latifi
associate professor
چکیده [English]

Identification and Development of Coordinated Urban Management in the Metropolis of Isfahan
Gholamreza Latifi[1]
Receive: 6/2/2018  Accept: 8/1/2019
 
Abstract
Urban management in Iran has a lot of serious problems in the current situation. The analysis of urban management challenges demonstrates the multiplicity of urban management, the multiplicity of parallel interagency activities, as a result of disruption and inconsistency, the loss of energy and national capital, the neglect of the element of time in dealing with citizens and their dissatisfaction. Therefore, with regard to the range of affairs, the need for a new approach to urban management on the one hand, and the government's strategies and the development of the administrative and managerial structure of the country on the other hand, justify the need to consider municipalities as local and administrative institutions and the assignment of new powers and duties. has done .The purpose of this research is to achieve good and efficient city management through the establishment of integrated and coordinated urban management in the urban management system in Iran, which will ultimately lead to the identification and formulation of solutions for the implementation of integrated and coordinated urban management. This research was conducted in a survey method and the method used for analyzing in this research is a descriptive and analytical method. Using SPSS software and AHP method, EXPERT
CHOICE software was used to extract the data of the questionnaire. The research population is composed of the first group of urban and sub-urban managers and the second group, urban experts (state institutions), students and professors and citizens. Using the current sampling methods, the sample size was estimated and ultimately reached 195. The results of the research showed that although the municipality as a local institution has a strong role in monitoring, controlling, planning and implementing the city affairs, this institution, considering that it is closely associated with urban issues. Policies and regulations have very little authority and most of its activities have service aspects. Therefore, in order to achieve efficient and sustainable urban management, it is necessary to revise this area and the municipality will have more authority as an effective body in urban affairs. This seems to be achieved by amending, codifying and regulating laws and regulations to provide a performance guarantee. On the other hand, the most important barriers and challenges of integrated and coordinated urban management are the lack of new and specific rules and regulations, and the lack of enforcement of these laws, the gap between the legislator and the local implementation realities, the lack of willingness to engage and coordinate between organizations and organizations, different programs, lack of scheduled programs for implementation of projects, the independence of the responsible organizations and the lack of managerial communication among managers in the metropolis of Isfahan from the viewpoint of the experts of urban management.
Keywords: Urban Coordinate Management, Senior Civil Servants, Urban Specialists, Isfahan, Law[1]. Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Allame Tabataba’i, Tehran, Iran.
    latifi@ atu.ac.ir
 

منابع
-     اکبری نیا، ابوذر؛ بنی‌هاشمیان، ابوذر. (1387). مدیریت شهری و چالش‌های آن، گاهنامه شهر فردا، شماره 2.
-     بهرامی نژاد، دهقان. (1383). مفهوم مدیریت شهری، مجموعه مقالات مسائل شهرسازی ایران، جلد 2، مدیریت شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
-     برک‌پور، ناصر؛ اسدی، ایرج. (1388). مدیریت و حکمروایی شهری، تهران: دانشگاه هنر.
-     تقوایی، علی‌اکبر؛ تاجدار، رسول. (1388). درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23.
-     جی، شایبر چیما. (1379). مدیریت شهر، خط‌مشی‌ها و نوآوری‌ها، ترجمه: پرویز زاهدی، تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
-     حناچی، سیمین. (1383). «بررسی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری در ایران»، مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران، جلد سوم، نظام برنامه‌ریزی، شیراز: انتشارات دانشکده هنر و معماری شیراز.
-     رفیع پور، فرامرز. (1375). توسعه و تضاد، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-     مغاره، محمدرضا. (1383). علل عدم تحقق مدیریت واحد در شهرهای ایران، مجموعه مقالات مسائل شهرسازی ایران، جلد 2، مدیریت شهری، تهران: دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
-     سعیدنیا، احمد. (1383). کتاب سبز راهنمای شهرداری‌ها، تهران: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران.
-     سعیدنیا، احمد. (1381). مدیریت شهری، کتاب سبز شهرداری، جلد 11، سازمان شهرداری‌های کشور.
-     شناسایی و واگذاری فعالیت‌های قابل‌واگذاری دستگاه‌های اجرایی (در زمینه مدیریت شهری). به شهرداری‌ها. (1381). تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها.
-     کاظمیان، غلامرضا؛ میرعابدینی، زهره. (1390). آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شهری، نشریه هنرهای زیبا، شماره 46.
-     کاظمیان، غلامرضا؛ سعیدی رضوانی، نوید. (1383). امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها: امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌های ایران، جلد اول تا پنجم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
-     کامروا، سید محمدعلی. (1379). «شورای شهر و بحران مشروعیت در مدیریت شهری»، فصلنامه پژوهش، شماره سوم،.
-     کلهر، مصطفی. (1383). مدیریت واحد شهری و جایگاه شوراهای شهر در ایران، مجموعه مقالات مسائل شهرسازی ایران، جلد 2، مدیریت شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
-     لطیفی، غلامرضا. (1384). مدیریت شهری در ایران (محدودیت‌ها، چالش‌ها و راهکارها)، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 27.
-     لطیفی، غلامرضا. (1387). مدیریت شهری، تهران: سازمان شهرداری‌ها.
-     لطیفی، غلامرضا. (1391). مبانی و اصول برنامه‌ریزی شهری، تهران: نشر علم.
-     لطیفی، غلامرضا و دیگران (1394). فضای شهری، تعاملات اجتماعی، تهران: نگارستان اندیشه.
-     نجاتی حسینی، محمود. (1381). برنامه‌ریزی و مدیریت شهری مسائل نظری و چالش‌های تجربی، تهران: سازمان شهرداری‌ها، چاپ دوم.
-     نجاتی حسینی، محمود. (1375). جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت، مدیریت شهری تهران.
-     ناظمی، شمس‌الدین؛ حسینی، زهرا؛ صنیعی، عاطفه. (1388). بررسی امکان‌سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران، مجله تخصصی مدیریت شهر با عنوان مشهد پژوهی، شماره دوم.
-     نوایی، حسین. (1382). ارائه الگوی مناسب تقسیمات شهری بر اساس مدیریت یکپارچه؛ مطالعه موردی مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
-     عباسی شکوهی. (1379). حمید، بررسی و نقش جایگاه شوراهای اسلامی شهر در ساختار مدیریت شهری ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.
-     عسگری، علی. (1378). لایحه نظام جامع مدیریت مجموعه‌های شهری کشور، پژوهشکده شهری و روستایی.
-     مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نحوه مدیریت شهری در برخی از کشورهای مهم جهان. (بی‌تا)، تهران.
-     ووکونیرانان. (1381). «دموکراسی در اداره امور شهرداری و مشارکت شهروندان»، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری؛ مسائل نظری و چالش‌های تجربی، ترجمه: غضنفر اکبری، انتشارات شهرداری‌ها.
 
-    Van Dijk, Pieter. (2006). Managing Cities in Developing countries: The Theory and Practice of urban Management, Edward Elgar Publishing.
-    Mattingly, M. (1994). Meaning of Urban Management, Cities, Vol.11,No.3.