چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه مسکن و تأثیر آن بر شکل‌گیری ناهنجاریهای اجتماعی (مطالعه موردی مسکن مهر پرند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسایل اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران

2 استادیار مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)،

3 استادیار جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان،

چکیده

     
مسکن مهر سیاست خانه‌دار شدن دولت در سال‌های اخیر برای آن شهروندانی است که فاقد مسکن بودند. به نظر می‌رسد عدم برنامه‌ریزی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تشکیل و ساخت مسکن مهر از سوی تصمیم‌گیران، باعث پدیداری ناهنجاری‌های اجتماعی در آینده خواهد شد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی‌گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای به­زیستن خانواده‌ها است. ساخت مسکن حداقلی برای شهروندان بدون توجه به آسیب‌های اجتماعی آن، می‌تواند جامعه را با چالش‌های اساسی روبرو کند که حل آنها هزینه‌های بسیاری را می‌طلبد. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی با بهره جستن از نظریه‌های مختلف حوزه سیاستگذاری اجتماعی، ناهنجاری‌های اجتماعی در رابطه محیط مسکونی، اکولوژی شهری و بی‌سازمانی اجتماعی به تبیین چالش‌های سیاستگذاری اجتماعی در حوزه مسکن با تأکید بر شناسایی و سنجش میزان تأثیر مؤلفه‌های سیاستگذاری اجتماعی در شکل‌گیری ناهنجاری‌های اجتماعی در بین ساکنان مهر پرند، بپردازد. به منظور دستیابی بدین مهم، به کمک ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر میزان همبستگی، اثر و مسیر تأثیرگذاری این مؤلفه‌ها براساس فرضیات تحقیق، سنجیده شده است. نتایج بیانگر آن است که  ناهنجاری‌های اجتماعی در بین ساکنان مسکن مهر نتیجه‌ی عدم دسترسی به مؤلفه‌های؛ حس تعلق خاطر، فراغتی و تفریحی، نظارتی و کنترل، ارتباطی و تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تجانس فرهنگی، دسترسی به کار و اشتغال و سرانه‌های فرهنگی است که  تا حد زیادی در محدوده مورد مطالعه رعایت نشده و بروز پیدا کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Social Policy in the Field of Housing and it’s Effect on the Formation of Social Anomalies (Case Study on Prand Mehr Housing)

نویسندگان [English]

  • fariborz mohammadi 1
  • s p 2
  • Yaser Rastegar 3
1 Sociology Group of Social Issues, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad university, Central Tehran Branch,Tehran,Iran
3 Department of Sociology, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Challenges of Social Policy in the Field of Housing and it’s Effect on the Formation of Social Anomalies
(Case Study on Prand Mehr Housing)
Fariborz Mohammadi[1]  ,  Satar Parvin[2] ,  Yaser Rastegar[3]
Receive: 30/10/2017               Accept: 13/2/2018
 
Abstract
 “Mehr Housing” is the home-building policy of the government in recent years for those citizens who do not have house. It seems that the lack of planning and ignoring the social and cultural issues in the formation and construction of” Mehr Housing” by decision makers, will lead to the emergence of social anomalies in the future. The concept of “House", in addition to the physical location, also covers the entire residential environment, which includes all the essential services and facilities needed for the well-being of families. Making Minimal Housing for Citizens, without paying attention to its social damages, can encounter the society with major challenges which require a lot of costs to solve.
The present paper seeks to use the descriptive-analytical method and utilizes various theories of social policy, social anomalies in relation to residential environment, urban ecology and Social disorganization, deals with the challenges of social policy in the field of “Parand Mehr Housing”. It focuses
on identifying and measuring the impact of social policy components on the
formation of social anomalies among its inhabitants.
In order to achieve this, by using Pearson correlation coefficient, regression analysis and path analysis of correlation coefficient, the effect and the direction of influence of these components have been measured based on research hypotheses.The results indicate that social anomalies among residents of " Mehr House" have been created due to the lack of access to the components: sense of belonging,  leisure and recreation , monitoring and control, communication and social interactions, social capital, cultural consensus, access to work and employment And cultural per capita Which has largely been ignored and emerged in the study area.
Keywords: Social Policy, Social Anomalies, Mehr Housing, Parand
 [1]. Ph.D. Student, Sociology of Social issues, Islamic Azad University Central Tehran Branch.
   freekalhor2006@yahoo.com


[2]. Faculty of Social sciences University of Allameh Tabatab'i. (Corresponding Author).
    sparvin1359@gmail.com


[3]. Assistant Professor in Sociology, University of Hormozgan.   yaser.rastegar62@gmail.com

منابع
-  اخوان، آرمین؛ صالحی، اسماعیل. (1389)، توسعه پایدار شهری و جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در جهت برنامه‌ریزی شهر امن و پایدار، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، ش75.
-  اطهاری، کمال، (1384)، فقر مسکن در ایران: سیاست اجتماعی، رفاه اجتماعی، تهران: شماره 18.
-  بابایی، محمدعلی؛ قربانپور راسخ، مریم. (1393)، ابعاد جرمزایی سیاست مسکن مهر، نشریه پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره نهم.
-  برغمدی، هادی. (1387)، تأثیر تخریب محله‌ی خاک سفید بر سرمایه‌ی اجتماعی اهالی محله خاک سفید، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28.
-  پورمحمدی، محمدرضا؛ اســدی، احمد. (1393)، ارزیابی پروژه‌های مسکن مهر زنجان، نشریه تحقیقاتی علوم کاربردی جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره 33.
-  جعفرزاده، محمدرضا. (1395)، بررسی عوامل بروز جرم در خانه های مسکن مهر استان البرز،  پایان‌نامه درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
-  جیسون، سوزان؛ ویلسون، پل آر. (1390)، طراحی محیطی جرم ستیز (پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی)، ترجمه: محسن کلانتری و ابوذر سلامی بیرامی، ناشر آذرکلک، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، چاپ اول،
-  حبیب‌پورگتابی، کرم؛ صفری شالی، رضا. (1388)، راهنمای جامع spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، شرکت تعاونی آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش، تهران: نشر لویه متفکران، چاپ اول.
-  خلیلی عراقی، منصور. (1366)، شناخت عوامل مؤثر در گسترش بی رویه‌ شهر تهران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  خوش‌فر، غلامرضا. (1374)، کاربرد شاخص‌های اجتماعی در توسعه مسکن، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم.
-  ذبیحی، حسین؛ فرح، حبیب؛ رهبری‌منش، کمال. (1390)، رابطه‌ی بین میزان رضایت از مجتمع‌های مسکونی و تأثیر مجتمع‌های مسکونی بر روابط انسان:  مطالعه‌ی موردی چند مجتمع مسکونی در تهران، فصلنامه‌ هویت شهر، سال پنجم، شماره‌ هشتم.
-  رابینگتن، ارل؛ واینبرگ، مارتین. (1393)، رویکردهای نظری هفت گانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه: رحمت الله صدیق سروستانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  رحمت، محمدرضا. (1390)، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم.
-  زنگنه‌، یعقوب؛ حسین آبادی، سعید؛ روشندل، تکتم؛ نبی پور، رضا. (1393)، تاثیر تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محلات قدیمی، نمونه موردی محله سرده سبزوار، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال پنجم، شماره نوزدهم.
-  عبدالهی، محمود. (1383)، آسیب‌شناسی اجتماعی و روند تحول آن در ایران، مجموعه مقالات دومین همایش آسیب شناسی اجتماعی در ایران.
-  عزیــزی، محمدمهدی؛ رحمانی، مهرداد، (1393)، ارزیابی کیفیت محیط در مجموعه‌های مســکونی اقشــار کم درآمد: موردپژوهی مجموعه‌های مســکونی مهر شــهر تاکســتان، نشــریه صفه، ســال بیســت و چهارم، شــماره 64.
-  علاءالدینی، پویا؛ جمشیدی، مریم. (1394)، مسکن مهر و حق به شهر جماعت‌های جدید: مطالعه موردی پروژه پرند، مجله توسعه محلی (روستایی-شهری)، دوره هفتم، شماره 2.
-  کلانتری، محسن. (1380)، بررسی جغرافیای جرم و جنایت در مناطق شهر تهران، رساله‌ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
-  گل‌کار، زهرا. (1386)، مطالعه ساختار و عملکرد طرح مسکن مهر و بررسی ویژگی‌های متقاضیان این طرح طی سال‌های88-1386، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-  مرادی حسن آباد، محسن؛ حیدری، یوسف. (1390)، سرمایه‌ی اجتماعی؛ ارتباط آن با بزه‌کاری و پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال ششم، شماره 20 .
-  معظمی، شهلا. (1388)، بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول.
-  ممتاز، فریده. (1381)، انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ بیگی، هاشم. (1390)، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
وزارت راه و شهرســازی، مشاور رهپوساخت شارســتان. (1392)، ارزیابی طرح مسکن مهر، تهران: نشر آذرخش.
-  ولد، جرج؛ برنارد، توماس؛ اسنیپس، جفری. (1380)، جرم شناسی نظری، گذری بر نظریه‌های جرم شناسی، ترجمه: علی شجاعی، انتشارات سمت، تهران.
-  وینفری، توماس. ال. (1388)، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه: سیدرضا افتخاری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
 
-   Amerigo, M., Aragones, J. (1997). a theoretical and method ological approach to the study of residential satisfaction. Journal of Environmental Psychology, Volume 17, Issue 1.Pages 47-57.
-   Akcomak, I, Semih and Weel, Bas ter. (2008). the impact of social capital on crime, IZA discussion paper, No. 3603.
-   Akers, L, Ronald and Christine, s, Sellers. (2009). criminological theories: introduction. evaluation and application. axford university press.
-   Burfeind, W, James and Dawn Bartusch. (2006). juvenile delinquency: an integrated approach, Janes and Bartlett publishers.
-   Behrad, B., Bahrami. B. (2015). The Impact of Public Spaces Physical Quality in Residential Complexes on Improving User’s Social Interactions; Case Study: Pavan Residential Complex of Sanandaj, Iran. Journal of Civil Engineering and Urbanism. Volume 5, Issue 2: 89-93.
-   Chricos, T. (1997). Racial Composition of Neighborhood and Fear of Crime, Criminology, No.35, pp: 107-129.
-   Cloward.R. A & L. Ohlin. (1960). delinquency and opportunity, new yourk: the free press.
-   Deller, Steven, C. and Deller, Melissa, A. (2010). Rural Crime and Social Capital, Growth and Change journal, Vol. 41, No. 2.
-   Einstadter, Werner et al. (2006). criminological theory: an analysis of its underlying assumption. publishers.INC.
-   Faris, Robert. (1948). Social Disorganization, New York: The Ronald Press Company.
-   Fellegi, B. (2004). Do Community Structure and Organization Influence Crime Rate? Essay for
-   Rhineberger, M, Gayle. (2003). Social disorganization, disorder, social cohesion, informal control: a reformation and test of systemic social disorganization theory. WesternMichiganUniversity, doctoral dissertation.
-   Sampson, Robert J and Byron W. Groves. (1989). Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory. American Journal of Sociology. 94: 774-802.
-   Shaw, Clifford R and McKey Henry D. (1969). Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago: University of Chicago Press.
-   Siti Rasidah, M.d.S; Noraini, J & Mohd Najib, S. (2012). The Relationship between Crime Prevention through Environmental Design and Fear of Crime. Procedia, Social and Behavioral Science 68, pp.628-636.
-   Marsh, Ian, Gaynor Melville. (2006). Theories Of crime, published by Routledge Social Science , 205 pages.
-   Payton, Michelle. (2003). Influence of Place Attachment and Social Capital on Civic Action: A Study at Sherburne National Wildlife Refuge, master’s thesis of Natural Resources Science and Management Program, University of Minnesota, June.
-   Parker, Simon. (2004). urban theory and the urban experience: Encountering the City, published by Routledge, LonDon and New York
- Whitehead, Christine M. E., Kathleen Scanlon. (2007). Social Housing in Europe "A review of Policies and outcomes", London School of Economics and Political Science, 180 pages.