ارزیابی کارایی و بهره‌وری بیمارستان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های رفاه و توسعه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد منابع دانشگاه خوارزمی - تهران(نویسنده مسئول).

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت صنعت بیمارستان، این پژوهش به بررسی کارایی و بهره‌وری در بیمارستان‌های دوازده استان کشور با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده‌ها بر مبنای روش حداقل سازی عوامل تولید (VRS) و شاخص مالم کوئیست طی دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کارایی کلیه بیمارستان‌ها در طول دوره مورد بررسی روند صعودی داشته‌اند و همچنین استان‌های شمالی نسبت به استان‌های جنوبی از کارایی بالاتری برخوردارند. همچنین در سال‌های مورد مطالعه کمترین میزان کارایی فنی مربوط به واحد بیمارستان استان سیستان و بلوچستان بوده است. از طرفی نتایج شاخص مالم‌کوئیست نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی شاخص تغییر بهره‌وری کل برای 12 استان 034/1 می‌باشد و برای کل استان‌های مورد بررسی تغییرات در کارایی مقیاس، تغییرات کارایی مدیریتی و تغییرات بهره‌وری کارایی فنی کاهش‌یافته، اما افزایش بیشتر در تغییرات کارایی تکنولوژیکی توانسته موجبات افزایش در تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید را فراهم نماید. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود که به‌منظور افزایش کارایی و بهره‌وری در بیمارستان‌ها اقداماتی مانند بهبود کمّی و کیفی خدمات، افزایش توان جذب منابع مالی، ارزیابی مستمر عملکرد، واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی، استفاده بهینه از نیروی انسانی، افزایش اختیارات مدیریتی در بیمارستان‌ها و تخصیص بهینه تخت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Efficiency and Productivity of Hospitals in Iran Emphasizing the Indicators of Welfare and Social Development

نویسندگان [English]

  • MH Karim 1
  • s h 2
  • Ali Sardar Shahraki 3
1 Resource Economic Department, Kharazmi University, Tehran - Iran
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Evaluation of Efficiency and Productivity of Hospitals in Iran
Emphasizing the Indicators of Welfare and Social Development
Mohannad Hoseyn Karim[1]  ,  Seyed Mahdi Hoseyni[2] 
Ali Sardar Shahraki[3]
Receive: 5/8/2018   Accept: 25/2/2019
 
Abstract
Considering the importance of the hospital industry, this study evaluated the efficiency and productivity of hospitals in 12 provinces nationwide using the universal data analysis model based on the method of manufacturing factor minimization (VRS) and Malmquist index during the period of 2006-2016. The results of this study indicated that the efficiency of all hospitals during the studied period has been upward, as well as the Northern provinces are more effective than southern provinces. Also, in the years under study, the least technical efficiency was related to Sistan and BaluchestanHospital unit. On the other hand, the results of the Malmquist index show that in the period under review, the total productivity change index for the 12 provinces is 1.034, and for the whole of the studied provinces, changes in scale efficiency, managerial efficiency changes, and productivity efficiency changes technically dropped. But further increases in technological
 
efficiency changes have led to an increase in the total productivity changes of the production factors. According to the results of the study, it is suggested that, in order to increase the efficiency and productivity in hospitals, measures such as improving the quality of services, increasing the attractiveness of financial resources, continuous evaluation of performance, the assignment of services to the non-governmental sector, the optimal use of human force, increasing managerial authority in hospitals, and optimal allocation of beds on the agenda.
Keywords: Efficiency, Productivity, Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist, Iranian Hospitals[1]. Associate Professor of Economic Sciences, KharazmiUniversity, Tehran, Iran.
    karimsistani482@gmail.com


[2]. Assistant Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan,
    Zahedan, Iran.    shseyedmahdi46@gmail.com


[3]. Assistant Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan,
    Zahedan, Iran. (Corresponding Author)    a.shahraki65@gmail.com

منابع
-    امامی میبدی، علی. (1384)، اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری.
-    امیر اسماعیلی، محمدرضا؛ اصفهانی، پروانه؛ امامی، مژگان؛ مصلح، عاطفه. (1391)، عوامل مؤثر بر ارتقای کارایی بیمارستان از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های زابل، مجله بهداشت و توسعه، شماره 1.
-    آذر، عادل؛ ولی ‌پورخطیر، محمد؛ مقبل باعرض، عباس؛ حساس یگانه، یحیی، ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (1390-1388)، فصلنامه مدیریت سلامت، 53 (16).
-    سالنامه‌های آماری، مرکز آمار ایران (1395-1385).
-    عالم تبریز، اکبر؛ ایمانی پور، مهدیه. (1388)، اندازه‌گیری کارایی نسبی خدمات درمانی بیمارستان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 8.
-    عسکری، روح‌الله؛ گودرزی، رضا؛ فلاح زاده، حسین؛ زارعی، بهاره؛ دهقانی تفتی، عارفه. (1391)، ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد را با استفاده از روش تحلیل داده‌ها (DEA)، مجله پیاورد سلامت، شماره 3.
-    گودرزی، غلامرضا؛ ایمانی نسب، محمدحسن؛ جهان مهر، نادر؛ رستمی، خدیجه؛ امیدی فر، رودابه؛ ماهوتی، فرشته. (1391)، ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال‌های 1386-1380، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، شماره سوم.
-    یوسف زاده، حسن؛ رحیمی، بهلول؛ خالصی، نادر؛  ولی نژادی، علی؛  گوزلی، اقدس؛  اکبری، سعید؛ حقیقت­فر، پیام. (1390)، تحلیل کارایی و مصرف بهینه منابع در بیمارستان‌های منتخب آذربایجان غربی با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده‌ها، مدیریت سلامت، شماره 47.
 
-    Coelli, T. (1996). A guide to FRONTIER version 4.1: A computer programmefor frontier production function estimation, CEPA working paper 96/08, Department of Econometrics, University of New England, Armidale, Australia.
-    Coelli, T., D.S. P. Rao, G. E. (2002). Battese, An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publisher U.S.A.sixthprinting,PP. 132-166.
-    Cooper, W., Seiford, L.M. and Tone. (2000). K Data envelopment analysis: acomprehensive text with models, applications, reference and DEA-Solver.
-    Fare.R, Grosskopf. S, Lindgren.B and Roos. P. (1992). Productivity Changes in Swedish Pharmacies (1980-1989) A Non - Pharmacies Malmquist Approach, The Journal of Productivity Analysis, 3, pp 85-101.
-    Greene, W.H. (1990). A gamma-distributed stochastic frontier model. Journal of Econometrics, Vol. 46, PP. 141-163.
-    Masiye F. (2007). Investigating health system performance: an application of data envelopment analysistoZambianhospitals. BMC Health Serv Res.
-    Njenga. Edward. (2013). Analysis of Efficiency of Public Hospitals in Kenia: 2008-2011, School of Economics,, 02-21.
-    Sami;Chaabouni, Chokri, Abednnadher. (2012). Efficiency of public hospitals in Tunisia: a DEA with bootstrap application, International Journal of Behavioural and Healthcare Research, Volume 3, Numbers 3-4, January, pp. 198-211 (14)
-    Schmidt, P., Knox Lovell, C.A. (1979). Estimating technical and allocative inefficiency relative to stochastic production and cost frontiers, Journal of Economics,Vol. 9, pp. 343-366.
-    Sophie P. Faye. (2012). Technical Efficiency of Public Hospitals in Senegal: A Data Envelopment Analysis with an Estimated Case Mix Index, Social science research network, January 17.