بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونۀ موردی: خیابان چهارباغ عباسیِ اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته طراحی شهری، پردیس دانشگاه هنر.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
هدف این مقاله، بازشناسی معیارهای رویکرد شهر شاد از خلال تطبیق آن با ابعاد فضای شهری و دستیابی به مدلی برای سنجش میزان شادی در فضاست. روش تحقیق، کیفی-کمی و در بررسی مبانی تحلیل‌شده بوده که ماحصل آن دستیابی به شاخص‌های تحقق کیفیت شادی در فضای شهری است. خیابان چهارباغ عباسی، به دلیل زمینۀ تاریخی آن، به‌عنوان بستری برای بروز رویدادهای مرتبط با شادی، انتخاب‌شده است. حجم جامعۀ آماری برای انجام پرسشگری (مبتنی بر پرسشنامه)، 200 نفر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می‌دهد که به‌منظور ایجاد فضای شهری شاد از دید کاربران، توأمان باید ابعاد عینی و ذهنی را مدنظر قرار داد تا سطوح متعالی شادی محقق شود. شاخص‌های عینی مؤثر برافزایش شادی، مواردی چون: محدودیت دسترسی وسایل نقلیه، زیبایی، سرزندگی، مطلوبیت فضای سبز و سیما و پاکیزگی و در ابعاد ذهنی شاخص‌هایی چون: احساس غرور، امنیت روزانه و شبانه، خاطره‌انگیزی و احساس صمیمیت را شامل می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Effective Factors on Promoting Happiness Quality in Urban Spaces by Using the Principles of a Happy City Approach (Case Study: Isfahan Chahar Bagh-e-Abbasi Street)

نویسندگان [English]

  • ali m 1
  • Maryam Mohammadi 2
2 Assistant Professor of Urban Planning - Faculty of Architecture and Urban Development, University of Art
چکیده [English]

Abstract
The goal of this article is to recognize criteria of the happy city approach through adapting it with urban space dimensions and access a model for measuring happiness rate in urban spaces. The research method is qualitative-quantitative, and in literature review it is based on content analysis. According to the historical position of Chahar Bagh-e-Abbasi Street and considering this issue that the street is also a realm for representation of such events, it was selected as the case. Sample case size for doing questionnaire technique was 200 users. The results show that for creating a happy urban space, both objective and subjective dimensions must be considered. Among this, the objective criteria affected on increasing happiness in street include factors like: creating limitation in accessing vehicles, beauty, vitality, utility of green spaces and townscape, cleanliness, and in subjective dimensions the criteria are: pride feelings, security, memory, night security and friendliness.
Keywords: Happy City Approach, Criteria Making, Happiness Levels, Subjective and Objective Dimensions, Chahar Bagh-e-Abbasi Street

منابع
-  آرگایل، مایک. (1383). روانشناسی شادی، مترجم: فاطمه بهرامی و همکاران، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چاپ دوم.
-  چلپی، مسعود؛ موسوی سید محسن. (1387). «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره 9، شماره 1-2.
-  خنیفر، حسین؛ بردبار، حامد؛ فروغی قمی، فریبا. (1391). مدیریت شهر شاداب: نگاهی به مدیریت امور عمومی و شهرسازی با رویکردی به معارف دینی و نگره بومی، تهران: انتشارات سارگل، چاپ اول.
-  ربانی، علی؛ ربانی، رسول؛ گنجی، محمد. (1390). «رویکردی جامعه‌شناختی به احساس شادمانی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان». نشریۀ مسائلاجتماعیایران، سال دوم، شماره 1.
-  رنجبر، مهناز. (1391). بررسی جامعه‌شناختی شادمانی با تأکید بر رویکرد نظریه بازکاوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی محض، تهران: دانشگاه الزهرا.
-  صفاری نیا، مجید؛ عماری، حسن؛ بهشتی مقدم، الهام. (1392). روان‌شناسی شهر. تهران: انتشارات آوای نور، چاپ اول.
-  طباطبائیان، مریم؛ تمنایی، مینا. (1392). «نقش محیط‌های ساخته‌شده در سلامت روان»، نشریۀ معماری و شهرسازی آرمانشهر، شمارۀ 11.
-  عبداله‌پور، ابراهیم؛ نجات، سحرناز؛ نوروزیان، مریم؛ مجدزاده، سیدرضا. (1389). «اجرای فرآیند روایی محتوا در طراحی پرسشنامه‌ها، مجلۀ تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دورۀ 6، شمارۀ 4.
-  علی نیا، فاطمه؛ جباریان، فاطمه. (1393). «بررسی حس تعلق به مکان در خیابان چهارباغ اصفهان با رویکرد پدیدارشناسی»، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد: دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی.
-  عناصری، مهیار. (1386). «رابطۀ بین سلامت و شادکامی دانشجویان دختر و پسر»، فصلنامۀ اندیشه و رفتار، شمارۀ 6.
-  قلی پور، سودابه. (1393). «بازآفرینی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در دوره‌های صفویه و قاجار با تأکید بر بیان تصویری از نوشته‌های سیاحان»، باغ نظر، شماره 29، سال یازدهم.
-  مارشال، ماترین؛ رأس من، گرچن. ب (1386). روش تحقیق کیفی، ترجمه: علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  نبوی، عبدالحسین؛ رضا دوست، کریم؛ صالحی، نجمه. (1394). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط، مورد مطالعه: دانش آموزان 18-16 ساله شهر اهواز، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، سال 26، شماره سوم.
 
-   Allan, Mac. (2015). Happy City Workshop, Canada, Vancouver. Accessible at: https://thehappycity.com/project/happy-city-workshop-with-the-centre-for-civic-governance/
-   Dominguez, Omar. Borys, Hazel. (2015). Happy City Workshop, 23rd Congress for the New Urbanism, Dallas, Texas. Accessible at:
-   Ellard, Colin. Montgomery, Charles. A. (2013). Psychological Study on City Spaces and How They Affect our Bodies and Minds, BMW Guggenheim LAB, 2013. Accessible at: https://thehappycity.com/project/testing-testing/
-   Government of Dubai. (2017). Dubai Plan 2021, in Future change, 87-110.
-   Heliiwell, John. Layard, Richard. & Sachs, Jeffrey. D. (2016). World Happiness Report, Vol 1., pub: the earth institute Columbia University, USA. Accessible at: www.worldhappiness.report
-   Li, Ben. Lu, Yi. (2009). Happiness and Development: The Effect ofMental Well-being on Economic Growth, Conference on Improving the Human Destiny, 11-12 June, Hong Kong, Lingnan University, 1-17.
-   Mathez, Anis. Cynkar, Michael. Silver, Hannah. Kobel, Nicholas. (2015). Tacoma: Infill Tools for a Happy City. Portland State University, Master of Urban and Regional Planning Workshop Projects. Accessible at: http://pdxscholar.library.pdx.edu/usp_murp/125
-   Matsumoto, David. (2009). Dictionary of Psychology, Published in the United States of America by CambridgeUniversity Press, New York.
-   Montgomery, Charles. (2013). Happy city: Transforming our lives through urban design, United Kingdom, Penguin Books Ltd Publication.
-   Montgomery, Charles. (2014). Happy City, Editable Urbanism: Seattle Experiment. Accessible at: https://thehappycity.com/project/editable-urbanism/
-   Montgomery, Charles. (2015). Happy Homes: A toolkit for building sociability through multi-family housing design. Accessible at:
-   Pilot, Bristol. (2015). Happy City, Index Policy Report.
-   Readron, Mitchell. et al. (2017). Happy Street Living Lab. Accessible at: https://thehappycity.com/project/happy-streets/
-   Sepe, Marichela. (2015). Urban Happiness and Public Space, 3° Biennale of Public Space, Urbanistica Information. Accessible at:
        http://www.urbanisticainformazioni.it
-   Veenhoven, Ruut. (1988). The utility of happiness, Social Indicators Research, No. 20, 333 – 354.
-   WrenLewis, Sam. (2016). Happy City Index, Report 2016.
-   www.mehrnews.com / 1815391: 27 بهمن 1391، تاریخ آخرین مراجعه: 24 مهر 1395 -