مدیر مسئول


عزت اله سام آرام استاد-دانشگاه علامه طیاطیائی

جامعه شناسی

 • e_samaramyahoo.com
 • 22223001

سردبیر


جعفر هزارجریبی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

رفاه اجتماعی-جامعه شناسی

 • jafar_hezaryahoo.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد زاهدی مازندرانی استادجامعه شناسی دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی

 • zahedimazandaraniyahoo.com
 • 0212223001

اعضای هیات تحریریه


حسن سرائی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادجامعه شناسی-جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 • hsaraieyahoo.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


جعفرهزارجریبی استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

رفاه اجتماعی

 • jafar_hezaryahoo.com
 • 22266617-22223001-3

اعضای هیات تحریریه


عزت الله سام آرام استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

 • e_samaramyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین کریم استاد اقتصادکشاورزی دانشگاه خوارزمی-تهران

اقتصاد کشاورزی

 • karimsistani482gmail.com
 • 22258898-09128477252

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا لطیفی استاد برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی اجتماعی

 • rlatifi2002yahoo.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر تاج مزینانی دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

تعاون و رفاه اجتماعی

 • atmazinaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

اقتصاد

 • raghfaralzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پویا علاءالدینی دانشیاربرنامه ریزی وتوسعه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی

 • palaediniut.ac.ir

مدیر داخلی


معصومه قاراخانی استادیار-دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

 • qarakhanimgmail.com
 • 22223001

کارشناس نشریه


مژگان فارسی کارشناس ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت فرهنگی

 • farsi.mf44gmail.com
 • 22266617

ویراستار انگلیسی


فاطمه سرکانی دانشگاه علامه طباطبایی

آموزش زبان انگلیسی

 • fafa.serkaniyahoo.com

صفحه آرا


لیلا خدابنده لو دانشگاه علامه طباطبایی

لیسانس پژوهشگری

 • hojjatiatu.ac.ir

دبیر تخصصی


مرتضی سالمی قمصری مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اجتماعی-تاریخ ایران

 • salemimrgmail.com
 • 021-22223009