نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابعاد ذهنی و عینی بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونۀ موردی: خیابان چهارباغ عباسیِ اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-25]
 • ایجاد اشتغال راهکارهای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد با تکیه ‌بر مشاغل خانگی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 104-140]
 • احساس امنیت بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 35-61]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 28-58]
 • احساس محرومیت نسبی بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 28-58]
 • ایدئولوژی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی استان کردستان با تأکید بر توسعه فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 192-226]
 • ازهم‌گسیختگی خانواده بررسی تأثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر ازهم‌گسیختگی خانواده. (مورد مطالعه شهر تهران). [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 158-195]
 • استان لرستان تحلیل رابطه اشتغال نیروی انسانی و راهبرد توسعه پایدار منطقه ‏ای. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 35-62]
 • اصفهان شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 61-101]
 • اعتماد بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 35-61]
 • اقشار کم‌درآمد راهکارهای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد با تکیه ‌بر مشاغل خانگی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 104-140]
 • امنیت بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 35-61]
 • امنیت اجتماعی بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 35-61]
 • امنیت اجتماعی شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 57-90]
 • امنیت اقتصادی بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 35-61]

ب

 • برق بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی (برق) خانوار شهری با رهیافت نظریه بنیانی (مورد مطالعه: منطقه ۵ شهر تهران). [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-33]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-34]
 • بیکاری بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-75]
 • بیمارستان‌های ایران ارزیابی کارایی و بهره‌وری بیمارستان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های رفاه و توسعه اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 209-230]
 • بنگاه کوچک و متوسط سنجش شاخص‌های فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-33]
 • بهره‌وری ارزیابی کارایی و بهره‌وری بیمارستان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های رفاه و توسعه اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 209-230]

پ

 • پایداری اجتماعی بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 91-120]
 • پایگاه اجتماعی - اقتصادی عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 201-269]
 • پرند چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه مسکن و تأثیر آن بر شکل‌گیری ناهنجاریهای اجتماعی (مطالعه موردی مسکن مهر پرند) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 142-175]

ت

 • تأمین نیازهای اساسی بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 28-58]
 • تحصیل یا مهارت‌آموزی بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-75]
 • تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) ارزیابی کارایی و بهره‌وری بیمارستان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های رفاه و توسعه اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 209-230]
 • تحلیلِ روایتِ مضمونی تحلیل روایتِ زنان از نابرابری‌های جنسیتی در میدانِ آموزش مورد مطالعه: زنانِ مناطقِ حاشیه‌ای نایسر ِشهرِ سنندج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 175-208]
 • تعادل و عدالت بازشناسی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای عمومی شهری تهران . [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 229-257]
 • تعاونی‌ها راهکارهای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد با تکیه ‌بر مشاغل خانگی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 104-140]
 • تغییر- سهم تحلیل رابطه اشتغال نیروی انسانی و راهبرد توسعه پایدار منطقه ‏ای. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 35-62]
 • تکالیف شهروندی شهری: حقوق و تکالیف شهروندان در شهر تهران. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 95-136]
 • تمرکز فعالیت‌ها بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 91-120]
 • تهران شهروندی شهری: حقوق و تکالیف شهروندان در شهر تهران. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 95-136]
 • تهران بازشناسی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای عمومی شهری تهران . [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 229-257]
 • توانمندسازی راهکارهای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد با تکیه ‌بر مشاغل خانگی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 104-140]
 • توسعه اقتصادی-توسعه اجتماعی بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-34]
 • توسعه اقتصادی شهر سنجش شاخص‌های فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-33]
 • توسعه انسانی مطالعات توسعه انسانی زنان و جنسیت: فراسنتز مطالعات توسعه انسانی زنان. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 137-166]
 • توسعه پایدار ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 124-154]
 • توسعه فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی استان کردستان با تأکید بر توسعه فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 192-226]
 • توسعۀ همه‌جانبه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی استان کردستان با تأکید بر توسعه فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 192-226]

ج

 • جامعه‌پذیری اقتصادی بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 196-228]
 • جمهوری اسلامی ایران شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 57-90]
 • جوانان عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 201-269]

چ

ح

 • حقوق شهروندی شهری: حقوق و تکالیف شهروندان در شهر تهران. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 95-136]
 • حمایت‌های دولتی حمایت دولت از کسب‌وکارهای خانگی موانع و راه‌حل‌ها. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 77-114]

خ

 • خیابان چهارباغ عباسی بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونۀ موردی: خیابان چهارباغ عباسیِ اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-25]
 • خانوار شهری بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی (برق) خانوار شهری با رهیافت نظریه بنیانی (مورد مطالعه: منطقه ۵ شهر تهران). [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-33]
 • خوداشتغالی "بازگشت به خانه": مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی . [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 63-94]

د

 • دانش اقتصادی بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 196-228]

ذ

 • ذینفعان حمایت دولت از کسب‌وکارهای خانگی موانع و راه‌حل‌ها. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 77-114]

ر

 • رضایتمندی اجتماعی بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 28-58]
 • رفاه اجتماعی بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 28-58]
 • رفتارهای اقتصادی بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 196-228]
 • روش SWOT_AHP بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-34]

ز

 • زنان مطالعات توسعه انسانی زنان و جنسیت: فراسنتز مطالعات توسعه انسانی زنان. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 137-166]
 • زنان بدون جنسیت مطالعات توسعه انسانی زنان و جنسیت: فراسنتز مطالعات توسعه انسانی زنان. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 137-166]
 • زنان فارغ التحصیل دانشگاهی "بازگشت به خانه": مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی . [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 63-94]

س

 • ساختار قدرت بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی استان کردستان با تأکید بر توسعه فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 192-226]
 • سیاست اجتماعی بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-75]
 • سیاستگذاری اجتماعی چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه مسکن و تأثیر آن بر شکل‌گیری ناهنجاریهای اجتماعی (مطالعه موردی مسکن مهر پرند) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 142-175]
 • سبک زندگی غربی بررسی تأثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر ازهم‌گسیختگی خانواده. (مورد مطالعه شهر تهران). [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 158-195]
 • سرمایه اجتماعی وضعیت شهروندی در شهر سنندج و عوامل مؤثر بر آن. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 201-239]
 • سرمایۀ فرهنگی شهر جایگاه توسعۀ فرهنگی شهر در نظام سیاست‌گذاری ج. ا. ایران (موردمطالعه: قانون برنامه‌های پنج‌سالۀ پنجم و ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 155-189]
 • سطوح شادی بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونۀ موردی: خیابان چهارباغ عباسیِ اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-25]

ش

 • شاخص سازی بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونۀ موردی: خیابان چهارباغ عباسیِ اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-25]
 • شهر تهران عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 201-269]
 • شهر زیست پذیر ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 124-154]
 • شهر فردوسیه تحلیلی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی در محله‌های شهر فردوسیه. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 167-200]
 • شهر کاشان بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-34]
 • شهرمرزی بانه بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 91-120]
 • شهروند شهروندی شهری: حقوق و تکالیف شهروندان در شهر تهران. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 95-136]
 • شهروند فرهنگی جایگاه توسعۀ فرهنگی شهر در نظام سیاست‌گذاری ج. ا. ایران (موردمطالعه: قانون برنامه‌های پنج‌سالۀ پنجم و ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 155-189]
 • شهروندی فعال وضعیت شهروندی در شهر سنندج و عوامل مؤثر بر آن. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 201-239]

ض

 • ضریب نسبت مکانی تحلیل رابطه اشتغال نیروی انسانی و راهبرد توسعه پایدار منطقه ‏ای. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 35-62]

ط

 • طرد اجتماعی بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-75]

ع

 • عادت واره مصرف بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی (برق) خانوار شهری با رهیافت نظریه بنیانی (مورد مطالعه: منطقه ۵ شهر تهران). [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-33]
 • عصر حاضر بازشناسی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای عمومی شهری تهران . [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 229-257]

ف

 • فضای عمومی شهری بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 28-58]
 • فضای کسب و کار سنجش شاخص‌های فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-33]
 • فضای همسرگزینی عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 201-269]
 • فضیلت­های­ مدنی وضعیت شهروندی در شهر سنندج و عوامل مؤثر بر آن. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 201-239]

ق

 • قانون شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 61-101]

ک

 • کارآفرینی خٌرد "بازگشت به خانه": مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی . [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 63-94]
 • کردستان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی استان کردستان با تأکید بر توسعه فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 192-226]
 • کسب‌وکار خانگی حمایت دولت از کسب‌وکارهای خانگی موانع و راه‌حل‌ها. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 77-114]
 • کلان‌شهر شیراز ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 124-154]
 • کنش کارآفرینانه زنان "بازگشت به خانه": مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی . [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 63-94]

گ

 • گذارهای جوانی بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-75]
 • گفتمان ایجابی شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 57-90]

م

 • مالم کوئیست ارزیابی کارایی و بهره‌وری بیمارستان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های رفاه و توسعه اجتماعی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 209-230]
 • ماهواره فارسی‌زبان بررسی تأثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر ازهم‌گسیختگی خانواده. (مورد مطالعه شهر تهران). [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 158-195]
 • متخصصان شهری شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 61-101]
 • میدانِ آموزش تحلیل روایتِ زنان از نابرابری‌های جنسیتی در میدانِ آموزش مورد مطالعه: زنانِ مناطقِ حاشیه‌ای نایسر ِشهرِ سنندج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 175-208]
 • مدیران ارشد شهری شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 61-101]
 • مزیت نسبی تحلیل رابطه اشتغال نیروی انسانی و راهبرد توسعه پایدار منطقه ‏ای. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 35-62]
 • مسکن مهر چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه مسکن و تأثیر آن بر شکل‌گیری ناهنجاریهای اجتماعی (مطالعه موردی مسکن مهر پرند) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 142-175]
 • مشارکت تحلیلی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی در محله‌های شهر فردوسیه. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 167-200]
 • مشاغل خانگی راهکارهای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد با تکیه ‌بر مشاغل خانگی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 104-140]
 • مقاصد گردشگری شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 57-90]
 • منابع در دسترس وضعیت شهروندی در شهر سنندج و عوامل مؤثر بر آن. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 201-239]
 • مناطقِ حاشیه‌ای تحلیل روایتِ زنان از نابرابری‌های جنسیتی در میدانِ آموزش مورد مطالعه: زنانِ مناطقِ حاشیه‌ای نایسر ِشهرِ سنندج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 175-208]

ن

 • ناهنجاری اجتماعی چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه مسکن و تأثیر آن بر شکل‌گیری ناهنجاریهای اجتماعی (مطالعه موردی مسکن مهر پرند) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 142-175]
 • نظام سیاست‌گذاری جایگاه توسعۀ فرهنگی شهر در نظام سیاست‌گذاری ج. ا. ایران (موردمطالعه: قانون برنامه‌های پنج‌سالۀ پنجم و ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 155-189]
 • نظریه زمینه­ای بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی (برق) خانوار شهری با رهیافت نظریه بنیانی (مورد مطالعه: منطقه ۵ شهر تهران). [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-33]
 • نگرش‌های اقتصادی بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی. [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 196-228]

و

ه

 • هنجار بازشناسی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای عمومی شهری تهران . [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 229-257]
 • هویت فردی بررسی تأثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر ازهم‌گسیختگی خانواده. (مورد مطالعه شهر تهران). [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 158-195]
 • هوش هیجانی تحلیلی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی در محله‌های شهر فردوسیه. [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 167-200]
login