نویسنده = رسول ربانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 11-30

10.22054/qjsd.2010.5698

رسول ربانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ سمانه شیرازی