بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

 • ربانی، رسول [1] هیئت علمی دانشگاه تهران
 • ربیعی، علی [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور
 • ربیعی، کامران [1] استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • رجبی، زهرا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رستگار، یاسر [1] استادیار جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان،
 • رستگارخالد، امیر [1] استادیار دانشگاه شاهد تهران.نویسنده مسئول
 • رشیدی، جمال [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).
 • رضائی، حسیبه [1] کارشناس دانشگاه فرهنگیان.
 • رضائی، میثم [1] کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد یادگار امام خمینی ره، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرری، ایران (نویسنده مسئول).
 • رضویان، محمدتقی [1] استاد گروه جغرافیا انسانی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
 • رنج پور، رضا [1] دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

 • کیا، علی اصغر [1] هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • کاظمی، علی [1] دانشجوی دکترا، مدیر داخلی مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
 • کیانی، مژده [1] استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول).
 • کاویان نسب، مژگان [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
 • کریم، محمدحسین [1] دانشیار اقتصاد منابع دانشگاه خوارزمی - تهران(نویسنده مسئول).
 • کرمی قهی، محمد تقی [1] دانشیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی
 • کروبی، مهدی [1] دانشیار گردشگری دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران.نویسنده مسئول
 • کلدی، علیرضا [1] دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

گ

 • گرگوندی، الهه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.
 • گلدوست جویباری، یاسر [1] گروه آموزشی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • گنجی، محمد [1] استاد گروه جامعه شناسی کاشان
 • گنجی، محمد [1] دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول).

ل

 • لطیفی، غلامرضا [1] دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائیی
 • لطیفی، غلامرضا [1] دانشیار گروه برنامه‌ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی. (نویسنده مسئول).(عضو پیوسته گروه مطالعات جوانان)
 • لطیفی، غلامرضا [1] دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • لطیفی، غلامرضا [1] دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری و توسعه منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)
 • لطیفی، غلامرضا [1] هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • لعلی، محمد [1] کارشناس ارشد مدیریت امور شهری دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس آموزش ‌و پرورش در شهر مشهد.

م

ن

و

 • وصالی، سعید [1] هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • وقاری، الهام [1] دانشجوی دکتری رشته جامعه‌شناسی گرایش اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات.

ه

ی