بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

 • خالق پناه، کمال [1] عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان(استادیار)
 • خداداد حسینی، سید حمید [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • خدائی، زهرا [1] استادیار گروه شهرسازی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی ره، شهرری، ایران

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

 • کیا، علی اصغر [1] هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • کاظمی، علی [1] دانشجوی دکترا، مدیر داخلی مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
 • کریم، محمدحسین [1] دانشیار اقتصاد منابع دانشگاه خوارزمی - تهران(نویسنده مسئول).
 • کرمی قهی، محمد تقی [1] دانشیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی
 • کلدی، علیرضا [1] دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

گ

 • گرگوندی، الهه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.
 • گلدوست جویباری، یاسر [1] گروه آموزشی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • گنجی، محمد [1] استاد گروه جامعه شناسی کاشان

ل

 • لطیفی، غلامرضا [1] دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائیی
 • لطیفی، غلامرضا [1] دانشیار گروه برنامه‌ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی. (نویسنده مسئول).(عضو پیوسته گروه مطالعات جوانان)
 • لطیفی، غلامرضا [1] دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • لطیفی، غلامرضا [1] هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

م

ن

و

 • وصالی، سعید [1] هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • وقاری، الهام [1] دانشجوی دکتری رشته جامعه‌شناسی گرایش اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات.

ه

ی