برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (QJSD) - داور - داوران