تبیین جامعه‌شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه‌شناسی گرایش اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات.

2 استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).

3 دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
مقاله حاضر با هدف رابطه میان مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 تبیین شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 به تعداد 1196 نفر بود. جهت تعیین نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی نسبتی و با بهره‌گیری از فرمول کوکران 291 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای رفاه ذهنی 95/0 و برای مدرنیته 92/0 بدست آمد. در تدوین چارچوب نظری رفاه ذهنی از نظریه دورکیم و گیدنز برای شادی و نظریه فیلیپس برای کیفیت زندگی و برای مدرنیته از نظریه گیدنز استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد: بین مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد؛ شاخص‌های مدرنیته به میزان 17 درصد رفاه ذهنی کارکنان را تبیین می‌کنند که بیشترین سهم را جامعه‌پذیری مدرن با 392/0 = β و پس‌ازآن عناصر هویتی مدرن با 247/0 = β و سبک زندگی مدرن نیز با 194/0- = β داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Specification of the Relationship between Modernity and Mental Well-Being of Headquarter Employees of Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • a v 1
  • Bagher Sarokhani 2
  • Alireza Kaldi 3
2 Full Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD of sociology and professor in well- being and rehabilitation sciences University and Azad university of Tehran- Science and Research Branch
چکیده [English]

Abstract:
The present article specified the relationship between modernity and mental well-being of headquarter employees of social security organization in 2017. The method of this research was survey correlation method and the statistical population was all headquarter employees in social security organization in 2017 who were 1196 employees. Among them 291 people were chosen as the sample group in stratified ratio sampling method through Cookeran formula. The data were collected through researcher’s self- made questionnaire with content validity and 0.95 as the reliability for mental well-being and 0.92 for modernity. The theoretical framework of mental well-being was adjusted by considering Durkheim and Giddens` happiness theories, Philips quality of life and Giddens` modernity theory. The obtained results of Pearson Correlation test revealed that: there was a significant relationship between modernity and mental well- being of employees. The results of multiple regression and path analysis revealed that modernity indexes can specify 17% of employees` mental well- being among which modern socialization with = β 0.392 has the major portion; 
then modern identity elements with = β 0.247  and modern life style with= β - 0.194 come next.
Keywords:Modernity, Mental well-being, Social Security Organization, Employees.

منابع

-   آرگایل. (1383)، روانشناسی شادی، ترجمة: مـسعود گوهری انارکی و همکاران، اصفهان: جهاد دانشگاهی.

-   امیری، سیامک؛ حاج فیروزآبادی، مرجان؛ بهرامی، توران و ساداتی، لیلا. (1392)، «بررسی کیفیت زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی البرز و عوامل مؤثر بر آن در سال 1390»، نشریه علمی پژوهشی دانشگاه البرز، دوره 3، شماره 1 :18-22.

-   اینگلهارت، رونالد و ولزل، کریستین.(1389)، نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه: یعقوب احمدی، تهران: کویر.

-   بابا زاده خراسانی، بهزاد. (1389)، تبیین عوامل و خرد کلان مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران و سایر کشورهای درحال‌توسعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف.

-   بارگاهی، حسین و نرگس، کبیری. (1394)، «رفاه ذهنی و تأثیر اعتماد اجتماعی بر آن (مطالعه موردی جوانان ساکن شهر تهران)»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال ششم، شماره؟؟؟؟: 9-32.

-   برهانی، تهمینه و هادی زاده مقدم، اکرم. (1395)، «مطالعه عوامل اثرگذار بر رفاه ذهنی کارکنان»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 27: 85-103.

-   تمیزی فر، ریحانه. (1389)، تبیین نسلی تغییر ارزش‌ها و ارتباط آن با رفاه ذهنی شهروندان تهرانی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعیدانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر غلامرضا غفاری.

-   خواجه‌نوری، بیژن؛ روحانی، علی و هاشمی، سمیه. (1389)، «سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی:دانش آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز)»، مطالعات ملی، شماره 127:44-152.

-   داریاپور، زهرا. (1380)، جایگاه سنت و مدرنیته در نظام ارزشی جوانان و بزرگسالان شهر تهران، تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.

-   دیلینی، تیم. (1387)، نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمه: صدیقی، تهران: شهر نی.

-   ذوالفقاری، ابوالفضل و سلطانی، لاوین. (1389)، «بررسی رابطه سبک زندگی با هویت قومی جوانان (مطالعه موردی: شهرستان مهاباد)»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 11، شماره2: 24-50.

-   رهنمای رودپشتی، فریدون؛ بنی مهد، بهمن و میر سعیدی، جعفر. (1393)، «مدرنیته و حسابداری مدیریت»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره 12.

-   زاهدی، شمس السادات. (1381)، مبانی رفاه اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

-   زلفعلی فام، جعفر و جعفری، مظفر. (1388). «تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی دختران دانشجویدانشگاه گیلان»، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 3 :121-10.

-   سپهوند، رضا و محمدیاری، زهره. (1395)، «بررسی نقش شوخ‌طبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبت‌گرای کارکنان»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 25، شماره 80 :65-84.

-   شیانی، ملیحه و زارع، حنان. (1392)، «بررسی تأثیر برنامه‌های اجتماع‌محور بر رفاه ذهنی»، مجله سالمندی ایران، سال هشتم، شماره 29.

-   صانعی، صدیقه. (1394)، «کاوشی در نظریه‌های رفاه اجتماعی»، سومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران: موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.

-   عمرانی، محمد؛ فرج زاده، ذکریا و دهمرده، مجید. (1388)، «عامل‌های تعیین‌کنندۀ فقر و تغییرات رفاهی خانوارهای روستایی منطقۀ سیستان»، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 21:2-42.

-   غفاری، غلامرضا؛ علیرضا، کریمی و نوذری، حمزه. (1391)، «روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره 107:3-134.

-   غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا. (1388)، کیفیت زندگی، شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر شیرازه.

-   غفاری، غلامرضا و کبیری، نرگس. (1388)، «بررسی رابطه الگو‌های مصرف. رفاه ذهنی در شهر تهران»، دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، سال 4، شماره 105:2-136.

-   فیتز پتریک، تونی. (1381)، نظریه رفاه. سیاست اجتماعی چیست؟، ترجمه: هرمز همایون پور، تهران: نشر گام نو.

-   فیروزجائیان، علی‌اصغر و دهقان حداد، محسن. (1394)، «ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی ر کیفیت زندگی ذهنی (مطالعه موردی: شهر آمل، استان مازندران)»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره 3، شماره 4 :157-184

-   کاستلز، مانوئل. (1380)، عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمه: حسن چاوشیان، جلد 1، تهران: طرح نو.

-   کریمی وکیل، علیرضا. (1391)، رابطۀ کیفیت زندگی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) تهران.

-   کریمی گوغری، حمید؛ رضوان فر، آصف و حجازی، سید یوسف. (1390)، «تحلیل رابطه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی»، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 78:18-91.

-   گرگی، عباس. (1385)، «اینترنت و هویت»، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 1.

-   گل محمدی، احمد. (1377)، جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نی.

-   گنجی، والیه. (1387)، بررسی عوامل فردی و فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر میزان رعایت قانون توسط حاشیه‌نشینان تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

-   گیدنز، آنتونی. (1378)، تجدد و تشخص، ترجمه: ناصر موفقیان، چاپ دوم، تهران: نشر نی.

-   گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: حسن ثلاثی، تهران: مرکز نشر.

-   لطف‌آبادی، حسین و نوروزی، وحیده. (1383)، «بررسی چگونگی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی وپیش‌دانشگاهی ایران به جهانی‌شدن و تأثیر آن بر ارزش‌ها و هویت دینی و ملی آنان»، نوآوری‌های آموزشی، شماره 10:9-31.

-   مجدی، علی‌اکبر؛ صدر نبوی، رامپور؛ بهروان، حسین و هوشمند، محمود. (1389)، «سبک زندگی جوانان ساکن مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره؟؟؟؟؟: 131-161.

-   محمدی، لعیا. (1393)، «بررسی تأثیر مدرنیته بر روی سبک زندگی»، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت: 31 خرداد.

-   مختاری، مرضیه و نظری، جواد. (1389)، جامعه‌شناسی کیفیت زندگی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

-   معیدفر، سعید. (1385)، بررسی مسائل اجتماعی ایران، همدان: انتشارات علم نور.

-   هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا. (1391)، آناتومی رفاه اجتماعی، تهران:انتشارات جامعه و فرهنگ، چاپ اول.

-   نامدار، راضیه؛ پزشکی راد، غلامرضا و چیذری، محمد. (1389)، «صلاحیت‌های حرفه‌ای موردنیاز کارشناسان ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی»، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 12: 22-31.

-    Alexandrova, A. (2005). “Subjective well-being and kahnemans objective happiness”, Journal of happiness studies, 301-324.

-    Arad, A., Barzilay, O. and Perchick, M. (2017). “The impact of Facebook on social comparison and happiness: Evidence from a natural experiment”, Coller School of Management Tel Aviv University, pp: 1-43.

-    De Neve, J.E. and Ward, G. (2017). “Happiness at work”, World Happiness Report, pp: 144-177.

-    Filippo, E. (1987). Personnel Management,New York: MC Graw.-Hill international Edition.

-    Glatzer, W. (2006). “Quality of Life in the European Union and the United States of America: Evidence from Comprehensive Indices”, Applied Research in Quality of Life, 1(2):169-188.

-    Heady, B. and others. (2007). Money does not buy happiness.London: Rroutledge, second edition, p: 43.

-    Health Service Executive. (2014). “Integrated employee wellbeing and welfare strategy”.

-    Ishmuhametov, I. and Palma, A. (2017). “Unemployement as a factor influencing mental well- being”, Procedia Engineering, Vol. 178. pp: 359-367.

-    Layard, R. (2005). Happiness: Lessons from a new Science,London: Alen Lane.

-    Liu, B., Dennis Wei, Y. and Simon, Ch. A. (2017). “Social capital, race and income inequality in the United States”, Sustainability, Vol. 9, No. 248, Feb 2017. pp: 1-14.

-    Minkov, M. (2009). “Predictors of Differences in subjective well-being Across 97 Nations”, Cross-Culthral Research, No. 2: 152-179.

-    Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2001). “On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being”, Annual Review of Psychology, 52, 141-166.

-    Zheng,X., Zhu, W., Zhao, H., and Zhang, C. (2015). “Employee well-being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural validation”, Journal of Organizational Behavior, 36, 621-644.