شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام.

2 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه ایلام. نویسنده مسئول

3 دانشیار، مدیریت بازاریابی، دانشگاه ایلام.

10.22054/qjsd.2019.10653

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی است. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش ترکیبی است.  جمع اوری داده‌ها در بخش کیفی با مصاحبه با افراد متخصص و در بخش کمّی  با پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کار افرینان اجتماعی و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام (183) نفر هستند. نمونه آماری 18 نفر از افراد متخصص با استفاده از تکنیک گلوله برفی 124 نفر از کارکنان به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند . روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد . پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با کد گذاری و   نرم‌افزار spss22 انجام شد. نتایج مصاحبه‌ها در قالب یک مقوله اصلی چالش و فعالیت استراتژیک کارآفرینی اجتماعی شکل گرفت. میانگین چالش و فعالیت استراتژیک بالاتر از حد متوسط بوده درنتیجه این مؤلفه‌ها به‌عنوان چالش و فعالیت استراتژیک کارآفرینی اجتماعی شناخته شد. یافته‌های این تحقیق نشان می دهد که کارآفرینان اجتماعی نیاز به شناخت چالش‌ها و اقدامات راهبردی در محیط پیرامون دارند. شناخت چالش‌های اجتماعی موجب می‌شود که آنان بتوانند بخش مهمی از موانع خود را تشخیص داده و آن‌ها را به محیط و جامعه پیرامون خود معرفی نموده وبا همکاری و همفکری در جهت برطرف نمودن آن‌ها اقدام نمایند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges and Strategic Activities of Social Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • f f 1
  • z t 2
  • y p 3
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the challenges and strategic social activities of social entrepreneurs. The research is applied in terms of its purpose and mixed method reseach .The data collection method the interview was with experts and the questionnaire. The statistical community the entrepreneurs and all employees of the Social Security Organization of the city of Ilam 183 have been selected. The sample of the team 18 specialists is using snowball technique and 124 employees are randomly selected. Validity of the questionnaire has been confirmed by experts. The reliability of the questionnaire has been used from Cronbach's alpha. To analyze the data coding and SPSS software were used. The results of the interviews are categorized as a major issue of the strategic challenge of social entrepreneurship. the average strategic challenge and social activity are above average, these components are recognized as a challenge and strategic activity of social entrepreneurs. conclude that social entrepreneurs need to understand the challenges and strategic actions in the environment, in order to succeed. Knowing the social challenges causes entrepreneurs to be able to part Identify important barriers and introduce them to the community around them, and work with them to work together to solve them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge
  • Strategic Activity
  • Social entrepreneurs
-  حسینی مقدم، محمدرضا؛ کاظمی، مصطفی و مهارتی، یعقوب. (1393)، «بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کارآفرینانه بر رابطه بین استراتژی‌های بازرگانی و عملکرد سازمانی»، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره4، شماره10، 207-234.

-  حسنقلی پور، حکیمه؛ قلی پور، آرین؛ محمدی قاضی محله، مهدی و روشندل اربطلانی، طاهر. (1389)، «الزامات، ضرورت‌ها و مکانیزمهای تجاری‌سازی دانش در دانشکده‌های مدیریت»، مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 6:41-60.

-  روشن نیا، داوود؛ خادمی شهریور، رقیه و قوتی، سعید. (1394)، «چالش‌ها و موانع اجتماعی کارآفرینی زنان، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی»،علمیوفرهنگیکاروجامعه، شماره 188، 64-74.

-  شهرکی،حسن؛ موحدی، رضا و یعقوبی فرانی، احمد.(1395)، واکاوی مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی: یک پژوهش کیفی، توسعهکارآفرینی، دورة 9، شمارة4 :768-749.

-  عزیزی، محمدوملایجردی، مریم.(1396)،«روش‌های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی»، حقیقات مالی دانشگاه تهران، دورة 19،شمارة 1: 119 -138.

-  فیروزآبادی،سید احمدودیاغی، حمیده.(1394)،«نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعه محلی»،توسعه محلی(شهری-روستایی)،دوره7، شماره 1:29-58.

-  مرجانی، تیمورو صدر، سید صدرالدین. (1392)، «توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها و عوامل مؤثر و راهکارها»، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 12، شماره2: 277-297.

-  مالکی، رسول؛ ییلاق چغاخور، حمیدو احمدوند، مصطفی. (1394)، «بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه:  ادارۀ کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)»، برنامه‌ریزیرفاهوتوسعهاجتماعی، شماره 25:41-62.

 

-   Audretsch, David B. (2003). "Entrepreneurship: A survey of the literature". Enterprise Papers. European Commission, Brussels, 55(1),33-60

-   Audretsch, David B.; KEILBACH, Max. (2004). "Does entrepreneurship capital matter?". Entrepreneurship Theory and Practic, 28(5),419-430

-   Alvord, Sarah H. BROWN, David. LETTS, Christine W. (2004). "Social entrepreneurship & societal transformation". Jurnal of Applied behavioural science,40(3),260-283.

-   Anderson, Robert B. Dana, Leo Paul. Dana, Teresa E. (2006)." Indigenous land rights,entrepreneurship &economic development incarda: opting-in to the gobal economy". Journal of world business,41(1), 45-55.

-   Alvord, Sarah H. Brown, L David. Letts, Christine W. (2004). "Social entrepreneurship & societal transformation". Jurnal of Applied behavioural science, 40(3), 260-283.

-   Autumn, jaye moore& veenap,prabhu. (2018)."towards an understanding of social entreoreneurship:Traits& leatned behavior".journal of strategic innovation &sustainability,val.13(3),114-128.

-   Borzaga,C&Defourny,L. (2001)."Theemergenceofsocialenterprise,London:Routledge"

-   Choi, Nia. Majumdar, Satyajit. (2014). "Social entrepreneurship as an essentially contested concept:Opening a new avenue for systematic future research". Journal of Business Venturing, 29,363–376.

-   Dees, Gregory. (2007). "Taking social entrepreneurship seriously". Society, 44.3:24-31.

-   Dougals, Hilan. (2010).  ".values& opportunities in social entreoreneurship, 71-95.

-   Goyal, Sandeep. Sergi, Bruno S. Jaiswal, Mahadeo P. (2016). "Understanding the challenges and strategic actions of social entrepreneurship at base of the pyramid". Management Decision,  418-440.

-   Griffiths, MiaD. Gundry, LiKsoo. Kichul, JiRad. (2013). ”Thesocipolitical, economic & cultural determinants of social entreprenurship activity:An empirical examination"journal of small business & entreprise development. 341-357

-   Jiao, Hao. (2011)."A conceptual model for social entreprenurship directed toward social impact on society". Social entreprise journal,.130-149.

-   Huybrechts, Benjamin. Nicholls, Alex. (2012)."Social entrepreneurship: definitions, drivers and challenges". Social entrepreneurship and social business, 31-48

-   Kolk, Ans. Littlewood, David. Holt, Diane. Rivera-Santos, Miguel. (2015)." Social EntrepreneurshipinSub-SaharanAfrica". academic of management percpectives, 72-91.

-   Kolakovic, marko. Turuk, mladen. Turcic, ivan. (2018)." Socialentre prenurship: strategic developmentin Croatia"Zagrebin ternation alrevie wofe conomics & business,vol,21(2),129-143.

-   Lumpkin, Gisan. Moss, Tomas. Gras, Dhaf. Kato, Sevda. Amezcua, Adana. (2013), "Entrepreneurial processes in social contexts: how are they different, if at all?", Small Business Economics, Vol. 40 No. 3, pp. 761-783

-   Mair, Johanna. Battilana, Julie. Cardenas, Julian. (2012). "Organizing for society: a typology of social entrepreneuring models". Journal of Business Ethics, Vol, 111 No. 3, 353-373

-   Maria, Granados. vlatkamlupice, Elayne.coake, Souda. (2011). "social entreoreneurship research & theory". Social enterprise journal. 7 (3).198-218

-   Murphy, Patrick. Coomves, Susan M. (2009)."A model of social entreprenurship discovery". Journal of business ethics, Vol,87, No,3.325-336.

-   Parenson, Tuuli. (2011). "The criteria for a solid impact evaluation in social entreprenurship".society &business review, vol.6,No1,39-48.

-   Rayees, Forooq. (2017)."multidiment sionality of social entreprenurship: evidence from the past". The IUP journal of entreprenurship development, vol 27.31-44.

-   Rotheroe, Nei. Richards, Adam. (2007)." Social Return on Investment and social enterprise: Transparent accountability for sustainable development". Social Enterprise Journal, 3(1), 31-48.

-   Shane, Scott. Venka Taraman, Sankaran. (2000). The promise of entrepreneurship as afield of research. Academy of management review,25(1),217-226.

-   Seelos, Christian. Ganly, Kate. Mair, Johanna. (2006). "Society entrepreneurs direcly contribute to global development goals,in.mair". social entrepreneurship, 235-275.

-   Silva, Poza. (2016). "A rewiew of the social entreoreneurship phenomenon.Inj. m.saiz-Alvarez".Handbook of research on social entreoreneurship & solidarity economcy, 1-26.

-   Smith, Teresa. Nemetz, Patricia. (2009). "social entreprenurship compared to government for eignaid: pereption in an easy African village".journal of research in marketing&entrepreneurship, 49-65.

-   Sinkovics, Nikan. Sinkovics, Radvin. Hoque, Saren. Czaban, Lida. (2015). "Areconcelptnalization of social value creation as social constrataint Alleviation". Critical perspectives on international business, vol11, Nos384.340-363.

-   Urbano, David. Toledano, Nuria. Soriano, Domingo Ribeiro. (2010). "Analyzing Social Entrepreneurship from an Institutional Perspective: Evidence from". Journal of Social Entrepreneurship, 54-69.

-   -Ulhai, Jihan. (2005). "The social dimensions of entreprenurship". Technovation, 939-946

-   Wennekers, S & Thurik,R. (1999). linking entrepreneurship &economic growth. Small business economics, 27-56.

-   Wennekers, Sadeya. Vanwenkers, Arab. Thurik, Risanda. Reynolds, Pirane. (2005). "Nascent entrepreneurship& the level of economic development". Small business economics, 293-309.

-   -Weerawardena,J. Mort,G. (2006)."Investigating social entreprenurship: Amultidimensional model". Journal of world business. 21-35

-   Yeamduan, nargajavana. Tomas, Gonzales-cruz. Fernando, gorriyos. Gorrios, simon& Sonia, cruz-ros. (2016)."measuring social entrepreneurship & social value with defition,analysis& policies for the hospitality industry". international entreoreneurship management journal, 911-934.

 

 

-  حسینی مقدم، محمدرضا؛ کاظمی، مصطفی و مهارتی، یعقوب. (1393)، «بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کارآفرینانه بر رابطه بین استراتژی‌های بازرگانی و عملکرد سازمانی»، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره4، شماره10، 207-234.

-  حسنقلی پور، حکیمه؛ قلی پور، آرین؛ محمدی قاضی محله، مهدی و روشندل اربطلانی، طاهر. (1389)، «الزامات، ضرورت‌ها و مکانیزمهای تجاری‌سازی دانش در دانشکده‌های مدیریت»، مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 6:41-60.

-  روشن نیا، داوود؛ خادمی شهریور، رقیه و قوتی، سعید. (1394)، «چالش‌ها و موانع اجتماعی کارآفرینی زنان، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی»،علمیوفرهنگیکاروجامعه، شماره 188، 64-74.

-  شهرکی،حسن؛ موحدی، رضا و یعقوبی فرانی، احمد.(1395)، واکاوی مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی: یک پژوهش کیفی، توسعهکارآفرینی، دورة 9، شمارة4 :768-749.

-  عزیزی، محمدوملایجردی، مریم.(1396)،«روش‌های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی»، حقیقات مالی دانشگاه تهران، دورة 19،شمارة 1: 119 -138.

-  فیروزآبادی،سید احمدودیاغی، حمیده.(1394)،«نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعه محلی»،توسعه محلی(شهری-روستایی)،دوره7، شماره 1:29-58.

-  مرجانی، تیمورو صدر، سید صدرالدین. (1392)، «توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها و عوامل مؤثر و راهکارها»، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 12، شماره2: 277-297.

-  مالکی، رسول؛ ییلاق چغاخور، حمیدو احمدوند، مصطفی. (1394)، «بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه:  ادارۀ کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)»، برنامه‌ریزیرفاهوتوسعهاجتماعی، شماره 25:41-62.

 

-   Audretsch, David B. (2003). "Entrepreneurship: A survey of the literature". Enterprise Papers. European Commission, Brussels, 55(1),33-60

-   Audretsch, David B.; KEILBACH, Max. (2004). "Does entrepreneurship capital matter?". Entrepreneurship Theory and Practic, 28(5),419-430

-   Alvord, Sarah H. BROWN, David. LETTS, Christine W. (2004). "Social entrepreneurship & societal transformation". Jurnal of Applied behavioural science,40(3),260-283.

-   Anderson, Robert B. Dana, Leo Paul. Dana, Teresa E. (2006)." Indigenous land rights,entrepreneurship &economic development incarda: opting-in to the gobal economy". Journal of world business,41(1), 45-55.

-   Alvord, Sarah H. Brown, L David. Letts, Christine W. (2004). "Social entrepreneurship & societal transformation". Jurnal of Applied behavioural science, 40(3), 260-283.

-   Autumn, jaye moore& veenap,prabhu. (2018)."towards an understanding of social entreoreneurship:Traits& leatned behavior".journal of strategic innovation &sustainability,val.13(3),114-128.

-   Borzaga,C&Defourny,L. (2001)."Theemergenceofsocialenterprise,London:Routledge"

-   Choi, Nia. Majumdar, Satyajit. (2014). "Social entrepreneurship as an essentially contested concept:Opening a new avenue for systematic future research". Journal of Business Venturing, 29,363–376.

-   Dees, Gregory. (2007). "Taking social entrepreneurship seriously". Society, 44.3:24-31.

-   Dougals, Hilan. (2010).  ".values& opportunities in social entreoreneurship, 71-95.

-   Goyal, Sandeep. Sergi, Bruno S. Jaiswal, Mahadeo P. (2016). "Understanding the challenges and strategic actions of social entrepreneurship at base of the pyramid". Management Decision,  418-440.

-   Griffiths, MiaD. Gundry, LiKsoo. Kichul, JiRad. (2013). ”Thesocipolitical, economic & cultural determinants of social entreprenurship activity:An empirical examination"journal of small business & entreprise development. 341-357

-   Jiao, Hao. (2011)."A conceptual model for social entreprenurship directed toward social impact on society". Social entreprise journal,.130-149.

-   Huybrechts, Benjamin. Nicholls, Alex. (2012)."Social entrepreneurship: definitions, drivers and challenges". Social entrepreneurship and social business, 31-48

-   Kolk, Ans. Littlewood, David. Holt, Diane. Rivera-Santos, Miguel. (2015)." Social EntrepreneurshipinSub-SaharanAfrica". academic of management percpectives, 72-91.

-   Kolakovic, marko. Turuk, mladen. Turcic, ivan. (2018)." Socialentre prenurship: strategic developmentin Croatia"Zagrebin ternation alrevie wofe conomics & business,vol,21(2),129-143.

-   Lumpkin, Gisan. Moss, Tomas. Gras, Dhaf. Kato, Sevda. Amezcua, Adana. (2013), "Entrepreneurial processes in social contexts: how are they different, if at all?", Small Business Economics, Vol. 40 No. 3, pp. 761-783

-   Mair, Johanna. Battilana, Julie. Cardenas, Julian. (2012). "Organizing for society: a typology of social entrepreneuring models". Journal of Business Ethics, Vol, 111 No. 3, 353-373

-   Maria, Granados. vlatkamlupice, Elayne.coake, Souda. (2011). "social entreoreneurship research & theory". Social enterprise journal. 7 (3).198-218

-   Murphy, Patrick. Coomves, Susan M. (2009)."A model of social entreprenurship discovery". Journal of business ethics, Vol,87, No,3.325-336.

-   Parenson, Tuuli. (2011). "The criteria for a solid impact evaluation in social entreprenurship".society &business review, vol.6,No1,39-48.

-   Rayees, Forooq. (2017)."multidiment sionality of social entreprenurship: evidence from the past". The IUP journal of entreprenurship development, vol 27.31-44.

-   Rotheroe, Nei. Richards, Adam. (2007)." Social Return on Investment and social enterprise: Transparent accountability for sustainable development". Social Enterprise Journal, 3(1), 31-48.

-   Shane, Scott. Venka Taraman, Sankaran. (2000). The promise of entrepreneurship as afield of research. Academy of management review,25(1),217-226.

-   Seelos, Christian. Ganly, Kate. Mair, Johanna. (2006). "Society entrepreneurs direcly contribute to global development goals,in.mair". social entrepreneurship, 235-275.

-   Silva, Poza. (2016). "A rewiew of the social entreoreneurship phenomenon.Inj. m.saiz-Alvarez".Handbook of research on social entreoreneurship & solidarity economcy, 1-26.

-   Smith, Teresa. Nemetz, Patricia. (2009). "social entreprenurship compared to government for eignaid: pereption in an easy African village".journal of research in marketing&entrepreneurship, 49-65.

-   Sinkovics, Nikan. Sinkovics, Radvin. Hoque, Saren. Czaban, Lida. (2015). "Areconcelptnalization of social value creation as social constrataint Alleviation". Critical perspectives on international business, vol11, Nos384.340-363.

-   Urbano, David. Toledano, Nuria. Soriano, Domingo Ribeiro. (2010). "Analyzing Social Entrepreneurship from an Institutional Perspective: Evidence from". Journal of Social Entrepreneurship, 54-69.

-   -Ulhai, Jihan. (2005). "The social dimensions of entreprenurship". Technovation, 939-946

-   Wennekers, S & Thurik,R. (1999). linking entrepreneurship &economic growth. Small business economics, 27-56.

-   Wennekers, Sadeya. Vanwenkers, Arab. Thurik, Risanda. Reynolds, Pirane. (2005). "Nascent entrepreneurship& the level of economic development". Small business economics, 293-309.

-   -Weerawardena,J. Mort,G. (2006)."Investigating social entreprenurship: Amultidimensional model". Journal of world business. 21-35

-   Yeamduan, nargajavana. Tomas, Gonzales-cruz. Fernando, gorriyos. Gorrios, simon& Sonia, cruz-ros. (2016)."measuring social entrepreneurship & social value with defition,analysis& policies for the hospitality industry". international entreoreneurship management journal, 911-934.