بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت امور شهری دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس آموزش ‌و پرورش در شهر مشهد.

2 استادیار مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.نویسنده مسئول

چکیده

آموزش‌وپرورش ستون فقرات هر کشور است و در این خصوص معلمان و کادر آموزشی مدارس مهم‌ترین عامل ارتقاء سطح علمی و تربیتی جامعه می‌باشند. عملکرد سازمانی مثبت آن‌ها در واقع یعنی عملکرد صحیح نظام آموزشی، پس ضروری است، عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان شناسایی‌ شده و در راستای دستیابی به اهداف از آن‌ها بهره‌مند شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن کمی است و با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان انجام ‌گرفته است. از حدود 400 نفر معلم شاغل در مدارس شهر چناران، طبق فرمول کوکران 195 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. آمارهای توصیفی و روابط همبستگی توسط نرم‌افزار SPSS و پیاده‌سازی مدل‌ها از طریق معادلات ساختاری بوسیلهی نرم‌افزار R انجام‌ شده است. این مقاله برای ارزیابی کیفیت زندگی از پرسشنامه مختصر شده سازمان بهداشت جهانی و برای ارزیابی عملکرد سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده عملکرد کارکنان در سازمان، با درجه پایایی و روایی نزدیک به یک استفاده نموده است. نتایج نشان می‌دهد، تغییر در سطح کیفی زندگی فرهنگیان منجر به تغییر عملکرد سازمانی آن‌ها می‌شود، پس لازم است جهت بهره‌مندی از یک سیستم پویای آموزشی دولت‌ها نسبت به ارتقاء سطح کیفیت زندگی معلمان اهتمام کافی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Quality of Life and Organizational Performance of Teachers and School Staff Using Structural Equations (Case Study of Chenaran)

نویسندگان [English]

  • mohammad laaly 1
  • omid ali kharazmi 2
1 Architect / Education student of Khorasan Razavi / Chenaran City
2 Assistant Professor of Urban Management, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Education is the backbone of every country, and in this regard, teachers and school staff are the most important factors in promoting the scientific and educational community. Their positive organizational performance, that is, the correct functioning of the educational system, is therefore essential, and the factors affecting the performance of teachers have been identified and pursued in order to achieve their goals. This research is of a practical nature and its method is quantitative, and it aims to investigate the relationship between quality of life and the organizational performance of teachers. Of the 400 teachers in Chenaran schools, 195 were randomly selected according to the Cochran formula. Descriptive statistics and correlation relationships were performed by SPSS software and model implementation through structural equations using R software. This article has been used to assess the quality of life WHO Summary questionnaire and to assess organizational performance, a standardized questionnaire on employee performance in an organization with a degree of reliability and validity of nearly one. The results show that the change in the qualitative level of cultural life leads to change in their organizational performance. So it is necessary that the educational system of the states take a lot of effort to improve the quality of life of teachers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Quality of Life
  • Organizational Performance
  • structural equations
  • Education
  • Chenaran city
-  حجازی, الهه؛ صادقی, ناهید و خاکی, سکینه خاتون. (1391, تابستان). رابطة نگرش شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال 11، شماره 42 : 29-7.
-  دهقان مروستی, ساناز و رسولی, رؤیا. (1394, بهار). نقش سلامت ذهنی معلمان بر کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی. اندیشه‌های نوین تربیتی، سال 11، شماره 1 : 37-9.
-  رهنورد, فرج‌الله. (1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران. پژوهشنامه مدیریت, شماره 24.
-  سام آرام, عزت‌الله و قائم پور, محمدعلی. (1390). سنجش منزلت اجتماعی معلمان در بین دانش آموزان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 3، شماره 4 : 87-77.
-  غلامی, سمیه و حسین چاری, مسعود. (1390). پیش‌بینی شادمانی دانش آموزان با توجه به ادراک آن‌ها از انتظارات معلم، نحوة تعامل معلم و خودکارآمدی. مجلة مطالعات آموزش و یادگیری، شماره 1 : 109-83.
-  قاسمی نژاد, افسر و اسماعیلی, رضا. (1383, پاییز). بررسی شأن و موقعیت اجتماعی معلمان از دیدگاه دانش آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی و متوسطه. فصلنامه آموزه، شماره 23 :47-42.
-  مقیمی, سیدمحمد و رمضان, مجید. (1390). ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان. پژوهشنامه مدیریت, شماره 5.
-  نجات, سحرناز. (1387). کیفیت زندگی و اندازه‌گیری آن. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، سال 4، شماره 2 : 62-57.
-  یاوری, وحید و زاهدی, شمس‌السادات. (1392). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی. اندیشه مدیریت راهبردی, سال هفتم (مدیریت)، شماره اول, 79-122.
-    مرکز ملی آمار ایران. (سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395). / بازیابی از https://www.amar.org.ir
 
- Asgari , M; Nojbaee, S & Rahnama, O. (2012). The Relationship between Quality of Work Life and Performance of Tonekabon Guidance Schools Teachers. Journal of Basic and Applied Scientific Research , 2569 - 2575, (3)2.
- Banda, M., & Mutambo, P. (2016, January). Sociological Perspective of the Role of the Teacher in the 21st Century. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 3(1), 162 - 175. Retrieved from www.arcjournals.org
- Bairros Hunger. Mariana, Costa Morosini.Marília, Dieter Stobäus.Claus, (2016). Teacher Quality of Life: Perspectives about Their Welfare. Scientific Research Publishing, Creative Education, DOI: 10.4236/ce.2016.716228
- CAG Consultants. (2013). London's Quality of Life Indicators 2012. London Sustainable Development Commission (LSDC). London: Greater London Authority.
- Chadha.Mekhla, Sood.Karan, S. Malhotra., 2012, Effects of Organisational Stress on Quality of Life of Primary and Secondary School Teachers, Delhi Psychiatry Journal, Vol. 15 No.2
- Department of Mental Health, World Health Organization. (1999). Whoqol Annotated Bibliography October 1999 version.Geneva, Switzerland: World Health Organization.
- Eurostat, Unit F4 — Quality of life. (2015). Quality of life, Facts and views. (A. L. Jean-Louis Mercy, Ed.) Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2785/59737
- J. Walters, S. (2009). Quality of Life Outcomes in Clinical, A Practical Guide to Analysis and Interpretation. )V. Barnett, & S. Senn, (University of Sheffield, UK: A John Wiley and Sons, Ltd., Publication.
- O. P. Singh, & Kumar Singh, S. (2015), September . Quality of Work Life of Teachers Working in Higher Educational Institutions: A Strategic Approach towards Teacher’s Excellence. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 180- 186, (9)3. www.ijarcsms.com
- Redan Werang, B., Poerwandar Asmaningrum, H., & Irianto, O. (2015, February). Relationship Between Teachers’ Job Burnout,Teachers’ Organizational Commitment, and Teachers Job Performance at State Elementary Schools in Boven Digoel Regency, Papua, Indonesia. International Journal of Science and Research (IJSR), 4(2), 826 - 830. doi:SUB151203
- Taghavi, S., Ebrahimzadeh, F., Bhramzadh, H., & Hosseini, M. (2014, January). A study of the relationship between quality of work life and performance effectiveness of high school teachers' in Shirvan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(1), 295 - 301.
- The Whoqol Group. (1998). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Development and General Psychometric Properties. Pergamon,46, 1569-1585.