مقاله شناسی20 شمارة فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعة اجتماعی. مژگان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله شناسی20 شمارة فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعة اجتماعی. مژگان فارسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقاله شناسی20 شمارة فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعة اجتماعی. مژگان فارسی

چکیده [English]

مقاله شناسی20 شمارة فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعة اجتماعی. مژگان فارسی

کلیدواژه‌ها [English]

  • مقاله شناسی20 شمارة فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعة اجتماعی. مژگان فارسی
مقاله شناسی20 شمارة فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعة اجتماعی. مژگان فارسی