بررسی گفتمان عدالتِ حاکم بر مقولة تأمین اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری رفاه اجتماعی و مدرس دانشگاه خوارزمی.

چکیده

تأمین اجتماعی به معنای اعم خود همواره یکی از آرزوهای بشر بوده است؛ به ‌طوری ‌که انسان‌ها همیشه دغدغة زندگی آرام و مطمئنی را داشته‌اند که عاری از «رنج و نگرانی» باشد؛ تا در پرتو آن فرصت یابند به جنبه‌های متعالی‎تر زندگی بپردازند و در هنگام تلاش برای کسب معاش، چشم‌انداز آینده‎ای مبهم آن‌ها را نگران و آشفته نسازد. در دنیای امروز، این آرمان دیرین در تحقق تأمین اجتماعی و به‌ویژه در نظام کارآمد بیمه&lr

 
-   آراسته‌خو، محمد. (1385)، تأمین و رفاه اجتماعی، تهران: دانشگاه پیام نور.
-   تاجیک، محمدرضا. (1383)، گفتمان و پادگفتمان و سیاست، تهران: نشر مؤسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی.
-   ذاکرحمیدی، معصومه. (1386)، «بررسی سیاست‌های رفاه اجتماعی با رهیافت توسعة اجتماعی (مطالعة موردی ایران)»، پایان‌نامة مقطع کارشناسی ارشد، رشتة پژوهش اجتماعی دانشگاه الزهرا، استاد راهنما مرضیه موسوی.
-   زاهدی اصل، محمد. (1381)، مبانی رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
-   زاهدی اصل، محمدرضا. (1373)، مفاهیم رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی (مجموعه ‌مقالات سمینار جامعه‌شناسی و توسعه)، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
-   سازمان بین المللی کار. (1998)، گزارش دفتر منطقه‌ای ILO در کینشازا.
-   سلطانی، سید ‌علی‌اصغر. (1384)، قدرت، گفتمان و زبان: ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
-   سلطانی، سید علی‌اصغر. (1383)، «تحلیل گفتمان به ‌مثابة نظریه و روش»، فصلنامة علوم سیاسی، سال هفتم، ش 28.
-   شورای برنامه‌ریزی سازمان بهزیستی کشور. (1379)، به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی، ویرایش و تنظیم: سعید مدنی قهفرخی، سازمان بهزیستی کشور.
-   طالب، مهدی. (1368)، تأمین اجتماعی، مشهد: بنیاد فرهنگی آستان قدس رضوی.
-   فاتحی، محمدحسین. (1377)، «تأمین اجتماعی، گذشته، حال و آینده»، تازه‌های اقتصاد، ش 71.
-   فرکلاف، نورمن. (1379)، تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمة گروه مترجمان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای.
-   فیتز پتریک، تونی. (1383)، نظریة رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟)، ترجمة هرمز همایون‌پور، تهران: انتشارات گام نو.
-   فیض‌زاده، علی، مدنی قهفرخی، سعید. (1379)، بررسی مفهوم رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
-   کردونی، روزبه، فاضلی، نعمت‌الله. (1388)، «تحلیل برخی گفتمان‌های رفاهی در دوران اصلاحات»، فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، ش 32.
-   گیدنز، آنتونی. (1387)، جهان رها‌شده، ترجمة علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، انتشارات علم و ادب.
-   مؤسسة پژوهشی عالی تأمین اجتماعی، گزارش تأمین اجتماعی از دیدگاه مؤسسات بین‌المللی (ISSA, ILO, IMF, WB).
-   ماکارو، دیوید. (1378)، رفاه اجتماعی (ساختار و عملکرد)، محمدتقی جغتایی و فریده همتی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
-   ماهر، علی و مظفر کریمی. (1382)، «تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه»، فصل‌نامة تأمین اجتماعی، ش 15.
-   مدنی، سعید. (1379)، به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
-   مرتجی، حجت. (1378)، جناح‌های سیاسی در ایران امروز، تهران: انتشارات نقش و نگار.
-   مزیدی، سیاوش. (1378)، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
-   مسعود اصل، ایروان. (1388)، نظام رفاه اجتماعی در جهان، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
-   مصباحی‌مقدم، غلامرضا. (1370)، «بررسی اختلافات موجود در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»، نور علم، دورة چهارم، ش 6 (آذر و دی).
-   منوچهری، عباس. (1387)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران: نشر سمت.
-   سعیدی، محمدرضا و محمد‌باقر تاج‌الدین. (1388)، برنامه‌ریزی اجتماعی، تهران: انتشارات فرهنگی و هنری راهدانه.
-   موسوی، مرضیه و معصومه ذاکرحمیدی. (1386)، «مفاهیم نظری سیاست اجتماعی و تکوین دولت‌های رفاهی‌«، ویژه‌نامة سیاست اجتماعی، دورة اول، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.
-   میرسندسی، ‌سیدمحمد. (1390)، «نظریة ترکیبی عدالت: مبنای نظری عدالت در جمهوری اسلامی ایران»، مجموعه‌مقالات دومین نشست اندیشة راه‌بردی، تهران: پیام عدالت.
-   هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا. (1391)، آناتومی رفاه اجتماعی، تهران: مؤسسة انتشاراتی جامعه و فرهنگ.
-   هوارت، دیوید. (1379)، نظریة گفتمان، مجموعه‌مقالات گفتمان و تحلیل گفتمان، به اهتمام محمدرضا تاجیک، ترجمة امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
-   یزدانی، فرشید. (1382)، «مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی (سیاست اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی)»، فصل‌نامة رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، ویژه‌نامة سیاست اجتماعی.
 
-  American Corporation (1975), “The Encyclopedia Americana International, Edition”, volume 25, USA.
-  Encyclopedia britannica. Inc (1994), “The New Encyclopedia britannica” volume 27, Printed in USA.
-  J. Suler·(1974), Department of Psychology, Rider University, USA.
-  L. Phillips, M. Jorgensen. (2002), Discourse Analysis as Theory and Method, California, sege publications.
-  C. Pigou (1965), Essays in Economics.
-  N. Warburton (1998), “Philosophy: The Classics”, London and New York: Rutledge.
-  N. Wolterstorff (2013), All Justice is Social but it’s not all Social Justice, Published Online: 6 April 2013, Springer Science Business Media Dordrecht.