بررسی کارآفرینی دانشگاهی از دید اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمونه‌ای از دانشگاه‌های بزرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 هیات علمی دانشگاه آراد واحد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

این پژوهش به بررسی نظرات اعضای هیأت علمی ‌در رابطه با توسعه کارآفرینی و عوامل مؤثر در این امر در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ و جامع، کشور اختصاص دارد. ماهیت و روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، توصیفی پیمایشی و نوع آن کاربردی است. ابزار سنجش این پژوهش را یک پرسشنامه 30 سؤالی تشکیل می‌دهد. این پرسشنامه توسط پژوهشگران تدوین شده است که روایی آن پس از مشورت با استادان و متخصصان امر و حذف و تعدیل سؤالات نامفهوم بدست آمده و اعتبار آن هم به وسیله آلفای کرونباخ با مقدار 0.9 محاسبه شده است. اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه شهید بهشتی به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر توصیف داده‌ها از آزمون آماری موسوم به کای دو و تاو کندال استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی دانشگاهی عبارت اند از: ماموریت دانشگاه، نظرات و نگرش اعضای هیأت علمی، سیستم پاداش و جبران فعالیت‌های کارآفرینی، برنامه تربیت و آموزش کارآفرینان و روش‌های نوآورانه در تدریس.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of University Entrepreneurship From the Perspectives of Faculty Members of Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

  • teymoor aghaei 1
  • kaveh teymornjad 2
  • fatemeh akhavanhezaveh 3
چکیده [English]

The present paper aims to examine the perspectives of faculty members of ShahidBeheshtiUniversity, one of the big universities, on the development of university entrepreneurship and the involving parameters. According to the nature and objectives of the study, it is an applied descriptive-survey research. The measurement tool was a 30-item questionnaire provided by researchers. After consultation with professors and improvement of some vague questions, validity of the measurement tool was calculated to be 0.9, using Cronbach’s Alpha. The statistical population of the study included all faculty members of Shahid Beheshti University. The data was analyzed using both data description method and Kendall’s K2 and taustatistical tests. The results showed that the factors involved inthe development of university entrepreneurship are: University’s mission, faculty members’ perspectives, award and compensation system for entrepreneurial activities, entrepreneurs’ training program, and innovative teaching methods.

-  احمدپور داریانی. (1382)، آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه‌ها را تغییر می‌دهد؟، رهیافت، شماره 29
-  انتظاری یعقوب. (1388)، کارآفرینی مبتنی بر علم، شرط لازم برای اشتغال اثربخش دانش آموختگان آموزش عالی، مجله پژوهش، شماره 59.
-  جبل عاملی محمد سعید؛ آزادگان مهر ماندانا. (1389)، "الگوی حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های انشعابی دانشگاهی، با ساز وکار سرمایه گذاری خطرپذیر؛ مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 1.
-  علیمردانی مهرزاد؛ قهرمانی محمد؛ ابوالقاسمی‌محمود. (1388)، "بررسی رابطه­ میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی)"، فصنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره سوم.
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف. (1385)، گزارش نهایی پروژه پژوهشی بررسی تجارب مشابه در زمینه شرکت‌های دانشگاهی.
-  هزارجریبی، جعفر. (1382)، توسعة کارآفرینی و دانش‌آموختگان، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شمارة پیاپی 30، سال نهم، شمارة چهارم.
-  هزارجریبی، جعفر. (1384)، بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد فرصت‌های اقتصادی، فصلنامة علمی - پژوهشی پژوهشکدة امور اقتصادی، سال پنجم، شمارة سوم.
-  هزارجریبی، جعفر؛ ابراهیمی، مریم. (1389)، بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین سازمانی (زن و مرد) و رضایت شغلی، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره چهارم.
-     Aliaga C., Schalk A., (2010). E2: Early employment and entrepreneurship: two challenges for Chilean higher education, Calidad En La Education No 33.
-     Carmen P. (2007). Developing and strengthening the model of entrepreneurial university in Romania, Academia de Studii Economice din Bucuresti.
-     Corona, Leonel, Jerome Doutriaux, Sarfraz Mian. (2006). “Building knowledge regions in North America: emerging technology innovation poles, Edward Elgar publishers, MA, Northampton.
-     Gibb A., Hanon P. (2008). Towards entrepreneurial university, Retrieved Jan. 20 from:
-     Issac E., Visser K., Friedrich C, Brijlal P. (2007). Entrepreneurship education and training at the further education and training level in South Africa, South Africa Journal of Education, vol.27.
-     Markkula M., Lappalainen P. (2009). New opening in university-industry cooperation the innovation university as the forerunner of European university reform, Helsinki University of Technology.
-     Mets T. (2010). Entrepreneurial Business Model for Classical Research University, ISSN 1392-2785 Commerce Of Engineering Decisions, 21, 1.
-     Ncge. (2009). (National Council for Graduate Entrepreneurship), University of Oxford, Leading Entrepreneurial University.
-     Robertson I . (2008). Comment: How universities and graduates can thrive, http://www.independent.co.uk/student/career-planning/getting-job/comment-how-universities-and-graduates-can-thrive-918572.html.
-     Sarfraz A., Mian. (2010). Can Entrepreneurial University Model Help Pakistan Leapfrog Into The Knowledge Economy? Some Rrflections, Prosperity Through Quality Education.
-     Stuart Mill, John. (2012). Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy. William J. Ashley, ed. 1909. Library of Economics and Liberty. 16 April.
-     Woollard D, (2010). “Towards a Theory of University Entrepreneurship, Developing a Theoretical Model”, Industry and Higher Education, 24, 6.
-     Yusof M, Abdul-samad Z, Hassan F., Darus Z., Fadhil M., Zaharim A. (2010). Academic entrepreneurship and innovation in higher education: an integrated framework for Malaysian universities, Advanced Educaltional Technologies.
-     Zhou Chunyan and Etzkowitz Henry. (2006). Transforming University-Industry-Government Relations In Ethiopia، 29th – 30th May.