الگوی ارتقای اثربخشی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی)،

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد عاوم تحقبقات

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

3 استادیاردانشگاه علوم بهزیستی

4 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

مدیران گروه‌های آموزشی به عنوان حلقه مرتبط با مدیریت دانشگاهی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان از جایگاه حساس و ویژه‌ای در تحقق اهداف دانشگاهی برخوردارند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای افزایش اثربخشی مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. این مطالعه بصورت پیمایش توصیفی ـ تحلیلی است و انتخاب نمونه (359=

عنوان مقاله [English]

الگوی ارتقای اثربخشی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی)،

نویسندگان [English]

  • parivash jafari 1
  • hamidreza arasteh 2
  • mahdi rahgozar 3
  • mojtaba shahmeri 4

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • improvement
  • Department
  • Head of Department
  • Effectiveness
  • Management Cybernetics
-  آراسته، حمیدرضا. (1383)، «اثربخشی در آموزش عالی»، دائره‌المعارف آموزش عالی. جلد اول، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
- آراسته، حمیدرضا. (1380)، «مدیریت در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: چالش‌ها و کاستی‌ها»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.
-  آراسته، حمیدرضا. (1379)، رهبری و مدیریت در مراکز آموزش عالی کشور، تهران: چاپ و نشر بازرگان.
- بذرافشان مقدم، مجتبی. (1386)، «جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه‌ها مورد: دانشگاه فردوسی مشهد»، نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره هشتم، شماره اول، مشهد : دانشگاه فردوسی.
- بیرن بائوم، رابرت. (1382)، «دانشگاه‌ها چگونه کار می‌کنند، سازمان علمی و رهبری آن از منظر سایبرنتیک»، ترجمه: حمید رضا آراسته، تهران : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
- پیروی، حبیب اله و دیگران. (1382)، «بررسی نظرات اعضای هیأت علمی در اداره گروه‌های آموزشی در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران»، مجله آموزش در علوم پزشکی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی.
-  شیرازی، علی. (1373)، «مدیریت آموزشی»، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- فرانک اچ تی و رودس. (1381)، «دانشگاه نوین»، چالش‌های آموزش عالی در هزاره سوم، ترجمه: محسن وارثی، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
- فراست خواه، مقصود. (1387)، «بررسی تاثیر فرآیند ارزیابی درونی بر برنامه ریزی برای بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاهی؛ تحلیلی مقایسه‌ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی». فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 14، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.
-  قبادیان، برات. (1377)، «ویژه نامه آموزش عالی»، تهران : اداره کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
- کاظمی، سیدعباس. (1375)، «طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تاکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی»، پایان نامه دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- محمدخانی، کامران. (1388)، «ارائه مدل مدیریتی مبتنی بر هوش عاطفی جهت ارتقاء اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی»، پایان نامه دکتری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
-  میر سپاسی، ناصر. (1380)، «مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار»، تهران: انتشارات میر.
- نصر اصفهانی، احمدرضا. (1383)، «ارزشیابی و بهبود عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان»، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، جلد دوم، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
- وارثی، محسن. (1381)، «بررسی چالش‌های آموزش عالی در هزاره سوم». مجموعه مقالات چالش‌های آموزش عالی در هزاره سوم، گروه مترجمین، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
 
-    Baldridge, J. V. (1971).  Power and Conflict in the University. New York Wiley.
-    Cohen, A. M. (1998). The Shaping of American Higher Education: Emergence and Growth of the Contemporary System. San Francisco: Jossey-Bass.
-    Edwards, j. w. (2006). Department Chair Roles in the Community College. North CarolinaStateUniversity.
-    Etzioni, A. (1964). Modern Organization. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice- Hall.
-    Gmelch, W. H., & Miskin, V. D. (2004). Chairing an Academic Department. Madison, WI: Atwood.
-    Hecht, I. W., Higgerson, M, L., Gmelch, W. H., & Tucker, A. (1999). The Department Chair as Academic Leader. Phoenix, AZ: American Council on Education and Oryx Press.
-    Howlett, P . (1991) ."How You Can Stay on the Straight and Narrow." Executive Edctator. Vol. 13, n.2
-    Hellawell,  D., & Hancock, N. (2001). " A Case Study of the Changing Role of the Academic Middle Manager in Higher Education: Between Hierarchical Control and Collegiality?" Research Papers in Education: Policy & Practicy. Vol. 16, n. 2.
-    Hexter, P. (1998). "How You Can Stay on the straight and Narrow." Executive Aducator. Vol. 13, n.2.
-    Kristine, M. Y. (2007).  Illinois Public Community College Education Department Chaire And Role Conflict. College of  EducationUniversity of Illinois at Urbana-Champaign, Debra Bragg, Adviser.
-    Kezar, A. J. (1999). " The Diverse Campus: Broadening Our Ideal to Incorporate All Voices." New Direction for Higher Education. Vol. 27, n.
-    Levinson, R. M. (1989). The Faculty and Institutional Isomorphism Academe. Vol. 75. , n.1.
-    Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on Management: Inside our Strange World of Organizations. New York: Free Press.
-    Stroup, H . (1966).  Bureaucracy in Higher Education. New York: Free Press.
-    Tucker, A. (1981). Chairing the Academic Department: Leadership Among Peers. New York: American Council on Education.
-    Yuchtman, E. & Seashore, S. E. (1976). ' A Systems Resource Approach to Organizational Effectiveness 'American Sociological Review, 32.