مدل‌یابی موانع کارآفرینی سازمانی در بانک‌ رفاه کارکنان استان مازندران، محمدمهدی پرهیزگار، علی‌اکبر آقاجانی افروزی، محمدولی درینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

توسعه و ترویج کارآفرینی در جامعه، با حمایت و پشتیباتی دولت و سازمان‌های دولتی امکان پذیر است. اما واقعیت این است که سازمان‌های دولتی زمانی می‌توانند به ترویج اثربخش کارآفرینی در جامعه کمک کنند که ابتدا خود کارآفرین باشند. به همین دلیل امروزه کارآفرینی نه تنها به عنوان یک راهکار برای درگیر شدن با چالش‌های کسب و کار، بلکه یکی از مهمترین پارادایم­های نوین اداره امور بخش دولتی محسوب می‌گردد که بر پایه‌این پارادایم، نظریه دولت کارآفرین مطرح گردیده است. در راستای توجه و اهمیت دادن به متغیر کارآفرینی و کارآفرینان بعنوان موتور رشد و توسعه سازمان‌ها و جوامع بطور عام و بانک رفاه کارکنان استان مازندران بطور خاص، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین مدل اثرگذاری موانع کارآفرینی سازمانی در بانک‌های رفاه به منظور پاسخگویی به مسئله نامشخص بودن مدل بومی‌موانع کارآفرینی سازمانی، ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی، سه متغیر داخلی، محیطی و برآیندی بعنوان موانع کارآفرینی سازمانی بانک رفاه شناسایی شدند. بر مبنای آن پرسشنامه‌ای 44 سوالی طی چهار مرحله تهیه و تنظیم شد که پایایی آن با ضریب 85/0 مورد تأیید قرار گرفت. این پرسشنامه بصورت تصادفی طبقه بندی شده در اختیار 223 نفر از پرسنل عضو جامعه آماری 528 نفری پرسنل بانک رفاه استان مازندران قرار داده شد. سپس داده‏های گردآوری شده از پرسشنامه‌های عودت داده شده در قالب روش شناسی تحقیق کتابخانه‏ای و میدانی، پس از کدگذاری وارد نرم افزارهای SPSS و Lisrel شده و مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان داده است که اثرگذاری هر سه مانع مورد تأیید قرار گرفته که در هر یک از متغیرها چند عامل تهدیدهای بیشتری را برای سازمان ایجاد می‌کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Barriers to Organizational Entrepreneurship in Refah Banks of Mazandaran Province

چکیده [English]

Development of entrepreneurship in society is possible only if supported by government and public organizations. The fact is that public organizations can help the effective promotion of entrepreneurship, if they, themselves, be entrepreneurs. Therefore, entrepreneurship is not only considered as a solution to business challenges, but also is regarded as one of the important modern parameters of administrating public sector. Based on this parameter, the theory of Entrepreneurial government is presented. Focusing on the entrepreneurship variable and entrepreneurs as development origins for societies and organizations, the present paper aimed to investigate the modeling of barriers to organizational entrepreneurship in Refah banks. First the literature of entrepreneurship was reviews and then three internal, environmental and consequential variables were determined at barriers to organizational entrepreneurship in Refah banks. A questionnaire including 44 questions were developed at 4 stages and its reliability coefficient was calculated 0.85. Using the stratified random sampling method, the questionnaires were given to 223 subjects selected from among 528 employees of Refah banks in Mazandaran province. The study was a library and fieldwork and the collected data was analyzed using SPSS and Liseral software. The results showed that all the three mentioned variables were proved as effective barriers and in each of them, there were some factors more threatening to the organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • structural equations
  • Barriers to Organizational Entrepreneurship
  • Refah Bank
  • MazandaranProvince
آقاجانی، حسنعلی و آقاجانی، علی اکبر. (1385)، ارائه الگویی یکپارچه مدیریت کارآفرینی، مجموعه مقالات سمینار ملی کارآفرینی، دانشگاه تهران.

- ‌آقاجانی، علی‌اکبر و مدهوشی، مهرداد. (1386)، بررسی و تبیین موانع داخلی کارآفرینی سازمانی، تهران، همایش ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان‌های آینده.

- احمدپور محمود و همکاران.‌ (1378)، پروژه بررسی تجارب موفق‌، سیاست‌ها و برنامه‌ها واقدامات ده کشور جهان در زمینه توسعه و ترویج کارآفرینی‌.

- احمدپور داریانی. ( 1380)، کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد ملی، مجموعه مقالات همایش کارآفرینی وفناوری‌های پیشرفته تهران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- بازرگان، عباس و دیگران. (1377)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

- داودی، صدیقه. (1386)، بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه تحصیلات تکمیلی، دانشکده مدیریت.

- دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1384)،  روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع، تهران: انتشارات صفار.

- دهقانی زاده، محمود.، (1386)، بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در میان پرسنل وزارت کشور، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، گروه تحصیلات تکمیلی، دانشکده مدیریت.

- فتحیان، محمد و دیگران. (1384)، چالش‌های سازمان‌های کارآفرین در بکارگیری کسب و کار الکترونیک، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

- لامعی، بهزاد. (1385)، موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران، سایت مرکز توسعه کارآفرینی در ایران.

- مقیمی، سید محمد. (1379)، بررسی موانع کارآفرینی در صنعت کشور و ارائه راهکارهای اساسی جهت توسعه آن، تهران: جهاد دانشگاهی.

- مقیمی، سید محمد. (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- ملکی فر، عقیل. (1385)، یک کار راهة هشت گامی برای توسعة کارآفرینی در استان‌ها، مقالة ارائه شده در کنفرانس ملی توسعة کارآفرینی در ایران، گروه پژوهشی کارآفرینی واشتغال، اندیشکده صنعت وفناوری (آصف)، تهران.

-هومن، حیدر علی. (1384)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت.

- یدالهی، جهانگیر و آقاجانی، علی اکبر و کریمی، محبوبه. (1386)،ارائه الگوی جامع به منظور بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، مجموعه مقالات سمینار منطقه‌ای مدیریت در هزاره سوم، دانشگاه آزاد چالوس.

 

-Adams, Lewis M. (1968), webster`s new dictionary, Book Inc., publishers, New York.Entrepreneurship and venture.

-Borins, S. (1998), What Border: Public Management Innovation in the United States and Canada, paper presented at the 1998 International Public Management.

-Brown, T.H, Davidsson, P & Wiklund, J. (2001), An operationalization of Stevenson,s conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior, strategic management journal, 22.

-Brockhaus, R. & Horwitz, P. (1986), The psychology of the entrepreneur, in D. Sexton & R. Smilor (eds), The art and science of entrepreneurship, Cambridge, Mass: Ballinger.

-Cornwall, R. Jeffery & Baron, Perlman. (1990), Organizational Entrepreneurship, Richard Irwin.

- Cronbach, L. J. (1951), Coefficient alpha and the internal structure of test, Psychometricka, (16).

-Cornwall, R. Jeffery & Baron, Perlman. (1990), Organizational Entrepreneurship, Richard Irwin.

-Cornwall, J. R. & Perlman, B. (1990), Organisational Entrepreneurship.Boston, MA: Irwin.

-Drucker, P. (1985), Innovation and entrepreneurship, NY: Harper Collins Publisher.

- Du toit, Mathilda. & Du toit. (2001) Stephen., Interactive LISREL: users guide, Scientific software international.

- Dunphy, S. et al. (1994), the relationship of entrepreneurial and innovative success, Marketing Intelligence and Planning, (12) (9).

- Elango, B.E., Hounter, Gray. L. & Winchell, Mike. (2007), Barriers to nurse entrepreneurship: a study of the process model of entrepreneurship, American Academy of Nurse Practitioners 19.

- Fairlie, Robert W؛ Kapur, Kanika & Gates, Susan., (2011), Is employer-based health insurance a barrier to entrepreneurship? Journal of Health Economics 30.

-Forster, J. & Graham, P. (1996), Entrepreneurial Management in the Public Sector, Melbourne: Macmillan, {on line} http://.www.elsevire.com.

-Gartner, W.B., Carter, N.M., & Hills, G.E. (2003), The language of opportunity. In C. Steyaert & D. Hjorth (Eds), New movements in entrepreneurship. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

-Herbert Robert F. & Albert, H. (1982), link the Entrepreneu mainsteram views and radical crtiques, New York: praeger publishers.

-Hisrich, R. D. & Peters, M. (2002), Entrepreneurship, NewYork: Mc-Graw Hill.

-Hurley, A. (1999), Incorporating feminist theories into sociological theories of entrepreneurship, Woman in Management Review, (14) (2).

- Jorsekog, Karl G. (1970)A general method for analysis of covariance structures, Biometrico, 57.

- Ketchen, D.J., Jr. (2003), From the special issue editor: Entrepreneurship: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 29 (3).

- Klapper, Leora., Laevean, Luc. & Rajan, Raghuram. (2006), Entry regulation as a barrier to entrepreneurship, Journal of Financial Economics 82.

- Kline, R.B. (1998), Principles and Practice of Structural Equation Modelling{. New York: The Guilford Press.

- Klein, B. Sabine, Astrachan, H. Joseph & Smyrnios, X. Kosmas. (2005) The F-PEC Scale of Family Influence: Construction, Validation, and Further Implication for Theory, journal of Theory and Practice.

- Krasniqi, Besnik. A. (2006), Barriers to entrepreneurship and SME growth in transition: the case of Kosova, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol 12, No 12.

- Kuratko, D. et al. (1993), Implementing entrepreneurial thinking in established organizations, Advanced Management Journal, Winter.

-Leibenstein, H. (1968), Entrepreneurship and development, American economic review, (38) (2).

- MacMillan, I.C, Block, Z, & Narasimha, P.N.S. (1986), Corporate venturing: alternatives, obstacles encountered, and experience effects, journal of business venturing.

- Marsh, H.W., Balla, J.R., & McDonald, R.P. (1988),Goodness-of-fit indices in confirmatory factor analysis: The effect of sample size, Psychological Bulletin, 103.

- Palmer, M. (1987), The application of psychological testing to entrepreneurial potential, In C. Baumback & J. Mancuso (eds), Entrepreneurship and venture management, NJ: Prentice–Hall Inc.

- Pearce, James W. (2003), western carolina university, Vol. 1, No2.

- Philips, Franks. & Garman, Andrew. N. (2006), Barriers to entrepreneurship in healthcare organizations, Journal of Health & Human Services.

- Quader, Mohammed Shahedul. (2007), Human resource management issues as growth barriers in professional service firm SMEs, Journal of Services Research, Volume 2.

-Sadler, R. J. (1999), Corporate Entrepreneurship in the Public Sector. Australian Journal of Public Administration, vol,16 (5).

- Shi, H., Peng, S.Z., Liu, Y. & Zhing, P. (2008), Barriers to the implementation of cleaner production in Chinese SMEs: government, industry and expert stakeholders perspectives, Journal of Cleaner Production 16.

-Soniyogi, S. (2001), Restructuring of  Public Sector Undertaking,.{on line} http:\ www.obtindia.nic.in.

-Van Mierlo, J. G. A. (1996), Public Entrepreneurship as Innovative Management Strategy in the Public Sector, A Public Choice-Approach. Paper Originally Presented at the 65th Annual Conference of the Southern Economic Association Fairmont Hotel, New Orleans, Louisiana, United States of America November18-20, 1995.

- Venkataraman, S. (1997), The distinctive domain of entrepreneurship research. Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, 3.

-Willam, Francois. (2002), Entrepreneurship wellsley: center for Entrepreneurial studies, babson college.

- Yaghoubi, Jafar. (2010), Study barriers to entrepreneurship promotion in agriculture higher education, Procedia Social and Behavioral Sciences 2.

- Zimmerer, W. T. & Scarborogh, N. (1996), Entrepreneurship and the new Ventur Formation, Johnn Wiley & Sons.