اوقات فراغت و سلامت اجتماعی، دکتر جعفر هزار جریبی، رضا ارفعی عین الدین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سلامت، اساسی ترین جزء رفاه جامعه به شمار می‌رود و در این میان سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامتی انسان بیش از مداخلات پزشکی و پرستاری به عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسته است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش، آن است که رابطه نحوه گذران اوقات فراغت به عنوان یکی از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با استفاه از روش پیمایش، به صورت مقطعی و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای  با حجم نمونه 235 نفر در بین جوانان 15-29 سال شهر بستان آباد انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان سلامت اجتماعی در بین جامعه آماری در حد متوسطی بوده ورابطه معنادار و همبستگی مستقیم و مثبتی بین میزان رضایت از اوقات فراغت
(
sig= 0/000)( r=/294)و نحوه‌گذران اوقات فراغت با فراغت‌های اجتماعی (sig=0/000)( r=/350) و عملی- جسمانی (sig=0/004) (r=/118) وجود دارد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که میزان رضایت از اوقات فراغت و همچنین گذران اوقات فراغت با فعالیت‌های اجتماعی و عملی- جسمانی بر سلامت اجتماعی افراد تاثیر مثبتی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eisure Time and Social Health

چکیده [English]

Health is one of the most fundamental elements of welfare and social health, as an aspect of man's health, depends more on social and economic factors than on medical interventions of physicians and nurses. Therefore, the main purpose of this research is to study the relationship between social health and the way leisure time, as a social, economic and cultural factor, is spent. This study reports a panel survey with a random-multistage sampling method. The sample included 235 young people from Bostanabad in the age range of 15-29. The findings of the research revealed that social health in the research population was average and there was a statistically significant relationship and a direct positive correlation between satisfaction from leisure time (sig = 0.000) (r = 0.294), and spending leisure time on social (sig = 0.000) (r = 0.350) and practical-physical activities (sig = 0.004) (r = 118). The results show that satisfaction from leisure time and spending leisure time on social and practical-physical activities have a positive impact on people's social health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Social Health
  • the way leisure time is spent
  • satisfaction with leisure time
 

آرمسترانگ، دیوید. (1387)، جامعه شناسی پزشکی. ترجمه: محمد توکل، تهران: موسسه فرهنگی حقوقی سینا، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، انتشارات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .

   - اسکمبلر، گراهام. (1386)، ‌هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت. ترجمه: حسینعلی نوذری، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.

- افروز، غلامعلی. (1370)،" هنگامه‌های فراغت، زمینه ساز بهداشت روانی و بستر خلاقیت‌ها."ماهنامه پیوند، انتشارات انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، شماره 142.

- پارک، جان اورت. (1384)، درسنامه پزشکی پیشگیری واجتماعی. ترجمه: حسین شجاعی تهرانی  با نظر حسین ملک افضلی، ویرایش هفدهم، تهران: نشر سماط.

- تباردرزی، ‌هادی عبدا...  (1386)، "بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیر‌های دموگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

- جین کتس؛ پبردی، آلیسون؛ داگلاس، جنی. ( 1384)، ارتقاء سلامت (دانش و رفتار)، ترجمه: داوود  شجاعی زاده و دیگران ، تهران: آینده سازان- شهرآب .

- ج،آر، کلی. (1382)،" نظریه‌های فراغت، کار و فراغت در نظام‌های اجتماعی". ترجمه: جواد مهدی‌زاده،  فصلنامه جستار‌های شهر سازی، شماره 5.

- فارسی نژاد، معصومه. (1383)، "بررسی رابطه سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خود کار آمدی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.

  - حسینی، سیده فاطمه. (1387)، "بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

- دومازیه، ژووفر. (1352)، "زمان اوقات فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه شناسانه." ترجمه: م  آدینه.مجله فرهنگ و زندگی، شماره دوازدهم.

- سام آرام، عزت ا...  (1387)، سلامت اجتماعی. پلی کپی درسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

 - سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سید جلال. (1384)، "شاخص‌های سلامت اجتماعی." ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 7 و 8، تهران: انتشارات موسسه اطلاعات.

- شولتز، دوان؛ سیدنی، آلن. (1387)، نظریه‌های شخصیت. ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.

 - کنگرلو، مریم. (1387" بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه علامه طباطبائی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

- کییز، کری،ال،ام. شاپیرو؛ آدام دی. (1386)، "سلامت اجتماعی در ایالات متحده، یک همه گیر شناسی توصیفی". ترجمه: حسینی، انتشارات دانشگاه شیکاگو.

- معدن کن، ایراندخت. (1369)، نقش ورزش در جلوگیری از انحرافات اخلاقی جوانان. سازمان برنامه و بودجه.

- مرندی، علیرضا. (1379)، بهداشت عمومی. تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. (1385)، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت. معاونت  سلامت، دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

- Oleson .-ANN, Nancy. (1996).”An Exploration  of The Relation ships    amongLeisure  Lifestyle Disposition s Complexity and Health”, Submitted in Partial. -Fulfillment of  the Requirements for the Degree of Philosophy The PensylvaniaStatUniversity The GraduateSchoolCollege Health and Human Developmen.

- keyes,C.M. shmotkin,D.- Ryyf,D.D. (2002).”optimizing well-being: EmpricalEncunter of two tradititins.Journal of  Personality and social  Phchology.

-   world  Health Organization  Report. (2000). why do health system matter؟