بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان(مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال)، مهلقا حیدری، دکتر علیرضا محسنی تبریزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 این مقاله با استفاده از چارچوب نظری روانشناسی اجتماعی در نظر دارد به بررسی رابطه متغیر امنیت اجتماعی با متغیر رضایت از زندگی بپردازد. این پژوهش از نوع پژوهش‌‌های رابط‌های می‌باشد که در آن ابتدا از روش اسنادی برای دریافت نظری و مرور یافته‌‌های تجربی در زمینه متغیر‌های مورد مطالعه استفاده شده و در بخش دوم از روش پیمایشی (تکنیک پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات در بین جامعه آماری (دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال) استفاده شده است. حجم نمونه تحقیق 352 نفر و بین گروه سنی 17 تا 49 ساله بوده‌اند، که از بین 4350 نفر بر طبق فرمول کوکران انتخاب شد‌ه‌اند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که امنیت اجتماعی همبستگی بالایی (61/0) با میزان رضایت از زندگی در میان افراد مورد مطالعه دارد. البته در این پژوهش به بررسی ابعاد امنیت اجتماعی (شغلی، اقتصادی، امکانات رفاهی و بهداشتی، سیاسی و قضایی) پرداخته شد و نتایج نشان داد که امنیت شغلی (با ضریب 31/0) و امنیت اقتصادی ( با ضریب 23/0) بالاترین تأثیر را بر میزان رضایت از زندگی دارند. بنابراین با توجه به اهمیت امنیت اجتماعی و رابطه آن با متغیر رضایت از زندگی باید در جستجوی راه‌هایی بود که میزان آن را افزایش داد که این امر نیازمند توجه به این مفهوم و مولفه‌‌های آن از سوی مسئولین و مردم است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Impact of Social Security on Life Satisfaction among University Students: A Case Study (Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran North Branch)

چکیده [English]

The present paper, within the framework of social psychology, attempts to study the relationship between social security and life satisfaction. This is a correlational research that first focuses on theoretical concepts and reviews the findings of previous experiments through a library study. In the next part, through a survey (questionnaire) the data were collected from the population of research (students at Islamic Azad University, Tehran North Branch); there were 35 participants in the study, ranging from 17 to 49 years of age; they were selected from among 4350 students using Kukran formula. The results of the study indicate that there is a strong correlation (61%) between social security and life satisfaction in the population of the study. Furthermore, we examined differing aspects of social security (occupational, economic, political, judicial, and security resulting from health and welfare services) and it was revealed that job security (with the regression coefficient of 31%) and economic security (with the regression coefficient of 23%) have the highest impact on life satisfaction. Thus, given the importance of social security and its relationship with life satisfaction, we should look for ways to strengthen social security and this requires attention to this concept and its various aspects on the part of people and authorities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • job security
  • Economic Security
  • security resulting from health and welfare services
  • Political security
  • judicial security
لرنی، منوچهر. (1383)، آسیب شناسی امنیت، تهران: انتشارات پیام پویا، چاپ اول.

- آخوندی، عباس و دیگران. (1388)، شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، وابسته به شهرداری تهران.

- احمدی، حبیب و همکاران. ( 1386) بررسی رابطه بین مشارکت مردمی‌و احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه چمران اهواز، شماره چهارم،

­ ازکمپ، استوارت. (1370)، «روانشناسی اجتماعی کاربردی»، ترجمه: فر‌هاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.

- انصاری، حمید. (1382)، عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در امور مربوط به ناجا معاونت اجتماعی ناجا، گزارش منتشر نشده.

اینگلهارت، رونالد. (1373)، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، انتشارات امیرکبیر.

- بوزان، باری. (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- ترنر، جاناتا اچ و آل‌بیگی. (1370)، نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه‌: عبدالعلی لهسایی‌زاده، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.

- خوش فر، غلامرضا. (1382)، بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی" مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا.

 - صفری شالی، رضا. (1386)، بررسی احساس امنیت اجتماعی و جایگاه آن در سرمایه اجتماعی، موسسه عالی آموزش وپ‍‍ژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

- صفری‌شالی‌، رضا. (1378)، تأثیر مشارکت‌ مردمی‌ در تقویت‌ امنیت‌ اجتماعی‌، مجموعه‌ مقالات‌ همایش‌ نظم‌ و دانش‌، معاونت‌ اجتماعی‌ ناجا.

- غفاری، غلامرضا؛ رضا امیدی. (1388)، کیفیت زندگی، شاخص توسعه اجتماعی، تهران: انتشارات شیرازه، چاپ اول.

- گیدنز، آنتونی. (1378)، تجدد و تشخص، ترجمه: ناصرموفقیان، تهران: نشر نی.

- مازلو، آبرا‌هامام اچ. (1367)، انگیزش و شخصیت، ترجمه: احمد رضوانی، آستان قدس رضوی، چاپ اول.

ـ محسنی‌ تبریزی، علیرضا. (1375)، «بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی: بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی ـ سیاسی»، نامه پژوهش، شماره 1، مرکز پژوهش‌های بنیادی.

- محمودی جانکی، فیروز. (1376)، «امنیت و ناامنی در پرتو سیاست جنایی»، مقالات همایش توسعه و امنیت عمومی، جلد 2، تهران: وزارت کشور.

- نصری، قدیر. (1378)، معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت، برگرفته از جزوة مفهوم شناسی امنیت (شرحی برتهدیدات)، تهران: مؤسسه مطالعات راهبردی، (گزارش منتشر نشده).

- نویدنیا، منیژه. (1382)، "درآمدی بر امنیت اجتماعی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شمارة 19.

- نویدنیا، منیژه. (1382)، "گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی"، چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعی،‌ تهران: معاونت اجتماعی ناجا.

- ویور، اُل. (1380)، امنیتی کردن و غیر امنیتی کردن، ترجمه: مرادعلی صدوقی، فصلنامه فرهنگ اندیشه، سال اول، شمارة 3 و 4.

- رفیقی نمین، شمسی. (1387)، تبیین رضایت از زندگی در بین سه قشر اجتماعی کارگر، کارمند و کاسب  منطقه 10 شهر تهران، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

- هزارجریبی، جعفر و رضا صفری شالی. (1388)، رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن، فصلنامه پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول  شماره سوم.

 

- Hare, Rom (1995), "Trust and Its Surrogates: Psychological Foundations of Political Process." Democracy and Trust. Cambridge  university press.

-  Monsbridge, Jane (1995), "Altruistic Trust”, Democracy and Trust Cambridge  university press.

- Safari Shali, Reza  (2010), "Investigation of Life Satisfaction and Factors affecting on it Among Citizens of Iran" UPR report of Iran, February 2010, united nation human Rights, Geneva,(www.ohchr.org).

- Smith, Peter. B. (1998), "Social Psychology Across Cultures", Prentice & Hall Europe. Second edition.