بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل ساکنان بافت‌های فرسوده به نوسازی(مطالعه موردی: محله امام زاده عبدالله تهران)، نادر مروتی، دکتر غلامرضا لطیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله، به بررسی عوامل اجتماعی  موثر بر تمایل ساکنان بافت‌های فرسوده به نوسازی پرداخته است. در این رابطه عواملی همچون  میزان و وضعیت اعتماد به همسایگان، همکاری ساکنین در امور جمعی، تعلق خاطر به محله، علاقه به آپارتمان­نشینی بررسی شده  و اطلاع از وجود ضمانت‌های قانونی در طرح نوسازی چگونگی رابطه آنها با میزان تمایل ساکنان بافت‌های فرسوده به نوسازی تعیین گردیده است. پس از طرح مباحث نظری درباره عوامل موثر بر شکل­گیری و تشدید وضعیت بافت‌های فرسوده، شیوه­های مداخله مطرح گشته است که در این پژوهش شیوه مداخله مردم­گرایانه مدنظر بوده است. جامعه آماری تمام خانوارهای ساکن در محله امام زاده عبدالله واقع در منطقه 9 شهرداری تهران بوده است، و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش تحقیق پیمایش بوده  و برای جمع­آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. نمونه­گیری به شیوه خوشه­ای چندمرحله­ای بوده که در داخل خوشه­های انتخاب شده نمونه­ها به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده­اند. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار spss استفاده شده است و از آمار توصیفی و تحلیلی برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که رابطه معناداری بین متغییرهای بررسی  شده با میزان تمایل به نوسازی در بین ساکنان محله امام زاده عبدالله وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Social Factors Affecting The Desire of Inhabitants in Worn Textures for Reconstruction: A Case Study of Imamzadeh Abdollah District in Tehran

چکیده [English]

This paper examines the social factors that affect the desire of inhabitants in the worn textures for reconstructing their buildings. We discuss several factors including the degree of trust people have in their neighbors, cooperation among the inhabitants in public affairs, affection for the district, desire for living in apartments, and awareness of legal warranties in reconstruction plan; then the relation between these factors and the desire of the inhabitants of worn textures for reconstruction was determined. After a theoretical discussion of the factors affecting the desire for reconstruction of worn textures and the aggravation of the conditions of such textures, we deal with methods of intervention and in the present research this intervention is ethnographic. The research population was all the families living in Imamzadeh Abdollah district, in region 9 of TehranMunicipality. The size of the sample is determined by Kukran formula. The research is conducted through a survey and the data are collected through questionnaires. Sampling was of a stratified cluster multistage design and within each cluster, simple random sampling was utilized. The data were analyzed using SPSS and descriptive analytical statistics were provided. The obtained results revealed a statistically significant relationship between the variables of the research and desire for reconstruction among the inhabitants of Imamzadeh Abdollah district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • worn texture
  • reconstruction
  • intervention
  • cooperation
- باکاک، رابرت. (1381)، صورت بندی‌های مدرنیته، ترجمه: مهران مهاجر، تهران: نشر آگه.

- بیابانگرد، اسماعیل. (1388)، روش‌های تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران.

- حبیبی، محسن؛ مقصودی، ملیحه. (1381)، مرمت شهری: تعاریف، نظریه­ها، تجارب، منشورها و قطع‌نامه‌های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری، تهران : دانشگاه تهران.

- حبیبی، محسن و همکاران. (1386)، مکتب اصفهان در شهرسازی(زبانشناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری)، تهران : دانشگاه هنر.

- خادمی، مسعود و همکاران. (1379)، بررسی تطبیقی فرایند احیای بافت‌های فرسوده در ایران و جهان، نشریه پیام مهندس.

- سازمان برنامه و بودجه، (1365)، ابعاد اجتماعى مسکن: هدف‏ها، معیارها، شاخص‏هاى اجتماعى و مشارکت مردمى، سمینار بین منطقه‏اى جنبه‏هاى اجتماعى مسکن، 1975، هملت، دانمارک، ترجمه: عباس مخبر، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادى اجتماعى و انتشارات.

- شریفیان ثانی، مریم. (1380)، فرهنگ شهری: مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 8.

- شماعی، علی؛ پوراحمد، احمد. (1385)، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، تهران : دانشگاه تهران.

- رفیعیان، مجتبی؛ اسلامی، سیدغلامرضا؛ هودسنی، ‌هانیه. (1387)، ادراک ذهنی ساکنین محله از فرایند مشارکتی توسعه، مجله علوم انسانی، شماره 15.

- فوکویاما، فرانسی. (1999)، پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه: غلامعباس توسلی، تهران : جهان امروز.

- کلانتری خلیل­آباد، حسین و همکاران. (1385)، فنون و تجارب برنامه­ریزی مرمت بافت‌های تاریخی شهرها، تهران : سازمان انتشارات دانشگاهی.

- لطیفی، غلامرضا. (1386)، مدیریت شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور.

- ممتاز، فریده؛ رفیع­پور، فرامرز. (1387)، جامعه­شناسی شهر، تهران: شرکت سهامی ‌انتشار.

 

- Abercombie, P. (1995). Town  and  Country Planning, London, Thornton Butter Worh.

- Jay.w. Forrester. (1979). Dynamique  Urban.

- Kyung, Shinwon. (2005), Community Involvement  In Policy. In : http// www. Enhr2000h. org.