عوامل موثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفــول، امیر فرخ وندی، دکتر غلامرضا لطیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه کیفیت زندگی به دلیل غفلت از جنبه‌های کیفی زندگی انسان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به گونه‌ای که ‌این واژه به مفهومی ‌فراگیر در علوم انسانی تبدیل شده است.
هدف از این تحقیق سنجش سطح کیفیت زندگی جانبازان 69-50 درصد شهرستان دزفول و تعیین عوامل موثر بر آن می‌باشد که در چارچوب نظری آن از نظر افراد زیر استفاده کرده‌ایم:
زان (تاثیر ویژگی‌های فردی بر کیفیت زندگی)، دبلیو باسک و آر سولز باچر، دیوب (تاثیر اوقات فراغت بر کیفیت زندگی)، براون، ولف کنگ زاف، هورنکوئیست، فرانس (تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی)، از نظریه سازمان جهانی بهداشت و بوسیله پرسشنامه‌ای که ارایه داده است نیز برای سنجش سطح کیفیت زندگی استفاده شده است.
این تحقیق با روش پیمایش صورت گرفته و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه در آن جانبازان 69-50 درصد شهرستان دزفول می‌باشند که 177 نفر بوده و به صورت سرشماری  مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
به کمک این پژوهش مشخص شد که بیشتر جانبازان 69-50 درصد شهرستان دزفول از نظر کیفیت زندگی در سطح متوسطی قرار دارند و همچنین مشخص شد که متغیرهای میزان تحصیلات، اوقات فراغت، میزان درآمد و رضایت از خدمات ارایه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان 69-50 درصد، بر روی کیفیت زندگی این گروه تاثیرگذار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Life Quality of War-Injured of Dezfol

چکیده [English]

Nowadays, quality of life due to neglecting qualitative aspects of human life is considered highly important, so that the meaning of the term has become pervasive in the humanities. The aim of present study is measuring levels of life quality of war-injured (with 50-69 percent of injury) of Dezful town and determining its factors. In theoretical framework some of these theories were reviewed: Zhan (impact of individual characteristics on quality of life), and W. Baaske & R. Sulzbacher, Dube (effect of leisure on quality of life), Brown, Zapf, Hornquist, France (effect of income on quality of life), Dube (evaluating level of satisfaction of services which have been provided by the Organization Of Martyr and war-injured). Theory of World Health Organization and its questionnaire are used to measure the level of quality of life.
The research carried out by survey method and for gathering information questionnaires are used. The complete population of 177 of war-injured (with 50-69 percent of injury) has been studied.
This research indicates a medium level of quality of life of war-injured in Dezfol. Moreover the variables of education, leisure time, income and satisfaction of services provided by the Organization Of Martyr and War Injured, impact on the life quality of this group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ouality of life
  • war-injured
  • World Health Organization
  • physical health
  • Mental Health
  • social relations
  • environmental health
  • welfare need
-      آقاملایی، تیمور. (1384)، اصول و کلیات خدمات بهداشتی، تهران: انتشارات اندیشه رفیع.

-      اشرف، احمد. (1380)، نگرشی در مفهوم کیفیت زندگی و اجزای آن، فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال دوم، شماره 6.

-      اسمیت، دیوید. ام. (1381)، کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، مترجم: حسین حاتمی‌نژاد و حکمت شاهی اردبیلی، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره186-185.

-      اقلیما، مصطفی، و غنچه راهب. (1382)،  مددکاری فردی؛ کار با فرد، تهران: نشر دانژه.

-      بهمنی، بهمن، و مجتبی تمدنی، و مجید عسگری. (1383)، بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد جنوب تهران، فصلنامه طب و تزکیه، سال سیزدهم، شماره 53.

-      تولایی، سید عباس و دیگران. (1386)، کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی 15 سال پس از مواجهه با گاز خردل، مجله علوم رفتاری، سال اول، شماره 1.

-      جمشیدی، مژگان، و عزت اله کرمی. (1382)، توسعه روستایی و آثارش بر کیفیت زندگی زنان: مطالعه موردی شهرستان اقلید، فصلنامه روستا و توسعه، سال 6 ، شماره 3.

-      حاج یوسفی، علی. (1380)، کیفیت زندگی و راهبردهای اصلاحی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال دوم، شماره 8.

-      دیوب، اس.سی. (1377)، نوسازی و توسعه؛ در جستجوی قالب‌های فکری بدیل، مترجم: سید احمد موثقی، تهران: نشر قومس.

-      ربانی خوراسگانی، علی و مسعود کیانپور. (1385)، درآمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال پنجم، شماره 4.

-      عبدی، عباس و محسن گودرزی. (1378)، تحولات فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات روش.

-      فرخی، جواد. (1386)، کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن (سرپرستان خانوارهای ساکن تهران)،پایان­نامه­ ­کارشناسی­ارشد­ رشته­ مددکاری ­اجتماعی، ­تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

-      فیشلر، رافائل. (1381)، برنامه ریزی برای بهبود وضعیت زندگی؛ از استاندارد زندگی تا کیفیت زندگی، مترجم: محمدتقی‌زاده مطلق، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 1.

-      کوکبی، افشین، و محمدرضا پورجعفر، و علی اکبر تقوایی. (1384)، برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص‌ها، نشریه جستارهای شهرسازی، شماره دوازدهم.

-      موسوی، بتول، و علی منتظری، ومحمدرضا سروش. (1386)،  کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی 15 سال پس از مواجهه با گاز خردل، مجله علوم رفتاری، سال اول، شماره 1.

-      نجات، سحرناز و همکاران. (1385)، استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت. (WHOQOL-BREF) : ترجمه و روان سنجی گونه‌ایرانی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 4 ، شماره 4.

 

-    Donald, Anna. (2009), What is quality of life? , Second edition, First edition published: 2003, UK: Hayward Group Ltd.

-    Hagerty, Micheal.R. (1999), Testing Maslows hierarchy of needs: national quality of life across time, Social indicators research, Vol: 46.

-     Hornquist,J. (1996), Insulin-pentreatment: QOL and metabolic control retrospective intra-group eraluations, Diabets Res Clin Pract, 10

-    Sarvimaki A, Stenbock-hult B. (2000), Quality of life in old age described as a sense of well being, Meaning and Value,32. (4).

-    Schuessler,K.F.& Fisher G.A. (1985), Quality of life research and sociology, Annual Review of sociology,vol 11.

-    Sirgy, M. (1986), A quality of life theory drived from Maslows developmental perspective: Quality is related to progressive satisfaction of a hierarchy of needs, Lower order and higher, The American journal of Economics and sociology, Vol: 45.

-    Varrhcchio, C. (2001), Relevance of quality of life to clinical nursing practice: Oncology, Oncology nursing, November.

-    World Health Organization. (2004), The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF: