عوامل موثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)، نادر مروتی، دکتر جعفر هزارجریبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اعتماد از مفاهیم مهم و جدید جامعه شناختی است که  در یک معنای بسیار کلی سرمنشاء ایجاد تعامل اجتماعی بوده و مرزهای بین گروه‌های گوناگون اجتماعی (خانواده ، همسالان ، دوستان و ..) را در­نوردیده و اقدام به شبکه­سازی ارتباطات (چه در ارتباطات میان فردی و چه بین گروهی و ..) می‌کند. در جامعه دانشگاهی ایران سنتِ پژوهشی  مربوط به این مفهوم در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، ولی دانشجویان از گروههای اجتماعی‌ای هستند که در این رابطه کمتر مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این راستا این مقاله سعی نموده است که عوامل موثر بر شکل­گیری اعتماد اجتماعی که یکی از مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی است (جامعه آماری انتخاب شده از میان دانشجویان دانشگاههای علامه­ طباطبائی و تهران هستند) را مورد مطالعه قرار دهد. مطالعه بر روش شناسی پیمایشی مبتنی است.
 تحلیل آماری یافته‌های تحقیق نشان داد که بین متغییر‌های مستقل مورد نظر (جنسیت، میزان استفاده از اینترنت و مشارکت در شبکه­های اجتماعی مجازی، مشارکت در انجمن‌های علمی، ادبی­ وفرهنگی و  پایگاه اقتصادی و اجتماعی) و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد، و در مجموع 4 متغیر بررسی شده، حدود 52 درصد از واریانس متغیر وابسته(میزان اعتماد اجتماعی)  را پیش­بینی کرده­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Social Welfare Level of Zanjan Province by TOPSIS Technique

چکیده [English]

رفاهWelfareو and social سیاست politicsاجتماعیاز isکه one of theمباحثمهم برنامههای توسعهای significant topics of development programsاست which میتوانcan سایهی عدالت اجتماعی مسائلی همچون فقر reduce issues like poverty و نابرابریand social inequality ii   in the shadow of social justice in society.در جهت دستیابی به رفاه اجتماعی عادلانه توسل به برنامهریزی منطقهای ـ که هدف عمدهی آن برقراری تعادل درون منطقهای و بین منطقهای است ـ مفید است. In order to achieve the fair social welfare, regional planning, that its main purpose is creating balance within and between regions, is useful.در این راستا، کسب شناخت از منطقهی مورد مطالعه، برای فراهم کردن زمینهی ایجاد تعادل، ضروری است. In this context, gaining knowledge from the studied area, to provide balancing is necessary. اینThis aمقاله تلاش  aarticle attempts to study است وضعیت شهرستانهای استان زنجان در مقولهی رفاه اجتماعی مورد مطالعه قرار the situation of Zanjan province in social welfare categories  and ultimately reach to a ranking among cities for future social welfare plan.
در جهت نیل به هدف مذکور، تعداد 30 شاخص در حوزهی رفاه اجتماعی پس از طی مراحلی انتخاب و دادههای اولیهی هر کدام از شاخصها گردآوری شد.In order to achieve the goal, 30 indicators in the field of social welfare after the selection process due to basic data of each were collected.در گام بعد، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تکنیک TOPSIS مورد استفاده In the next step TOPSIS technique was used for data analysisقرار گرفت..از آنجا که در تکنیک مذکور ضروری است وزن هر شاخص مشخص باشد، از تکنیک توان رتبهای، بر اساس رتبهگذاری شاخصها توسط 15 تن از اساتید متخصص حوزه رفاه اجتماعی، برای وزندهی بکار گرفته شد. Since in this technique specific weight of each indicator is necessary, the ordinal technique, based on indicators weighting by 15 people of specialist experts of social welfare, was used. نتیجهی تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان دهندهی نابرابری در مقولهی رفاه اجتماعی در بین شهرستانهای استان زنجان است، به این صورت که در این رتبهبندی شهر زنجان با 50/0 و شهر خدابنده با 18/0 ضریب برخورداری از امکانات و خدمات رفاهی به ترتیب بالاترین و پایینترین رتبه را در شهرستانهای استان به خود اختصاص دادند.Result of data analysis represents inequality of social welfare issues among towns of Zanjan province. Likewise Zanjan with 0/50 score has the highest level of social welfare services and Khodabandeh with 0/18 score has the lowest. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social welfare
  • social justice
  • Multi Criteria Decision Making
  • TOPSIS technique
  • Zanjan province
امیرکافی، مهدی. (1375)،  اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
- بابربارا، میزتال. (1380)،  بررسی مفهوم اعتماد در میان جامعه‌شناسان کلاسیک. ترجمه: ناصرالدین غراب. نمایه پژوهش، سال پنجم، تابستان 1380.
- تاج­بخش، کیان. (1384)،  سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: نشر شیرازه، چاپ اول.
- دواس. دی. ای. (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایینی، تهران: نشر نی، چاپ پنجم.
- رفیع پور، فرامرز. (1385)، کند و کاوها و پنداشته‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیستم.
- ریتزر، جرج. (1373)،  نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
- عظیمی، ‌هاشمی. (1373)، عام‌گرایی و عوامل موثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی.
- عمید، حسن. (1369)، فرهنگ عمید، تهران: امیر کبیر، چاپ سوم.
- فوکویاما، فرانسیس. (1379)،  پایان نظم؛ سرمایه اجتما عی و حفظ آن، ترجمه: غلامعباس توسلی، تهران: جامعه ایرانیان.
- کاظمی‌جغتاب، حجت. (1381)،  نقش اعتماد در سازمان‌های علمی و برخی عوامل موثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
-  کرلینجر، فرد،ان. (1374)،  مبانی پژوهش درعلوم رفتاری، ترجمه: حسن پاشاشریفی ونجفی زند، تهران: نشرآوای نور، جلددوم.
-  کلمن، جیمز. (1377)، بنیاد نظریه‌های اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
- گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهایمدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران : نشرمر کز.
- گیدنز، آنتونی. (1378)،  تجددوتشخص، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران : نشر نی.
 
- Castelfranchi, Cristiana. Rhino, Falcón (2003). Social Trust: A Cognitive Approach. National Research Council-Italy.
- Fukuyama, Francis (1995) Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity. New York: Free Press.
- Hamilton, Hamish (1996). "Cultural Explanations; the Man in the Baghdad Cape". The Economist (Nov. 9th,).
- Markowitz. Joshua (1985). "No Sense of Place", Oxford: OxfordUniversity Press.
- Raiser,M.,C.Haerpfer, T.Nowotny and C.Wallace(2001), “Social capital in transition : A first look at the evidence”, Working