پول، جنسیت، توسعه: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان زنبوردار رامه، دکتر شهلا حایری، دکتر سهیلا علیرضانژاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پول به مثابه متغیری اقتصادی و مجرد از شرایط و بستر فرهنگی، اجتماعی شناخته شده است. بدین ترتیب این انتظار وجود دارد که پول فاقد حساسیت جنسیتی باشد. در فرآیند توسعه معمولاً برای فقرزدایی، ایجاد فرصت­های برابر و به ویژه توانمندی زنان، مقادیر متفاوتی پول به دلایل و شیوه‌های گوناگون به اجتماعات محلی تزریق می­شود؛ که اعتبارات خرد از جمله متداول ترین آن‌ها است. اعتبارات خرد با وارد کردن مبالغ اندکی پول به اجتماعات زنان، انتظار دارد که زنان بتوانند کسب و کار کوچکی راه‌اندازی و با پس انداز وام خود را تادیه کنند. اما از سوی دیگر زنان احتمالاً در معرض انتظارات دیگری نیز قرار دارند که از بستر اجتماعی، فرهنگی بر‌می‌خیزد. پرسش این مقاله عبارت از این است که: اگر پول به مثابه یک عامل ایجاد کننده توسعه و توانمندی به یک اجتماع محلی از زنان تزریق شود، آیا تاثیرگذاری آن فارغ از بستر اجتماعی و فرهنگی خواهد بود؟ با توجه به حساسیت اجتماعات محلی در باره پاسخگویی به مسائل مالی، یک گروه از زنان زنبوردار مورد مطالعه موردی قرار گرفتند. برای انجام این مطالعه از روش­های ژرفانگر به مدت 7 سال، استفاده شد؛ در عین حال برای گردآوری داده­های کمی ‌از پیمایش نیز استفاده شده است. تئوری‌های مربوط به پول بیانگر تفاوت رفتار زنان و مردان با پول است. این پژوهش نشان می­دهد که زنان در خلال زندگی روزمره، درک ویژه خود را از مفهوم پول به نمایش ‌می‌گذارند و با اتکای به این درک امور مالی خود را مدیریت می­کنند. نقش­ها و انتظارات اجتماعی از زنان به مثابه مادر و همسر عامل تعیین کننده در مدیریت منابع مالی در دسترس زنان است. با افزایش درآمد، انتظارات آنان از خود و همچنین انتظارات اعضای خانواده از آنان تغییر می­یابد و برای پاسخگویی به این انتظارات است که زنان تصمیم می­گیرند پول خود را برای ایفای نقش­های جدید هزینه کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems and Issues of Poverty in Iran

چکیده [English]

Solving social problems requires understanding that problem. Moreover presentation of any kinds of strategy to figure out the issue of poverty necessitates recognition. Due to this argument, researchers in this article try, first of all, to study the trend of poverty in Iran so as to attain a general understanding of the trend. To do so, the main approach of this study is library research in which accessible documents on situation of poverty in Iran were studied. Then researchers tried to study the documents so that the amount of changes in poverty can be recognized. Furthermore while there is an attempt to provide the newest theories suggested for poverty eradication, authors evaluates the effectiveness of the plans designed to eradicate the poverty in Iran and found the limitation of these plans. Findings show that most of texts indicate a great growth of poverty. Also because of lack of understanding poverty by itself, the proposed plans for eradicating it have not been successful in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute Poverty
  • Relative Poverty
  • anti poverty planning
  • empowering
بختیاری، صادق .(1384)، مجموعه مقالات سمینار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی، تهران: بانک کشاورزی، "مفاهیم، تعاریف و سابقه اعتبارات خرد با نگاهی به عملکرد بانک کشاورزی" .
- دریورو، اوسوالدو .(1373)، افسانه توسعه ، تهران: نشراختران ،چاپ اول.
- دفتر امور زنان وزارت جهاد و کشاورزی .(1388)، گزارش سالانه دفتر امور زنان، منتشر نشده: تهران .
- سام آرام، عزت الله . (1381)، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد زنان روستایی ، تهران: دفتر امور زنان روستایی معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی، جلد دوم ."اجتماعی شدن مجدد زنان روستایی در فرآیند توسعه اقتصادی".
- مافی، فرزانه .(1387)،اعتبارات خرد ویژگی­ها، تجارب، ملاحظات، راهبردها (چاپ اول). تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهشی اقتصادی ، چاپ اول .
- معظمی، میترا؛ رحیمی، عباس؛ طائفه حیدری، اعظم . (1384)، مجموعه مقالات سمینار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی، تهران: بانک کشاورزی. "بررسی پوشش و پایداری برنامه های اعتبار خرد (مطالعه موردی- صندوق اعتبار خرد برای زنان روستایی".
- نجفی، بهاءالدین .(1384)، مجموعه مقالات سمینار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی، تهران: بانک کشاورزی،"تجربه اعتبارات خرد در کشاورزی سنتی و دهقانی ایران".
 
- Anderson, Siwan; Baland, Jean- Marie (2002). The Economic of ROSCAs and Intra- Household Resource Allocation, The Quarterly of Economic, Vol. 117 No. 3: 963-995, http://www.eea.esem.com 21/nov/2010
- Bose, Manik L. Ahmad, Alia and Hossain, Mahabub (2009). “The Role of Gender in Economic Activities with Special Reference to women’s Participation and Empowerment in Rural Bangladesh”, Gender, Technology and Development, 2009 13: 69
- Budlender, Debbie; Elson, Diana; Hewitt and Mukhopadhyay, Tanni (2002). Gender Budgets Make Cents Understanding gender responsive budgets, http://www.pakdevolution.com/GRB_Pub/g5.pdf 07/july/2010
- Elychar, Julia (2002). “Empowerment money: The World Bank, Non Governmental Organizations, and the value of culture in Egypt”. Public Culture, 14(3): 493-513.
- Elyachar, Julia (2010). “Public Labor, Poor Theory and Revisiting Empowerment in Cairo”. Critical Theory Institute. UCI, 2010 .
- Graeber, David (1996). Beads and Money: Notes toward a Theory of Wealth and Power, American Ethnologist, 23:1 (Feb): 4-24. www.Jstore.org/stable646251. 2 4/06/2010
- Hashemi, Syed M., Riley, Ann P.(1996). Rural Credit Programs and Women’s empowerment in Bangladesh, World Development, 24:4: 635-635, http://www.sciencedirect.com/science, 06/24/2010
- Kimmelweit, Susan (2002). Making Visible the Hidden Economy: the Case for Gender Impact Analysis of Economic Policy, Feminist Economics, 8(1), Routledge, Taylor & Francis group: 49-70- 2010/6/24
- Matin, Imran Hulme, David Rutherford, Stwart (2002). Finance for the Poor: from Microcredit to Microfinancial Services, Journal of International Development, 14: 273-294
- Rahman, Aminur (1999). Micro-Credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays? World Development, 27: 1: 67-82.
- Reinharz, Shulamit (1992). Feminist Methods in Social Research, New York: OxfordUniversity Press.
- Rosintan D. M. (1999). “Gender, Self employment and Microcredit Programs An Indonesian Case Study”. The Quarterly Review of Economics And Finance. 39 PP: 767-779.
- Simmel, Gorge (2004). The Philosophy of Money (third enlarged edition), ed. David Frisby, Trans. Tom Bottomore and David Frisby, London and New York: Rutledge.
- Woolsey Biggart, Nicolo (2001). Banking on Each Other: the Situational Logic of Rotating Savings and Credit Associations, Advances in Qualitative Organization Research, Volume 3: 129- 153
- Yunus, Muhammad (2007). Banker of the Poor: Micro-lending and the Battle against world Poverty, US: Public Affairs.
- Zelier, Viviana A. (1989). The Social Meaning of Money: Special Monies, The American Journal of Sociology, 95:2 (Sep.): 342-377 – http://www.jstore.org/stable/2780903- 24/06/2010