عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان (‌سالمندان شهرستان خمین)، فاطمه یزدانپور، دکتر عزت‌اله سام آرام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کیفیت زندگی دارای دو بعد ذهنی و عینی است. بعد ذهنی آن احساس خوب و احساس رضایت کردن است و بعد عینی آن برآورده نمودن نیازهای فرهنگی و اجتماعی، برای رفاه مادی، جسمی‌و اجتماعی است. احساس تعلق سالمند به خانواده‌اش و میزان احترام سالمند در خانواده به بُعد ذهنی کیفیت زندگی بر می‌گردد. به نظر می‌رسد که بُعد ذهنی، بُعد عینی کیفیت زندگی را تحت الشعاع قرار می‌دهد چرا که بعد ذهنی بر پایه عقاید شخص در مورد کیفیت زندگی استوار است و آنچه که اهمیت دارد تجربه و احساس شخصی فرد نسبت به وقایع است، نه صرفاً وجود حوادث خارجی.
روش تحقیق در این مقاله، روش پیمایش است و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام شده است (پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL – BREF) .
جامعه آماری این تحقیق سالمندان 60 سال به بالای شهر خمین می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 190 نفر از سالمندان شهر خمین انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک است و داده‌ها با استفاده از نرم افراز SPSS و از طریق آزمون‌های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که:
میزان تعلق سالمند به خانواده‌اش و میزان احترام سالمند در خانواده‌اش با میزان کیفیت زندگی او در ارتباط است.  همچنین رابطه بین سن، جنس، وضعیت تأهل، سواد، وضعیت تملک مسکن و میزان ارتباط با اعضای خانواده با کیفیت زندگی سالمند مرتبط است. در واقع هر چه حمایت‌های اجتماعی سالمندان مخصوصاً در خانواده بیشتر باشد کیفیت زندگی‌شان هم بالاتر است، از طرفی هر چه سطح اقتصادی اجتماعی سالمند بالاتر برود، کیفیت زندگی او نیز بهتر می‌شود و در این مورد هر دو بُعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی تغییر می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Life Quality of Elderly in Khomein

چکیده [English]

This study aims to study Effective factors for life quality of Elderly in Khomein. Life quality has two dimensions; objective and subjective. The subjective dimension includes good feeling and satisfaction while objective dimension includes meeting cultural and social needs for material, physical and social welfare. The feeling dependency of elderly on his/her family and the rate of their respect in family indicate the subjective dimension of life quality. It seems that the subjective aspect dominates objective aspect of life quality because subjective one is based on individual believes about life quality. The important point is the personal experience and feeling of the individual rather than events; not merely presence of external events.
The scientific research method and correlation analysis is based on field survey and the technique for collecting the data is structural interviews using surveys and questionnaires. The questionnaires used in this study are WHOQOL – BREF living Quality survey as well as a survey prepared by the author.
Statistical population of this study is elderly people upper than 60 years old in khomein town, out of whom 190 people were selected through accidental systematic sampling. Data were analyzed using SPSS software. The summary of study results include:
The hypotheses for dependency of elderly to his/her family also the rate of elderly respect in his/her family with living quality were verified. The relations among age, gender, martial situation, literacy, house property and level of relation with family members with living quality were confirmed. Indeed, more social protections of elderly are particularly in the family, living quality is more too. On the other hand better social – economic level of the elderly, the more improved living quality he/she will possess which comprises both objective and subjective dimensions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • living quality
  • elderly people
  • khomein town
  • objective and subjective dimensions
ازکمپ، استوارت. (1385)، روان‌شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه: فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی.
- ال میشارا، برایان؛ رایدل، روبری. (1365)، روانشناسی پیری، ترجمه: حمزه گنجی و الما داودیان و فرنگیس حبیبی، تهران: انتشارات اطلاعات.
- برونر، سودارث. (1996)، پرستاری داخلی و جراحی، مراقبت بهداشتی سالمندان. مترجم: اعظم قربانی، نشر و تبلیغ بشری.
- حاج یوسفی، علی. کیفیت زندگی و راهبردهای اصلاحی. تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، فصلنامه مددکاری اجتماعی. شماره 8.
- دوبوار، سیمون. (1365)، کهنسالی، تهران: ترجمه: محمدعلی طوسی، انتشارات شباویز، چاپ اول.
- رفیع‌پور، فرامرز. (1377)، کندوکاوها و پنداشته‌ها، تهران: شرکت سهامی‌انتشار، چاپ اول.
- ساروخانی، باقر. (1383)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران:  انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول.
- سام آرام، عزت‌اله. (1375)، بررسی و شناخت وضع موجود سالمندان در شهرتهران.
-  سام آرام، عزت‌اله. (1378)، موقعیت سالمند در خانواده، از مجموعه مقالات سالمندی کنفرانس بین‌المللی سالمندان در ایران، تهران: آسایشگاه سالمندان و معلولین کهریزک.
-   شایان مهر، علیرضا. (1377)، دایره‌المعارف علوم اجتماعی، سازمان انتشارات کیهان.
-  نبوی، بهروز. (1373)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی. انتشارات کتابخانه فروردین، چاپ دوازدهم.
- هروآبادی، شیفته. (1372)، ترجمه: پرستاری بهداشت جامعه (‌خانواده محور) لوگان، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 
- Ferranse C. Power M. (1985). Quality of life Index: Development and Psychometric properties Adv Nur sci.
- Flavio MF Xavier, Marcos PT Ferraz. (2003). Elderly People,s definition of quality of life. Rev. Bras. P siquiatr. Brazil. Mar. Vol ,25 , no ,1 , sao Paulo.
- Hei – fen  H wang. (2003). suitability of WHOQOL for community dwelling older people in Taiwan. Age & Aging.Vol,32
- Kalachea  A and Kickbusch I (1997).” A global strategy for health ageing”. World Health. 4 july – Aguest.
- Nicole  Von  steinbuchel. (2006).Assessing quality of life in older people : Psychometric properties of WHOQOL. European journal of aging. Vol , 3.
- ViciJ. Naumann. WHOQOL as a measure of quality of life in older patients with depression.
- WHOQOL – BREF, (1996). Introduction , Administration , scoring and Generic Version of the Assessment .